Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Rational Unified Process (RUP)
Rational Unified Process (RUP)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M522
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Rational Unified Process (RUP) - celková charakteristika

1.1. Vývoj a obsah RUP
 • Metodika Rational Unified Process vznikla v roce 1995 , později byla vytvořena její zobecněná verze Unified Process, kterou popsali Ivar Jacobson, Grady Booch a James Rumbaugh v knize „ The Unified Software Development Process “.Od roku 2003 je metodika RUP doplňována o agilní praktiky .
 • Poslední verze je postavena na konceptu Unified Method Architecture (UMA) . Koncept UMA sjednocuje různé metody a jazyky procesního inženýrství pomocí jednotného metamodelu, který definuje terminologii a strukturu uspořádání metodického obsahu a procesů vývoje. Je postaven na oddělení znovupoužitelného metodického obsahu od jeho konkrétní aplikace v procesech určitého projektu.
 • Metodika Rational Unified Process je deskriptivní, obsahuje dobře definovaný proces vývoje systému , který se často používá pro vývoj systémů založených na objektových a komponentových technologiích. Je založen na takových principech softwarového inženýrství jako je iterativní, požadavky řízený a na architektuře založený přístup k vývoji softwaru.
1.2. Životní cyklus RUP
 • Scott Ambler [AMBLER, 2005] charakterizuje životní cyklus RUP jako:
  • sekvenční ve velkém,
  • iterativní v malém,
  • s přírůstkovými dodávkami SW v pravidelných cyklech,
  • prováděný podle nejlepších praktik.
 • Proces vývoje softwaru je v metodice RUP popsán v rámci dvou dimenzí .
 • Horizontální osa představuje dynamický pohled na proces, který je vyjádřen pomocí cyklů, fází, iterací a milníků.
 • Vertikální osa reprezentuje statické hledisko procesu, popis činností, artefaktů, pracovníků a pracovních toků, které jsou seskupeny do disciplín.
 • Graf ukazuje podíl jednotlivých disciplín v různých fázích projektu.
1.3. Fáze RUP
 • Sekvenční aspekt je zachycen pomocí fází, iterativní charakter RUPu je reprezentován disciplínami , které se provádějí všechny v rámci iterací.
 • Každá fáze má definovánu množinu cílů . Splnění těchto cílů se ověřuje na konci fáze při dosažení milníku, který je pro každou fázi definován.
 • Pro každý milník jsou specifikována kritéria splnění cílů fáze , na základě kterých se rozhoduje o postupu do další fáze.
 • RUP definuje 4 fáze:
  • Počáteční fáze (Inception),
  • Elaborační fáze (Elaboration),
  • Konstrukční fáze (Construction),
  • fáze Nasazení (Transition).
 • V rámci Počáteční fáze se definují cíle projektu, požadavky, vytváří se harmonogram projektu (plán iterací), odhadují se náklady projektu a definují rizika. Součástí této fáze může být vytvoření modelu nebo jednoduchého prototypu, na kterém se ověří, zda je možné se zvolenou technologií a pomocí zvolených nástrojů klíčové požadavky splnit. Počáteční fáze končí rozhodnutím, zda je projekt za daných požadavků, dostupných technologií, zdrojů a rozpočtu možné realizovat.
 • Cílem Elaborační fáze je definovat architekturu systému. V této fázi by měl být vytvořen prototyp, který ověří všechny architektonické principy a umožní zpřesnění plánu realizace systému. Měly by být definovány komponenty, které je třeba vyvinout pro opakované použití.
 • Obsahem Konstrukční fáze je návrh a realizace systému včetně testování . Prosazuje se pokud možno paralelní vývoj.
 • Cílem fáze Nasazení je zajistit, aby uživatelé mohli systém používat . Součástí této fáze je školení uživatelů, předání dokumentace, vytvoření help-desku atd.
 • RUP je založen na iterativním vývoji . V každé fázi probíhá jedna nebo více iterací, přičemž v jedné iteraci se prochází všechny disciplíny.
 • Iterace se věnují jen části vyvíjeného systému - přírůstku. Pro každou iteraci se vytváří detailní Plán iterace.
 • Každá iterace, zejména ve fázi Konstrukce, končí dodáním fungující části systému.
2. Poznámka
 • Charakteristika metodiky je v přiloženém PDF ke skupině metod (MG550 )