Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB52AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Novák, M., Souček, L., Herold R., Horká, K. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
CENIA
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) - obsahové vymezení

ISPOP je informační systém, který zajišťuje příjem a zpracování vybraných evidencí (ohlašovacích povinností - hlášení) z oblasti životního prostředí a další distribuci takto ohlášených informací dotčeným institucím státní a veřejné správy. Aplikace je určena pro ohlašovatele, jichž se týká některá z ohlašovacích povinností uvedená v zákoně č. 25/2008Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. V současné době se ohlašovací povinnost týká všech subjektů, které mají svou činností vliv na životní prostředí.

Systém automaticky zpracovává standardizované elektronické dokumenty reprezentující jednotlivá hlášení. Systém archivuje všechna zpracovaná hlášení. Budou tak na jediném místě a snadno dohledatelná, strojově vytěžitelná a statisticky zpracovatelná. Všichni registrovaní uživatelé systému mají přístup k relevantním informacím a datům (ohlašovatelé, ověřovatelé, recenzenti) s možností vyhledávání ve skladišti hlášení.

2. Funkcionalita aplikace
 1. Poskytuje nástroje pro tvorbu hlášení, které jsou určeny k využití subjektům, kterým nastává ohlašovací povinnost – inteligentní elektronické formuláře,
 2. Přijímá a eviduje hlášení, která odpovídají datovým standardům pro jednotlivé formuláře,
 3. Datové standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách ISPOP a umožňují zpracovat hlášení v technických prostředcích nezávislých na nástrojích ISPOP,
 4. Formou autorizovaného přístupu do skladiště přijatých hlášení poskytuje zpracovaná hlášení institucím státní a veřejné správy popřípadě dalším státním institucím, které jsou pověřeny pracovat s ohlášenými informacemi,
 5. Umožňuje automatizovanou strojovou výměnu přijatých informací se zákaznickými informačními systémy (informační systémy veřejné správy), které si tak již nemusejí potřebné informace vyměňovat složitě např. v listinné podobě nebo na datových nosičích,
 6. Prostřednictvím elektronických účtů umožňuje všem uživatelům přístup do systému k relevantním informacím (hlášením) umožňuje jim např. stahovat příslušné dokumenty nebo sledovat stav přijatých hlášení,
 7. Je plně v souladu s legislativou, která upravuje podávání evidencí (složkové zákony z oblasti životního prostředí, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád),
 8. Nastavení notifikací - automatické zasílání zpráv, které uživateli systému ISPOP informují o aktuálním stavu jeho dokumentů či žádostí (např. žádost o registraci subjektu nebo provozovny IRZ, stav hlášení) a je zasílána na e-mail zpracovatele uvedený v hlášení,
 9. Předvyplnění formulářů historickými daty - Pro zvýšení komfortu při vyplňování hlášení bude implementována funkcionalita pro předvyplňování formulářů historickými daty, kdy dojde k podstatnému snížení administrativní zátěže při zpracování ohlašovací povinnosti na straně ohlašovatele (předvyplnění daty z již podaných hlášení),
 10. Od 1. 12. 2014 Možnost stažení PDF formulářů,
 11. Nový formulář F_ODPRZ_PNEU - Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 465/2013 Sb., příloha 2),
 12. Od 1. 9. 2014 plně s legislativou ohledně datových standardů podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb,
 13. Od 1. 1. 2015 nutné použít nových datových standardů pro formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům,
 14. Od 1. 1. 2014 – Nutnost autorizace zaslaných dokumentů a to zasláním potvrzovacích údajů poštou,
 15. Systém je na napojen na ISZR kde využívá ROB, ROS, RUIAN.

3. Odkazy na demo a další zdroje

ISPOP ,

MZP

4. Poznámky, reference
 1. Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se musejí ohlašovat elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý ohlašovací rok.
 2. ISPOP slouží k příjmu a zpracování formulářů podle různých právních předpisů (IRZ - Integrovaný registr znečišťování, voda, ovzduší, odpady, následně rovněž obaly).
 3. Ministerstvo životního prostředí vydává Provozní řád ISPOP jako metodický pokyn, který popisuje soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou závazné pro využívání informačního systému ISPOP a elektronických služeb, které poskytuje.
 4. ISPOP napojen na Informační systém základních registrů (ISZR) - Registr osob – ROS, Registr obyvatel - ROB, Registr územní identifikace adres a nemovitostí - RUIAN,
 5. Za účelem ohlašování do ISPOP byla implementována formulářová technologie Adobe LiveCycle ES včetně serverového řešení pro příjem, uložení a distribuci dokumentů. Formuláře do ISPOP, reprezentující jednotlivé evidence podle složkových zákonů, jsou dokumenty ve formátu PDF s XML vrstvou umožňující strojové zpracování dat.