Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ukazatelé kapitálového trhu
Ukazatelé kapitálového trhu
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0028
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Ukazatelé kapitálového trhu jsou spojeny s vývojem cen akcií nebo výplatou dividend, tj. tržní cena kmenové akcie kótované na burze nebo na mimoburzovním trhu.

2. Související metriky

Nejpoužívanější ukazatele kapitálového trhu jsou následující.

2.1. Účetní hodnota akcie (book value per share)
 • Účetní hodnota akcie = vlastní kapitál / počet kmenových akcií organizace,
 • Ukazatel určuje, jaký objem vlastního kapitálu spadá na jednu vydanou akcii. Poměrně užitečné může být srovnání účetní a tržní hodnoty akcie.
2.2. Čistý zisk na akcii (earnings per share - EPS)
 • Čistý zisk na akcií = čistý zisk / počet kmenových akcií,
 • Nejdůležitější ukazatel pro akcionáře organizace, který jasně indikuje finanční výsledky organizace. V čitateli ukazatele se pracuje s celkovým ziskem po zdanění a po výplatě dividend.
 • Výstupem ukazatele je tedy zisk připadající na jednu akcii organizace, což ale neznamená, že dividenda bude vyplacena v této úrovni. O podobě dividendy rozhoduje typicky valná hromada akcionářů.
2.3. Dividenda na akcii (dividend per share - DPS)
 • Dividenda na akcii = dividendy za rok / počet kmenových akcií,
 • Některé organizace nemusejí zisk rozdělovat do výplat dividend, ale uchovávají si nerozdělený zisk pro financování budoucího růstu organizace. Výše dividend je vždy hledání kompromisu mezi uspokojením potřeb vlastníků a investičními potřebami organizace. Ukazatelé dividendy na akcii a zisku na akcii se tedy mohou zásadně lišit.
2.4. Výplatní poměr (payout ratio - DPS/EPS)
 • Výplatní poměr = dividenda na akcii / zisk na akcii,
 • Ukazatel vyjadřuje jaký podíl z celkového čistého zisku je vyplácen ve formě dividend. Jedná se o nejpřehlednější ukazatel dividendové politiky organizace.
2.5. Aktivační poměr (plowback ratio)
 • Aktivační poměr = 1 – výplatní poměr,
 • Výstupem ukazatele je část zisku, která po vyplacení dividend připadá k reinvestici zpět do organizace.
2.6. Dividendový výnos (dividend yield)
 • Dividendový výnos = dividenda na akcii / tržní cena akcie,
 • Motivací k držení investic je pro investory zejména příjem z dividend. Pokud podnik dividendy nevyplácí a zisk zadržuje pro vlastní rozvoj, tak jeho akci obvykle klesají na atraktivitě.
 • Ukazatel zachycuje výnosnost akcie organizace a na základě tohoto ukazatele se může rozhodovat o dalších krocích (koupě, prodej, držení akcie). Klesající trend ukazatele může být způsoben poklesem objemu proplácených dividend nebo zvýšením tržní ceny akcie.
2.7. P/E - poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (price earnings ratio)
 • P/E = tržní cena akcie / čistý zisk na akcii,
 • Ukazatel informuje o velikosti hodnoty, kterou jsou investoři ochotni zaplatit za 1 korunu vykazovaného zisku organizace na jednu její akcii. Zároveň indikuje počet let, které jsou potřeba ke splácení akcie jejím připadajícím ziskem. Ukazatel je tedy indikátorem tržního ohodnocení podniku.
2.8. E/P - ziskový výnos (earnings yield)
 • E/P = čistý zisk na akcii / tržní cena akcie,
 • Výstupem je hodnocení rentability vloženého kapitálu z pohledu investora.
2.9. Poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě (market-to-book-ratio)
 • Poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě = tržní cena akcie / účetní hodnota akcie
 • Je-li hodnota ukazatele vyšší než 1, tak má organizace vyšší tržní hodnotu, než objem vloženého kapitálu minulými nebo současnými akcionáři a je tedy investory pozitivně hodnocen.
 • Organizace, které dosahují vyšší míry výnosnosti na vlastní kapitál, dosahují tržních cen v násobcích účetní hodnoty na rozdíl od organizací s nízkou mírou výnosnosti na aktiva (ukazatel < 1).
2.10. Dividendové krytí (dividend cover)
 • Dividendové krytí = čistý zisk / úhrn ročních dividend,
 • Určuje, kolikrát jsou vyplácené dividendy pokryty dosaženým ziskem (tedy kolikrát je zisk vyšší než dividendy stejného období).
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze
5. Poznámky, reference