Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Kapitálová struktura podniku
Kapitálová struktura podniku
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ011
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Kapitálová struktura podniku - obsahové vymezení
 • Dimenze kapitálové struktury představuje strukturu zdrojů pro vytváření majetku podniku.
2. Prvky dimenze

Vlastní kapitál:

 • Základní kapitál (základní jmění),
 • Kapitálové fondy,
 • Rezervní fondy,
 • Výsledky hospodaření minulých let,
 • Hospodářský výsledek běžného období.

Cizí zdroje:

 • Dlouhodobé:
  • bankovní úvěry a výpomoci dlouhodobé,
  • podnikové obligace,
  • dlužní úpisy,
 • Krátkodobé:
  • bankovní úvěry krátkodobé,
  • závazky z obchodních vztahů,
  • zálohy odběratelů,
  • závazky k zaměstnancům ze sociálního a zdravotního pojištění,
  • výdaje příštích období.

Zdroj: Synek, M. ; Kislingerová, E. ; kolektiv - Podniková ekonomika, 6. přepracované a doplněné vydání - (C. H. Beck 2015) - ISBN9788074002748, kapitola 8.3.

3. Datové zdroje dimenze