Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Připravují se plány a rozpočty na IT
Připravují se plány a rozpočty na IT
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S331
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Existuje jasně vymezená zodpovědnost v rámci podniku za přípravu plánů nákladů na IT a rozpočty IT?
 2. Je jasně deklarovaná zodpovědnost a kompetence pro schvalování připravených plánů a rozpočtů IT – na úrovni managementu IT a podnikového managementu?
 3. Je jasně deklarovaná schvalovací procedura připravených plánů a rozpočtů IT?
 4. Jaká je role nadřízených orgánů v přípravě plánů a rozpočtů na IT?
 5. Odpovídá periodicita přípravy plánů a rozpočtů na IT potřebám a pravidlům podniku?
 6. Existují dostatečné podklady od jednotlivých útvarů pro přípravu IT rozpočtu?
 7. Na plánovacích podkladech se podílejí jednotlivé podnikové útvary a případně jak?
 8. Existuje a využívá se plánovací a rozpočtová metodika na úrovni celého podniku i pro IT?
 9. Jsou dostatečné informace o plánovaných investičních akcích v IT?
 10. Do jaké míry jsou provázané plány nákladů na IT s přípravou rozpočtů ?
 11. Je účelné plánovat náklady na IT podle jednotlivých IT služeb , resp. jejich skupin?
 12. Do jaké míry může podnik počítat i s výnosy z IT služeb a produktů?
 13. Existují a využívají se plánovací funkce pro IT ve stávajících provozovaných podnikových aplikacích?
 14. Je účelné vytvořit speciální plánovací aplikace pro IT?
 15. Jsou navržené plány nákladů a rozpočty na IT komunikovány s ostatními útvary ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Plánování nákladů na IT služby (U303A ),
 • Tvorba rozpočtu na IT (U304A ),
 • Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Lze se využít a podle potřeby modifikovat obsah úlohy Plánování nákladů na IT a příprava rozpočtů (U303A ) dokumentující doporučený postup, podmínky úspěšné realizace úlohy, hlavní doporučení pro realizaci dané úlohy a vymezující všechny podstatné vazby na ostatní objekty podnikového řízení a řízení jeho IT,
 • Tvorba rozpočtu na IT musí respektovat rozpočtová pravidla celého podniku, ale současně zohlednit i specifické nároky IT,
 • Je účelné připravit návrh celého systému plánovacích metrik (ukazatelů a jejich dimenzí) pro plánování nákladů na IT a přípravu rozpočtů, které pak budou základem pro návrh a realizaci plánovacích aplikací v rámci stávajících podnikových aplikací, případně vytvoření specifických plánovacích aplikací, např. v prostředí self service BI,
 • Základní struktura rozpočtu je k dispozici v návrhu dokumentu MBI Rozpočet IT (D324A ).