Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB52AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Novák, M., Souček, L., Herold R., Horká, K. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
CENIA
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) - obsahové vymezení
 • ISPOP je informační systém, který zajišťuje příjem a zpracování vybraných evidencí (ohlašovacích povinností - hlášení) z oblasti životního prostředí a další distribuci takto ohlášených informací dotčeným institucím státní a veřejné správy. Aplikace je určena pro ohlašovatele , jichž se týká některá z ohlašovacích povinností uvedená v zákoně č. 25/2008Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. V současné době se ohlašovací povinnost týká všech subjektů, které mají svou činností vliv na životní prostředí.
 • Systém automaticky zpracovává standardizované elektronické dokumenty reprezentující jednotlivá hlášení . Systém archivuje všechna zpracovaná hlášení. Budou tak na jediném místě a snadno dohledatelná, strojově vytěžitelná a statisticky zpracovatelná. Všichni registrovaní uživatelé systému mají přístup k relevantním informacím a datům (ohlašovatelé, ověřovatelé, recenzenti) s možností vyhledávání ve skladišti hlášení.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Poskytuje nástroje pro tvorbu hlášení, které jsou určeny k využití subjektům, kterým nastává ohlašovací povinnost – inteligentní elektronické formuláře,
 2. Přijímá a eviduje hlášení, která odpovídají datovým standardům pro jednotlivé formuláře,
 3. Datové standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách ISPOP a umožňují zpracovat hlášení v technických prostředcích nezávislých na nástrojích ISPOP,
 4. Formou autorizovaného přístupu do skladiště přijatých hlášení poskytuje zpracovaná hlášení institucím státní a veřejné správy popřípadě dalším státním institucím, které jsou pověřeny pracovat s ohlášenými informacemi,
 5. Umožňuje automatizovanou strojovou výměnu přijatých informací se zákaznickými informačními systémy (informační systémy veřejné správy), které si tak již nemusejí potřebné informace vyměňovat složitě např. v listinné podobě nebo na datových nosičích,
 6. Prostřednictvím elektronických účtů umožňuje všem uživatelům přístup do systému k relevantním informacím (hlášením) umožňuje jim např. stahovat příslušné dokumenty nebo sledovat stav přijatých hlášení,
 7. Je plně v souladu s legislativou, která upravuje podávání evidencí (složkové zákony z oblasti životního prostředí, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád),
 8. Nastavení notifikací - automatické zasílání zpráv, které uživateli systému ISPOP informují o aktuálním stavu jeho dokumentů či žádostí (např. žádost o registraci subjektu nebo provozovny IRZ, stav hlášení) a je zasílána na e-mail zpracovatele uvedený v hlášení,
 9. Předvyplnění formulářů historickými daty - Pro zvýšení komfortu při vyplňování hlášení bude implementována funkcionalita pro předvyplňování formulářů historickými daty, kdy dojde k podstatnému snížení administrativní zátěže při zpracování ohlašovací povinnosti na straně ohlašovatele (předvyplnění daty z již podaných hlášení),
 10. Od 1. 12. 2014 Možnost stažení PDF formulářů,
 11. Nový formulář F_ODPRZ_PNEU - Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 465/2013 Sb., příloha 2),
 12. Od 1. 9. 2014 plně s legislativou ohledně datových standardů podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb,
 13. Od 1. 1. 2015 nutné použít nových datových standardů pro formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům,
 14. Od 1. 1. 2014 – Nutnost autorizace zaslaných dokumentů a to zasláním potvrzovacích údajů poštou,
 15. Systém je na napojen na ISZR kde využívá ROB, ROS, RUIAN.
3. Odkazy na demo a další zdroje
4. Poznámky, reference
 1. Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se musejí ohlašovat elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý ohlašovací rok.
 2. ISPOP slouží k příjmu a zpracování formulářů podle různých právních předpisů (IRZ - Integrovaný registr znečišťování, voda, ovzduší, odpady, následně rovněž obaly).
 3. Ministerstvo životního prostředí vydává Provozní řád ISPOP jako metodický pokyn, který popisuje soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou závazné pro využívání informačního systému ISPOP a elektronických služeb, které poskytuje.
 4. ISPOP napojen na Informační systém základních registrů (ISZR) - Registr osob – ROS, Registr obyvatel - ROB, Registr územní identifikace adres a nemovitostí - RUIAN,
 5. Za účelem ohlašování do ISPOP byla implementována formulářová technologie Adobe LiveCycle ES včetně serverového řešení pro příjem, uložení a distribuci dokumentů. Formuláře do ISPOP, reprezentující jednotlivé evidence podle složkových zákonů, jsou dokumenty ve formátu PDF s XML vrstvou umožňující strojové zpracování dat.