Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Unified Modeling Language (UML)
Unified Modeling Language (UML)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M529
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Unified Modeling Language (dále UML) - celková charakteristika
 • Jazyk UML vznikl v polovině 90. let a je na něm postaveno mnoho objektově orientovaných metodik . O rozvoj jazyka se stará skupina Object Management Group (OMG) .
 • Podstatnou výhodou jazyka UML je jeho nezávislost na procesu vývoje, protože jazyk UML není svázán s žádnou konkrétní vývojovou metodikou.
 • Jazyk UML prošel během svého rozvoje několika změnami a rozšířeními. Příkladem je Object Contraint Language (OCL), který je využíván pro definici omezení.
 • Pro ukládání modelů UML existuje standardizovaný formát XML Metadata Interchange (XMI). Pomocí XMI je možné přenášet UML modely mezi různými CASE nástroji,.
 • Za pomoci diagramů umožňuje jazyk UML zachytit systém na různé úrovni abstrakce . UML obsahuje 14 typů diagramů , které jsou rozděleny na diagramy chování a diagramy struktury .
 • Mezi diagramy chování patří diagram aktivit, stavový diagram, diagram případů užití a všechny diagramy interakcí. Do diagramu interakcí patří diagram komunikace, diagram přehledu interakcí, sekvenční diagram a diagram časování.
 • Do diagramů struktury patří diagram tříd, diagram vnitřní struktury, diagram komponent, diagram nasazení, objektový diagram (někdy též nazýván diagram instancí), diagram profilů a diagram balíčků.
 • Diagramy chování jsou určeny k zachycení chování systému . Diagramy chování zachycují dynamické chování objektů v systému a to včetně jejich metod, spolupráce, aktivity a stavové historie . Dynamické chování systému může být popsáno jako série změn systému v určitém čase (Object Management Group, 2015).
 • Diagramy struktury jsou určeny k zachycení elementů nezávislých na čase . Diagramy struktury zachycují statickou strukturu objektů v systému a to znamená, že zachycují elementy ve specifikaci, která je nezávislá na čase. Elementy v diagramu struktury reprezentují koncept aplikace a mohou zahrnovat koncept z realného světa, abstraktní koncept a implementační koncept. Strukturální diagramy nezachycují detail dynamického chování, který je zachycen pomocí diagramů chování. (Object Management Group, 2015).
2. Typy diagramů UML
 • Diagram profilů: Metamodel k zachycení stereotypů jako tříd a profilů jako balíčků,
 • Diagram třid: Určen k zachycení tříd, atributů, metod a vztahů mezi objekty,
 • Diagram vnitřní struktury: K zachycení interní struktury prvku a spolupráce, kterou daná struktura umožňuje,
 • Diagram komponent: Pro zachycení vztahů jednotlivých komponent, které tvoří větší komponenty anebo celý informační systém. Určeno pro svévolné zachycení komplexních systému.,
 • Diagram nasazení: Určen k zachycení hardwarových zdrojů a softwarových komponent. Diagram umožňuje zachycení jejich spolupráce, lokality a další.,
 • Objektový diagram: Zachycuje kompletní nebo částečnou strukturu systému ve specifický čas.,
 • Diagram balíčků: K zobrazení obsahu a závislostí jednotlivýc balíčků.,
 • Diagram aktivit: Reprezentace posloupnosti aktivit s podporou rozhodování, iterace a souběžnosti.
 • Diagram případů užití: Zachycuje uživatelskou interakci se systémem a chování systému,
 • Stavový diagram: Určen k zobrazení jednotlivých stavů objektů a přechodů mezi nimi.,
 • Sekvenční diagram: Pro zachycení interakce mezi jednotlivými objekty a její posloupnosti,
 • Diagram komunikace: Zobrazením toku zpráv a vzájemných vztahů zachycuje komunikaci třídy, sekvence a případu užití,
 • Diagram přehledu interakcí: Stejný význam jako má diagram aktivit s tím, že jednotlivé aktivity představují diagramy interakcí,
 • Diagram časování: Pro zachycení chování objektu ve specifický časový úsek.
3. Poznámka
 • Charakteristika metodiky je v přiloženém PDF ke skupině metod (MG550 )