Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ukazatelé kapitálového trhu
Ukazatelé kapitálového trhu
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0028
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-26
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Ukazatelé kapitálového trhu - jsou spojeny s vývojem cen akcií nebo výplatou dividend, tj. tržní cena kmenové akcie kótované na burze nebo na mimoburzovním trhu.
2. Související metriky
 • Nejpoužívanější ukazatele kapitálového trhu jsou následující.
2.1. Účetní hodnota akcie (book value per share)
 • Účetní hodnota akcie = vlastní kapitál / počet kmenových akcií organizace,
 • Ukazatel určuje, jaký objem vlastního kapitálu spadá na jednu vydanou akcii. Poměrně užitečné může být srovnání účetní a tržní hodnoty akcie.
2.2. Čistý zisk na akcii (earnings per share - EPS)
 • Čistý zisk na akcií = čistý zisk / počet kmenových akcií,
 • Nejdůležitější ukazatel pro akcionáře organizace, který jasně indikuje finanční výsledky organizace. V čitateli ukazatele se pracuje s celkovým ziskem po zdanění a po výplatě dividend.
 • Výstupem ukazatele je tedy zisk připadající na jednu akcii organizace, což ale neznamená, že dividenda bude vyplacena v této úrovni. O podobě dividendy rozhoduje typicky valná hromada akcionářů.
2.3. Dividenda na akcii (dividend per share - DPS)
 • Dividenda na akcii = dividendy za rok / počet kmenových akcií,
 • Některé organizace nemusejí zisk rozdělovat do výplat dividend, ale uchovávají si nerozdělený zisk pro financování budoucího růstu organizace. Výše dividend je vždy hledání kompromisu mezi uspokojením potřeb vlastníků a investičními potřebami organizace. Ukazatelé dividendy na akcii a zisku na akcii se tedy mohou zásadně lišit.
2.4. Výplatní poměr (payout ratio - DPS/EPS)
 • Výplatní poměr = dividenda na akcii / zisk na akcii,
 • Ukazatel vyjadřuje jaký podíl z celkového čistého zisku je vyplácen ve formě dividend. Jedná se o nejpřehlednější ukazatel dividendové politiky organizace.
2.5. Aktivační poměr (plowback ratio)
 • Aktivační poměr = 1 – výplatní poměr,
 • Výstupem ukazatele je část zisku, která po vyplacení dividend připadá k reinvestici zpět do organizace.
2.6. Dividendový výnos (dividend yield)
 • Dividendový výnos = dividenda na akcii / tržní cena akcie,
 • Motivací k držení investic je pro investory zejména příjem z dividend. Pokud podnik dividendy nevyplácí a zisk zadržuje pro vlastní rozvoj, tak jeho akci obvykle klesají na atraktivitě.
 • Ukazatel zachycuje výnosnost akcie organizace a na základě tohoto ukazatele se může rozhodovat o dalších krocích (koupě, prodej, držení akcie). Klesající trend ukazatele může být způsoben poklesem objemu proplácených dividend nebo zvýšením tržní ceny akcie.
2.7. P/E - poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (price earnings ratio)
 • P/E = tržní cena akcie / čistý zisk na akcii,
 • Ukazatel informuje o velikosti hodnoty, kterou jsou investoři ochotni zaplatit za 1 korunu vykazovaného zisku organizace na jednu její akcii. Zároveň indikuje počet let, které jsou potřeba ke splácení akcie jejím připadajícím ziskem. Ukazatel je tedy indikátorem tržního ohodnocení podniku.
2.8. E/P - ziskový výnos (earnings yield)
 • E/P = čistý zisk na akcii / tržní cena akcie,
 • Výstupem je hodnocení rentability vloženého kapitálu z pohledu investora.
2.9. Poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě (market-to-book-ratio)
 • Poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě = tržní cena akcie / účetní hodnota akcie
 • Je-li hodnota ukazatele vyšší než 1, tak má organizace vyšší tržní hodnotu, než objem vloženého kapitálu minulými nebo současnými akcionáři a je tedy investory pozitivně hodnocen.
 • Organizace, které dosahují vyšší míry výnosnosti na vlastní kapitál, dosahují tržních cen v násobcích účetní hodnoty na rozdíl od organizací s nízkou mírou výnosnosti na aktiva (ukazatel < 1).
2.10. Dividendové krytí (dividend cover)
 • Dividendové krytí = čistý zisk / úhrn ročních dividend,
 • Určuje, kolikrát jsou vyplácené dividendy pokryty dosaženým ziskem (tedy kolikrát je zisk vyšší než dividendy stejného období).
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze