Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury
Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0026
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-26
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Ukazatele zadluženosti a finanční struktury se zaměřují na vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování a měří tedy úroveň zadlužení organizace.
2. Související metriky
 • Nejpoužívanější ukazatele zadluženosti a finanční struktury jsou následující.
2.1. Celková zadluženost (debt ratio)
 • Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva ,
 • Ukazatel vyjadřuje finanční závislost organizace, kde věřitelé organizace preferují nízkou hodnotu ukazatele (větší jistota splacení závazku) a vlastníci organizace preferují vyšší hodnotu ukazatele, protože cizí kapitál je výhodnější než vlastní (vydání nových akcií znamená snížení vlastnického poměru).
2.2. Kvóta vlastního kapitálu (equity ratio)
 • Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková aktiva,
 • Tento ukazatel se váže k výše uvedenému ukazateli celkové zadluženosti (jejich součet se rovná hodnotě 1) a vyjadřuje úroveň finanční nezávislosti organizace.
2.3. Koeficient zadluženosti (debt to equity ratio)
 • Koeficient zadluženosti = cizí kapitál / vlastní kapitál,
 • Koeficient zadluženosti narůstá s růstem celkové zadluženosti, tedy pokud roste podíl cizího kapitálu ve zdrojích organizace. V případě existence financování pomocí leasingu by měla organizace k cizímu kapitálu přičíst hodnotu těchto leasingových závazků.
2.4. Úrokové krytí (interest coverage)
 • Úrokové krytí = EBIT / úroky,
 • Ukazatel vyjadřuje poměr zisku a placených úroků (kolikrát zisk převyšuje úroky organizace). Růst hodnoty je pozitivní děj a vyjadřuje schopnost podniku splácet přijaté úvěry a přijímat úvěry nové. Pokud je hodnota ukazatele rovna 1 – znamená to, že veškerý zisk je spotřebován na splátku úroků.
2.5. Krytí fixních poplatků (fixed charge coverage)
 • Krytí fixních poplatků = (EBIT + dlouhodobé splátky) / (úroky + dlouhodobé splátky),
 • Ukazatel krytí fixních poplatků navazuje na předchozí ukazatel a rozšiřuje ho o stálé platby, které jsou pravidelně hrazené za používání cizích aktiv (např. leasingové splátky).
2.6. Dlouhodobá zadluženost
 • Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál / celková aktiva,
 • Ukazatel popisuje jaké procento z celkových aktiv je v organizaci pokryto dlouhodobými cizími zdroji. Pomáhá stanovit optimální poměr mezi dlouhodobými a krátkodobými cizími zdroji.
2.7. Běžná zadluženost
 • Běžná zadluženost = krátkodobý cizí kapitál / celková aktiva,
 • Ukazatel funguje na podobném principu jako předešlý ukazatel dlouhodobé zadluženosti. Ukazatel běžné zadluženosti popisuje, jaká úroveň majetku organizace je kryta krátkodobým cizím kapitálem. Čitatel se skládá z krátkodobých závazků, běžné bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky.
2.8. Dlouhodobé krytí aktiv
 • Dlouhodobé krytí aktiv = (vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál) / celková aktiva,
 • Ukazatel určuje podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech organizace.
2.9. Dlouhodobé krytí stálých aktiv
 • Dlouhodobé krytí stálých aktiv = (vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál) / stálá aktiva,
 • Ukazatel popisuje krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem. Jakmile je výsledná hodnota vyšší než 1, tak je možné hovořit o tzv. překapitalizaci, která znamená stabilitu podniku, ale nižší efektivnost podnikatelského procesu.
2.10. Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem
 • Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem = vlastní kapitál / stálá aktiva,
 • Alternativa předešlého ukazatele a slouží pro hodnocení finanční stability organizace.
2.11. Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku
 • Podíl ČPK z majetku = ČPK / aktiva,
 • Výsledný poměr popisuje jaká část majetku firmy je kryta čistým pracovním kapitálem.
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze