Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Rational Unified Process (RUP)
Rational Unified Process (RUP)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M522
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Rational Unified Process (RUP) - celková charakteristika

1.1. Vývoj a obsah RUP

Metodika Rational Unified Process vznikla v roce 1995 , později byla vytvořena její zobecněná verze Unified Process, kterou popsali Ivar Jacobson, Grady Booch a James Rumbaugh v knize „The Unified Software Development Process“.Od roku 2003 je metodika RUP doplňována o agilní praktiky. Poslední verze metodiky RUP je verze 7, která je postavena na konceptu Unified Method Architecture (UMA). Koncept UMA sjednocuje různé metody a jazyky procesního inženýrství pomocí jednotného metamodelu, který definuje terminologii a strukturu uspořádání metodického obsahu a procesů vývoje. Je postaven na oddělení znovupoužitelného metodického obsahu od jeho konkrétní aplikace v procesech určitého projektu.

Metodika Rational Unified Process je deskriptivní, dobře definovaný proces vývoje systému, který se často používá pro vývoj systémů založených na objektových a komponentových technologiích. Je založen na takových principech softwarového inženýrství jako je iterativní, požadavky řízený a na architektuře založený přístup k vývoji softwaru.

1.2. Životní cyklus RUP

Scott Ambler [AMBLER, 2005] charakterizuje životní cyklus RUP jako:

  1. sekvenční ve velkém,
  2. iterativní v malém,
  3. s přírůstkovými dodávkami SW v pravidelných cyklech,
  4. prováděný podle nejlepších praktik.

Proces vývoje softwaru je v metodice RUP popsán v rámci dvou dimenzí . Horizontální osa představuje dynamický pohled na proces, který je vyjádřen pomocí cyklů, fází, iterací a milníků. Vertikální osa reprezentuje statické hledisko procesu, popis činností, artefaktů, pracovníků a pracovních toků, které jsou seskupeny do disciplín. Graf ukazuje podíl jednotlivých disciplín v různých fázích projektu.

1.3. Fáze RUP

Sekvenční aspekt je zachycen pomocí fází, iterativní charakter RUPu je reprezentován disciplínami, které se provádějí všechny v rámci iterací. Každá fáze má definovánu množinu cílů. Splnění těchto cílů se ověřuje na konci fáze při dosažení milníku, který je pro každou fázi definován. Pro každý milník jsou specifikována kritéria splnění cílů fáze, na základě kterých se rozhoduje o postupu do další fáze. UP definuje 4 fáze:

  • Počáteční fáze (Inception),
  • Elaborační fáze (Elaboration),
  • Konstrukční fáze (Construction),
  • fáze Nasazení (Transition).

V rámci Počáteční fáze se definují cíle projektu, požadavky, vytváří se harmonogram projektu (plán iterací), odhadují se náklady projektu a definují rizika. Součástí této fáze může být vytvoření modelu nebo jednoduchého prototypu, na kterém se ověří, zda je možné se zvolenou technologií a pomocí zvolených nástrojů klíčové požadavky splnit. Počáteční fáze končí rozhodnutím, zda je projekt za daných požadavků, dostupných technologií, zdrojů a rozpočtu možné realizovat. Cílem Elaborační fáze je definovat architekturu systému. V této fázi by měl být vytvořen prototyp, který ověří všechny architektonické principy a umožní zpřesnění plánu realizace systému. Měly by být definovány komponenty, které je třeba vyvinout pro opakované použití. Obsahem Konstrukční fáze je návrh a realizace systému včetně testování. Prosazuje se pokud možno paralelní vývoj. Cílem fáze Nasazení je zajistit, aby uživatelé mohli systém používat. Součástí této fáze je školení uživatelů, předání dokumentace, vytvoření help-desku atd.

RUP je založen na iterativním vývoji. V každé fázi probíhá jedna nebo více iterací, přičemž v jedné iteraci se prochází všechny disciplíny. Iterace se věnují jen části vyvíjeného systému - přírůstku. Pro každou iteraci se vytváří detailní Plán iterace. Každá iterace, zejména ve fázi Konstrukce, končí dodáním fungující části systému.