Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Scrum
Scrum
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M526
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Scrum - celková charakteristika

1.1. Koncepce Scrum
 • Scrum je agilní metodika, která umožňuje zpracovávat rozsáhlé a komplexní projekty . V současné se době se jeho použití rozšířilo z oblasti vývoje software i do jiných činností, které vyžadují komplexní a inovativní přístup k práci (Scrum Alliance, 2016).
 • Metodika byla poprvé navržena Kenem Schwaberem, Jeffem Sutherlandem a Mikem Beedlem. Název scrum pochází z analogie s rugby, kterou ve své práci použili poprvé Takeuchi a Nonaka v roce 1986 (tamtéž). Zdůrazňuje tak to, že je to metodika, adaptivní, rychlá a samoorganuzující (Buchalcevová, 2005 str. 55).
 • Scrum je založený na předpokladu, že projekt není předem definovaný proces, ale neustále se při každém sprintu mění, a proto musí být řízen jinak než v rigorózních metodikách (Buchalcevová, 2005 str. 55).
 • Sprint je iterace, která se opakuje pravidelně, po dvou až čtyřech týdnech . Současně každý den probíhají krátká setkání, na kterých se v rámci týmu sdílí pokrok práce na projektu (Scrum Alliance, 2016), .

1.2. Fáze Scrum
 • Product owner vytvoří seznam požadavků s přiřazenou prioritou. Zen se nazývá backlog.
 • Během plánování sprintu si tým vybere malou část z backlogu (vybírá vždy od shora), která tvoří backlog sprintu, a rozhodne se, jak tyto části implementovat.
 • Tým má určitý čas na zpracování úkolu, tedy sprint v délce od dvou do čtyř týdnů, ale setkává se denně, aby zajistil sdílení informací o pokračující práci (denní scrum). Na poradě by měl každý člen týmu zodpovědět tři otázky, a to které položky dokončil od minulé porady, které nové úkoly bude řešit a jaká vidí omezení a překážky pro řešení úkolů (Buchalcevová, 2005 str. 55).
 • Scrum Master po celou dobu udržuje tým koncentrovaný na jeho cíl.
 • Na konci sprintu by práce měla být potencionálně doručitelná , tj. schopná být předání zákazníkovi, vystavení do obchodu nebo ukázání stakeholderovi.
 • Sprint končí vyhodnocením a retrospektivou.
 • Se začátkem nového sprintu si tým vybírá novou část produktového backlogu a práce začíná znovu.
 • Tento proces přehledně shrnuje obrázek . Jak je naznačeno v obrázku Obrázek 1, proces se neustále opakuje do té doby, než je produktový backlog hotový, rozpočet vyčerpaný nebo termín vypršel. Které z těchto milníků určují konec práce, záleží výhradně na typu projektu.
 • Bez ohledu na zdroj ukončení zajišťuje Scrum to, že práce s nejvyšší dodanou přidanou hodnotou byla dokončena v okamžiku, kdy je projekt ukončen.
1.3. Principy Scrum
 • Hodnoty Scrum jsou definovány (Scrum Alliance, 2016) jako koncentrace, odvaha, otevřenost, oddanost a respekt. Všechna práce odváděná v rámci Scrum musí mít jako základ tyto hodnoty, které se odráží v týmových procesech a interakcích. Jsou-li hodnoty skutečně přijaty, mohou přispět k lepšímu prospívání a úspěchu týmu.
 • Koncentrace nesmí být rozdělena mezi příliš mnoho věcí najednou. Základem Scrumu je soustředění se pouze na několik věcí najednou, dobrou spoluprací a tím vytváření perfektních výstupů. Takto lze dodat hodnotné věci dříve.
 • Odvahou se myslí především přínos týmové práce. Členové se cítí podporováni a mají k dispozici více zdrojů. Mají tak odvahu postavit se větším výzvám.
 • Otevřenost spočívá ve sdílení toho, co se právě dělá, co je překážkou a jaké mají členové týmu obavy. Všechny tyto součástí je možné diskutovat v rámci týmu.
 • Oddanost je důsledkem lepší kontroly nad vlastním osudem, tj. nad zpracovávanými úkoly. Takto je každý člen týmu více oddán úspěchu, protože pracuje na tom, co ho zajímá a zároveň není přetěžovaný.
 • Respekt k ostatním spolupracovníkům spočívá ve sdílení úspěchů a neúspěchů, respektování se navzájem a pomoci každému členovi týmu, aby byl hodný respektu ostatních.
1.4. Sprinty
 • Sprinty jsou základní součástí Scrumu (Scrum Alliance, 2016). Jde o časový rámec jednoho měsíce nebo méně (běžně 14 denní nebo měsíční scrumy), během něhož se vytváří hotové, použitelné a potenciálně vypustitelné přírůstky produktu.
 • Sprinty mají vždy stejnou délku trvání . Další sprint se otevírá bezprostředně po skončení předcházejícího.
 • Skládá se z plánování sprintu, denního Scrumu, vývojářské práce, zpětné vazby na sprint a retrospektivy sprinty.
 • Během sprintu není vhodné dělat změny , které by ohrozily jeho cíl. Zároveň se nesmí snižovat nároky na kvalitru a rozsah musí být vyjasněn a znovu vyjednán mezi vlastníkem produktu (product owner) a vývojářským týmem ve chvíli, kdy je zjištěno více o daném úkolu.
 • Každý sprint lze považovat za projekt, jehož časový horizont nepřesahuje jeden měsíc. Stejně jako u projektů se sprinty používají k dosažení cíle.
 • Každý sprint má jasně definováno, co má být vytvořeno, návrh a flexibilní plán, podle kterého se povede zpracování, práce a výsledný produkt.
 • Je-li časový horizont sprintu delší než jeden měsíc, je příliš složité přesně definovat, co se má udělat, neboť požadavky se mohou měnit, komplexita narůstat a riziko se zvyšovat.
 • Sprinty zlepšují předvídatelnost tím, že zajišťují kontrolu a adaptaci pokroku směrem k cíli sprintu nejméně jedenkrát měsíčně.
 • Mohou také omezit riziko nákladů na cenu jednoho kalendářního měsíce.
1.5. Backlog
 • Backlog je definován jako seznam úkolů , které tým udržuje a které jsou v daném časovém okamžiku známy jako nezbytné a dostatečné proto, aby mohl být projekt dokončen nebo nasazen (AgileAlliance, 2013).
 • Nepřispívá-li úkol v backlogu k projektovému cíli, měl by být odstraněn .
 • Na druhou stanu, pokud je některý úkol v jakémkoli časovém okamžiku považován za nezbytný ke splnění cíle, měl by být přidán do backlogu.
 • Nezbytné úkoly jsou vždy odvozeny od týmové úrovně znalostí v daném časovém okamžiku.
 • Předpokládá se, že se backlog bude měnit společně s tím, jak se bude vyvíjet znalost týmu týkající se projektu.
 • Backlog je primárním vstupním bodem pro znalost požadavků a jediným uznávaným zdrojem pro určení práce, které má být udělána.
1.6. INVEST
 • Případy použití softwaru (user stories) jsou definované jako týmem rozdělená práce , která musí být zpracována po konzultaci se zákazníkem nebo vlastníkem produktu. Každý případ použití softwaru by být charakterizován akronymem INVEST (AgileAlliance, 2013):
  • I (independent) – nezávislý na všech ostatních,
  • N (negotiable) – umožňující změny,
  • V (valuable) – přinášející hodnotu,
  • E (estimable) – odhadnutelný, umožňující dobré přiblížení se skutečnosti,
  • S (small) – malý tak, aby ho bylo možné zvládnout během jedné iterace,
  • T (testable) – testovatelný i v případě, že ještě není co testovat.
2. Poznámky, reference