Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení kvalifikace v IT
Řízení kvalifikace v IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U231A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení kvalifikace v IT“ – cíl, účel

Cílem úlohy je dosáhnout potřebné úrovně kvalifikace ve vazbě na nároky informatiky a musí sledovat tyto cíle:

 • zajistit odpovídající kvalifikační úroveň pracovníků – uživatelů tak, aby byli schopni efektivně využívat instalované aplikace a podílet se na rozvoji celého informačního systému,
 • zajistit odpovídající kvalifikační úroveň interních informatiků dle jejich definovaných rolí,
 • přispět ke spokojenosti pracovníků v podniku v důsledku dosažených informatických znalostí a schopností.
2. Obsah úlohy

Úloha představuje definování základních charakteristik plánovaných kvalifikačních projektů a na jejich základě plánování školení a rekvalifikace. Na to navazuje realizace školení, která znamená:

 1. jejich komplexní zajištění, včetně výběru a oslovení lektorů,
 2. obstarání, případně vytvoření učebních pomůcek,
 3. hodnocení účastníků atd.

Velmi často se školení váží na určitý projekt a pak obvykle školení kompletně zajišťuje i dodavatel projektu.

3. Vstupy úlohy:
 • Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),,
 • Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A),
 • Podklady pro rekvalifikační programy (DQ255A),
 • Personální plány (DQ261A),
 • Požadavky na pracovníka (DQ271A),
 • Personální výkazy (DQ281A),
 • Personální analýzy (DQ291A).
4. Výstupy úlohy:
 • Plán kvalifikačních projektů (D224A ),
 • Zadání kvalifikačního projektu (D225A ),
 • Evidence školení a kursů, aktualizovaná (DQ252A),
 • Podniková personální evidence, aktualizovaná o absolvované kursy (DQ250A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Je třeba formulovat základní strategické záměry v rozvoji informatické kvalifikace,
 • kritickým faktorem informatické kvalifikace je podniková kultura - reálné vyhodnocení podnikové kultury je jedním z počátečních kroků pro formulaci záměrů v dané oblasti,
 • kvalifikace v informatice je daná obsahovou šíří, infrastrukturním charakterem potřebných znalostí, častými změnami a rychlým vývojem v technologiích, vazbami na externí prostředí (internet, sociální sítě atd.), rychlým vývojem i v technologické podpoře vzdělávání.
6. Doporučené praktiky
 • pro kvalifikační projekty je nutné ze strany vedení podniků vytvořit jak potřebný časový prostor, tak motivační systém,
 • každý kvalifikační projekt musí být průběžně i v závěru vyhodnocován,
 • v plánování kvalifikačních projektů musí být nastaveny adekvátní priority jejich obsahového zaměření vzhledem k rolím, které jejich účastníci zastávají,
 • kvalifikační projekty by měly brát v úvahu dostupné technologie a metodiky tvorby takových projektů (různé formy a produkty eLearningu apod.) ,
 • podstatná je i formulace efektů IT kursů především pro pracovníky – uživatele,často je jejich využití založeno jen na jejich zájmu a iniciativě a pak jim musí být jasné, jaké efekty jim takové řešení přinese.
7. “Řízení kvalifikace v IT“ - klíčové aktivity

7.1. Analýza nabídky na trhu vzdělávacích služeb a technologií

Analýza nabídky na trhu vzdělávacích služeb a technologií obsahuje:

 • přehled a hodnocení nabízených možností kvalifikačních projektů dle typu (školení, distanční studia na VŠ, MBA studia apod.), obsahového zaměření, poskytovatele, materiálního zajištění, kapacitních a termínových možností, cenových charakteristik,
 • přehled a hodnocení nabízených prostředků a technologií pro podporu vzdělávacích aktivit (eLearningu apod.) podle typu produktů, dodavatele, cenových charakteristik, provozního prostředí (operačních systémů, databázových systémů apod.).
7.2. Plán kvalifikačních projektů na stanovené období

Plán kvalifikačních projektů na stanovené období - pro jednotlivé kvalifikační projekty obsahuje:

 • id. a název projektu,
 • rámcové obsahové vymezení,
 • předpokládaný dodavatel, včetně případného interního zajištění,
 • předpokládané místo zajištění (in house, u dodavatele),
 • požadované materiální a technologické zajištění, včetně eLearningu a obdobných technologií,
 • celkový plánovaný počet účastníků dle rolí,
 • způsob hodnocení projektu a jeho účastníků,
 • předpokládaný termín zahájení a ukončení projektu,
 • odhadované náklady na projekt.
7.3. Zadání jednotlivých kvalifikačních projektů

Zadání kvalifikačního projektu (pro externího poskytovatele vzdělávacích služeb, nebo pro interní útvar) – obsahuje většinu charakteristik souhrnného plánu projektů v detailnějším vyjádření, a to:

 • id. a název projektu,
 • detailnější obsahová specifikace,
 • dodavatel projektu,
 • harmonogram projektu – příprava projektu, termíny jednotlivých běhů (školení apod.),
 • přehled účastníků v jednotlivých bězích podle rolí,
 • konkrétní požadované materiální a technologické zajištění projektu (literatura, prezentace, eLearning),
 • konkrétní pravidla pro hodnocení průběhu projektu a výsledků jednotlivých účastníků,
 • plánová nákladová kalkulace projektu.
7.4. Výběr nebo návrh metodiky kvalifikačních projektů

Výběr nebo návrh metodiky přípravy a realizace kvalifikačních projektů s podporou informačních a komunikačních technologií.