Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ukazatelé cash-flow
Ukazatelé cash-flow
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0023
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Ukazatelé cash-flow vyjadřují reálný tok peněžních prostředků organizace v určeném období. Operace ovlivňující cash-flow můžeme rozdělit na dvě skupiny – zvýšení cash-flow představuje růst závazků a snížení majetku a snížení cash-flow pak znamená pokles závazků a růst majetku. Cash-flow je možné sledovat odděleně ve třech podnikových činnostech:

  1. Hlavní výdělečná (provozní činnost) – nejdůležitější část cash-flow, která nemůže být dlouhodobě záporná. Společnosti nekrachují díky neexistenci zisku, ale díky tomu, že nemají finanční prostředky k uhrazení svých závazků. Do této oblasti spadají všechny peněžní toky, které nenáleží do finanční a investiční činnosti (např. sem tedy spadají úhrady za výrobky, příjmy za zprostředkovatelskou činnost, platby daní z příjmů atp.).
  2. Investiční činnost – sleduje nabývání a pozbývání dlouhodobých aktiv a činnosti související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které není možné považovat za provozní činnost.
  3. Finanční činnost - promítá změny ve výši a struktuře podnikového kapitálu (vlastní i cizí). Na základě přehledu cash-flow je možné stanovit potřebu dalších peněžních zdrojů, které musí organizace získat od vlastníků a věřitelů. (např. sem spadají příjmy od vlastníků na úhradu ztrát, příjmy z peněžních darů atp.).

Při sestavování výkazu cash-flow je možné postupovat dvojím způsobem – přímou a nepřímou metodou (obě metody rozlišují tři samostatné výše uvedené oblasti, které jsou řešeny odděleně a výsledný cash-flow je součtem těchto oblastí):

1.1. Přímá metoda

Cash-flow vychází v rozdílu celkové sumy všech příjmů a výdajů za sledované období. Postupuje se tedy vytvořením seznamu všech účetních operací, které mají dopad na peněžní prostředky organizace. Na samotný výkaz tedy z rozvahy použijeme počáteční stav peněžních prostředků a k němu po celé období evidujeme všechny příjmy a výdaje peněz. Na konci roku je možné počáteční stav upravit o celkovou změnu, díky čemuž je možné zjistit konečný stav – možná zpětná kontrola. Tato metoda se v systémech podvojného účetnictví příliš nevyužívá díky své náročnosti na evidenci příjmů a výdajů. V účetním systému by bylo nutné zavést syntetické účty příjmů a výdajů a tato metoda dále nereflektuje změny a toky finančních prostředků, které nemají charakter příjmů a výdajů (např. změna stavu zásob a závazků). Organizace přímé cash-flow sledují obvykle pomocí systémů dodatečných evidencí (např. saldokonta odběratelů).

1.2. Nepřímá metoda

Nevychází se ze samotného pohybu peněz na účtech, ale úpravou hospodářského výsledku organizace, který se postupně v několika krocích upravuje a výsledkem je cash-flow organizace. Nepřímá metoda je používanější způsob díky neschopnosti organizací přímo sledovat veškeré své platby (a odfiltrovat náklady a výnosy, které ještě nebyly finančně naplněny atp.) Nepřímá metoda je na rozdíl od přímé metody snadná a nenáročná na informační vstupy, ale na druhou stranu neumožňuje podrobně sledovat jednotlivá salda příjmů a výdajů. Schéma postupu zjišťování cash-flow nepřímou metodou je na obrázku.

1.3. Český účetní standard pro podnikatele č. 023 Přehled o peněžních tocích

V České republice existuje Český účetní standard pro podnikatele č. 023 Přehled o peněžních tocích, jehož cílem je stanovit základní postupy při sestavování přehledu o peněžních tocích za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Tento standard je dostupný například na business.center.cz: .

Dalšími souvisejícími ukazateli jsou čistý pracovní kapitál (=oběžná aktiva – krátkodobá pasiva), čisté pohotové prostředky a čisté peněžně – pohledávkové finanční fondy.

2. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (DQ041A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
3. Adekvátní dimenze
4. Poznámky, reference
  • Mrkvička, J., Kolář, P. - Finanční analýza. - (Praha: ASPI 2006) - ISBN8073572192,
  • Sedláček, J. - Finanční analýza podniku - (Brno: Computer Press 2011) - ISBN9788025133866.