Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče
MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB53AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Lučan, M., (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče - obsahové vymezení
  • Veřejně přístupná aplikace MonumNet vznikla na podkladě Ústředního seznamu kulturních památek ČR , který spravuje odborná organizace státní památkové péče Národní památkový ústav , jakožto přehled o kulturních památkách.
  • Kulturní památka zapsaná do tohoto seznamu je zpravidla významným hmotným pramenem poznání, významným artefaktem uměleckým, umělecko-řemeslným, řemeslným nebo technickým, nebo je významným pozůstatkem lidského osídlení na našem území v minulosti, popř. se váže k významným osobnostem či událostem našich dějin. Jedná se zejména o nemovité, movité památky a památkové zóny a rezervace.
  • Významnou součástí aplikace MonumNet představuje databáze osob oprávněných k restaurování kulturních památek a osob státní památkové péče . Další částí aplikace je výběrová knihovna a dokumentační fond památkové péče z období od roku 1994.
2. Funkcionalita aplikace
  • Ve veřejné části lze vyhledávat a zobrazit základní údaje o nemovitých kulturních památkách, národních kulturních památkách, památkách světového dědictví, památkově chráněných územích a ochranných pásmech.
  • Vyhrazená část určená pro pracovníky státní památkové péče (NPÚ, Ministerstvo kultury ČR, krajské úřady, obce s rozšířenou působností atd.) umožňuje fulltextové vyhledávání a zobrazení základních popisných údajů a veřejných dokumentů o určitém nemovitém objektu či movitém artefaktu prohlášeném za kulturní památku a umožňuje také podat žádost o užití dostupné dokumentace a zajišťuje jednotné ukládání, popis a zpřístupnění digitalizovaných či digitálních dokumentů týkajících se předmětů či objektů památkové péče (fotografie, mapy, plány, textové dokumenty aj.). K využití informací o movitých kulturních památkách je třeba si vyžádat souhlas vlastníka s tím, že se předpokládá, že toto využití bude sloužit zejména k vědecko-výzkumným a studijním účelům.
3. Odkazy na demo a další zdroje