Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR
Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB55AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Justová, M., Fidrmuc, L. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
T-Mapy spol. s.r.o., Hradec Králové
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR - obsahové vymezení
 • Mapový server je informační systém, který z ískává, ukládá, analyzuje a vizualizuje data, která mají prostorový vztah k povrchu Země , a to prostřednictvím dynamických vektorových i rastrových map nebo ortofotomap. Systém může sloužit jak široké veřejnosti, firmám, tak i příslušníkům veřejné správy.
 • Sleduje záplavové zóny, analyzuje místa vhodná pro výstavbu aj.
 • Cílem Mapového serveru CRR ČR je poskytnout uživateli pohled na určité území ČR z různých aspektů regionálního rozvoje a zároveň poskytnout informace o území za účelem snazší orientace.
2. Funkcionalita aplikace
 • Mapový server CRR ČR je tvořen různými mapami, které poskytují odlišné informace . Mapy jsou on-line propojeny s Regionálním IS a systémem pro Nahlížení do katastru nemovitostí.
2.1. Druhy map v mapovém serveru
 1. Obecná mapa – slouží pro všeobecnou orientaci v území, u této mapy lze zapnout vrstvu stínovaný reliéf, která zobrazuje reliéf území ČR,
 2. Administrativní členění – jedná se o schématickou mapu znázorňující územní členění ČR (NUTS II, kraje, okresy aj.) a působnosti administrativních institucí instituce (katastrální úřady, soudy, stavební úřady, finanční úřady aj.) po přiblížení a kliknutí na nějakou oblast se zobrazí informace týkající se příslušného městského/obecního úřadu včetně odpovídajících kontaktů,
 3. Euroregiony – mapa členských obcí euroregionů,
 4. Mikroregiony – mapa členských obcí mikroregionů,
 5. MAS – mapa členských obcí národní sítě Místních akčních skupin ČR a jejich působnosti,
 6. Projekty EU – slouží pro zobrazení projektů, které mají dopad na dané území po kliknutí na vybranou oblast se zobrazí tyto informace: jaký objem financí je pro oblast schváleno, kolik projektů je na tomto území realizováno, jaký objem financí připadá na 1 obyvatele, a to vše k určitému datu současně lze v mapě i graficky rozlišit, kde se projekty realizují nejvíce,
 7. Ekonomické subjekty – po kliknutí do mapy lze prostřednictvím přímého odkazu na Regionální informační servis zjistit ekonomické subjekty, které působí v daném území,
 8. Weby obcí – jedná se o mapu s interaktivními odkazy na oficiální webové stránky měst a obcí,
 9. Příroda – slouží pro zobrazení velkoplošných či maloplošných chráněných míst přírody, evropsky významných míst a ptačích oblastí,
 10. Turistika – turistická mapa zobrazující infocentra a jiné turisticky zajímavé objekty (zámky, hrady aj.) včetně odkazů na jejich oficiální webové stránky,
 11. Rozvojové plochy – mapa sloužící pro lokalizaci brownfields, průmyslových zón a regionálních rozvojových ploch doplněná formou odkazu o související informace z Regionálního IS volitelně je možno v mapě zobrazit i sčítání dopravy,
 12. Nevládní nezisková organizace – mapa sídel nevládních neziskových organizací,
 13. Vesnice roku – slouží pro vyznačení měst a obcí s úspěšným záznamem v soutěži Vesnice roku,
 14. Historické město roku – slouží pro vyznačení měst s úspěšným záznamem v soutěži Historické město roku,
 15. Sčítání dopravy – mapa zvýrazňující silniční úseky a dopravní tok vozidel na těchto silnicích ze sčítání dopravy v roce 2010 připadající průměrně na 24 hodin.
 16. Pro podrobnější informace u jednotlivých map stačí kliknout na odkaz „Více informací“, prostřednictvím kterého bude uživatel přesměrován na Regionální informační servis. Po kliknutí na odkaz „Informace o parcele“ dojde k přesměrování uživatele na server Nahlížení do katastru nemovitostí.
2.2. Doplňkové funkce mapového serveru
 1. Měření – nástroj, který umožňuje měřit vzdálenosti a plochy v mapě,
 2. Souřadnice – nástroj sloužící pro odečet GPS souřadnic,
 3. Přidat do záložek – umožňuje ukládat aktuální mapovou kompozici do záložek prohlížeče pro pozdější použití,
 4. Metainfo – odkazuje na popisná Metadata,
 5. Nápověda – popisuje funkčnost uživatelského rozhraní, podprojekty a související metadata,
 6. Legenda – popisuje zobrazení mapových vrstev,
 7. Aktuality – informuje o aktuálních novinkách na mapovém serveru,
 8. Export do PDF – umožňuje ukládat mapové kompozice do PDF formátu.
2.3. Mobilní verze mapového serveru
 • Mapový server je taktéž dostupný i v mobilní verzi, nicméně pouze se zúženým okruhem poskytované funkcionality a mapových podkladů . Umožňuje vyhledávat informace týkající se následujících oblastí:
  • Obce – kontakty a základní informace,
  • Informační centra – nejbližší turistické centrum či zájmová lokalita a související kontakty,
  • Brownfields – pozemky určené k revitalizaci, jejich popis, zákres v mapě a fotografie,
  • Průmyslové zóny – průmyslové zóny v obci, na jejímž území se tazatel nachází,
  • Rozvojové plochy – rozvojové plochy v obci, na jejímž území se tazatel nachází.