Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA
Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB56AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Justová, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
MGE Data s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA - obsahové vymezení
 • Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA je otevřený systém, jehož cílem je sjednotit informace generované organizacemi zabývajícími se hydrosférou a dokázat je předávat na celostátní úrovni, např. mezi povodími. Portál je průběžně rozšiřován o jednotné, přehledné a snadno dostupné aplikace, prostřednictvím kterých jsou zobrazovány aktuální informace z oblasti vodního hospodářství České republiky .
 • Informace jsou poskytovány veřejnosti a slouží k podpoře rozhodování, vzdělávání i obecné informovanosti.
 • Aplikace shromažďují data o stavu vodních toků a vodních ploch, generují varování při krizových situacích a zajišťují evidenci vývoje stavu vody v ČR aj. V evidenci se uchovávají vlastnosti všech vodních děl (od přehrad po vrty na pitnou vodu) včetně jejich účelu. Koordinátorem tohoto meziresortního projektu je Ministerstvo vnitra ČR.
2. Funkcionalita aplikace
 • Portál zprostředkovává návštěvníkům zobrazení informací. Prvními jsou tzv. „nadstandardní údaje“ , které jsou poskytovány státními podniky Povodí a nevychází z žádných předpisů ČR. Aktuální informace z datových zdrojů správců Povodí jsou prezentovány prostřednictvím níže uvedených specializovaných aplikací.

2.1. Obsah portálu
 1. Stavy a průtoky ve vodních tocích,
 2. Hladiny vody v nádržích,
 3. Srážky,
 4. Jakost vody v nádržích,
 5. Centrální technická evidence jevů a vlastností na vodních tocích.
2.2. Evidence v IS VODA
 1. Evidence vodních toků,
 2. Evidence vodních nádrží ve správě státních podniků Povodí,
 3. Evidence malých vodních nádrží ve správě Zemědělské vodohospodářské správy,
 4. Evidence malých vodních nádrží ve správě státního podniku Lesy České republiky,
 5. Evidence jakosti povrchových vod ve vložených profilech státních podniků Povodí,
 6. Evidence jakosti povrchových vod v profilech Zemědělské vodohospodářské správy,
 7. Evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích,
 8. Evidence oblastí povodí,
 9. Evidence zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány jako zdroje pitné vody,
 10. Evidence vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků,
 11. Evidence vybraných údajů z pravomocných rozhodnutí vodoprávních úřadů.
2.3. Možnosti užití IS VODA
 • Jakákoliv osoba může tímto způsobem zjistit s hodinovým zpožděním informace nejen o průtoku na řekách, kvalitě vody a množství spadlých srážek . Pravidelně pak vycházejí podrobnější zprávy, ve kterých se uvádí např. chemické příměsi ve vodě nalezené.
 • Za povodňových situací jsou informace aktualizovány v půlhodinových intervalech a poskytují přehled o stupních povodňové aktivity, postupu povodňových vln i poklesu/nárůstu stavů na vodních tocích. Součástí systému je i technická evidence jevů a vlastností na vodních tocích, stejně tak jako evidence konkrétních vodních děl včetně jejich účelu. Uživatelé tak mohou zjistit, kde jsou koupací oblasti, rybné vody, záplavová území, ochranná pásma, zdroje pitné vody aj.
3. Odkazy na demo a další zdroje