Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Předběžná tržní konzultace
VZ: Předběžná tržní konzultace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ842AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Předběžná tržní konzultace“ – cíl, účel
 • Cílem je, aby Zadavatel byl schopný lépe specifikovat zadávací dokumentaci na základě aktuální tržní situace, v případě složitého předmětu plnění.
2. Obsah úlohy
 • Základem je v mezích zákona využít oprávnění Zadavatele vést předběžné tržní konzultace s odborníky nebo potencionálními dodavateli.
 • Může sloužit k přesnějšímu stanovení předpokládané hodnoty . Především slouží k lepší specifikaci požadavků na předmět plnění.
 • Nesmí dojít k narušení hospodářské soutěže, kdy nesmí být podmínky nastaveny pouze pro jednoho dodavatele.
 • V případě, že by došlo k narušení hospodářské soutěže tím, že se příliš zúží specifikace předmětu plnění na základě předběžné tržní konzultace, může být v krajním případě vyloučen účastník , neexistuje-li jiný způsob jak zajistit způsob dodržení rovného zacházení (§ 48 odst. 5 písm. c) ZZVZ).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. Oslovení správných dodavatelů nebo odborníků,
 2. Dodavatel nebo odborník bude mít vůli vést předběžné tržní konzultace.
4. Doporučené praktiky
 • Pokud bude v zadávací dokumentaci použito informací, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, zadavatel označí v zadávací dokumentaci tyto informace , identifikuje osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace.
 • Postupovat je třeba v souladu dle § 211 ZZVZ Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Měla by probíhat písemně.
 • Pro předběžné tržní konzultace lze využít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován , zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.
 • Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele (§ 36 odst. 3 ZZVZ).