Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení dostupnosti a kontinuity IT služeb
Řízení dostupnosti a kontinuity IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U151A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení dostupnosti a kontinuity IT služeb“ – cíl, účel

Cílem úlohy je zajistit požadovanou dostupnost a kontinuitu poskytovaných IT služeb odpovídající potřebám a dostupným zdrojům podniku.

2. Obsah úlohy

Poskytovatel musí posoudit a dokumentovat rizika související s kontinuitou a dostupnostı́ služeb a určit se zákazníkem požadavky na kontinuitu a dostupnost služeb, které musí obsahovat alespoň přístupová práva, doby odezvy a koncovou dostupnost služeb. Dostupnost služeb poskytovatel monitoruje a odstraňuje nedostatky.

Pro řešenı́ výpadků poskytovatel připraví a udržuje plány kontinuity služeb a plány dostupnosti, které musí být testovány a po testu, spuštěnı́ plánu či významné změně přezkoumávány. (ISO/IEC 20000-1, 6.3). Zahrnuje analýzy rozdílů mezi smluvenou a skutečnou dostupností podle jednotlivých služeb, identifikaci příčin rozdílů a následně plánování a zajištění potřebných technických a personálních kapacit pro provoz služeb na požadované úrovni dostupnosti. Požadovaná úroveň dostupnosti se specifikuje v rámci SLA, které jsou hlavním vstupem do této úlohy. V průběhu provozu se pak na základě reportu o plnění SLA vyhodnocuje dostupnost služeb a na základě toho se na výstupu formulují opatření, případně sankce nebo bonusy.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Na vstupu úlohy tak jsou SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ), Report o průběhu plnění SLA (D114A ) a Provozní dokumentace (D711A ). Na výstupu úlohy je Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ).

4. Podmínky úspěšnosti úlohy

Úroveň dostupnost služby musí být smluvně ošetřena mezi poskytovatelem a zákazníkem. Pokud chce mít zákazník jistotu zajištění velmi vysoké dostupnosti, je dobré službu odebírat od více poskytovatelů. Špatná dostupnost a tedy i krátká doba prostojů může mít za následek významné finanční ztráty. K zmírnění dopadů z prostojů, které vzniky nedostatečnou dostupností služby nebo selháním systému slouží Disaster Recovery (DR) plány a systémy. Hlavním úkolem DR je podpořit kontinuitu podnikání poté, co dojde k selhání tím, že minimalizuje dobu ,po kterou byla služba nedostupná.

5. “Řízení dostupnosti a kontinuity IT služeb“ - klíčové aktivity

5.1. Specifikace požadavků na zajištění kontinuity

5.2. Analýza rizik spojených s kontinuitou provozu

5.3. Analýza aktuálního stavu provozu IT z pohledu zajištění jeho kontinuity

5.4. Vytvoření a aktualizace plánů pro řešení výpadků IT

5.5. Analýza problémů a rozdílů v zajištění kontinuity oproti nastaveným SLA