Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Power View
Power View
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ001D
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Šleis, J. (KIT VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Základní principy Power View

Power View slouží k tvorbě interaktivních reportů, u kterých je kladen důraz na vizuální stránku věci. Výčet vizualizací je uveden v tabulce . Uživatelé mohou velmi rychle vytvořit profesionální prezentaci obchodních dat pracující interaktivně s reálnými daty. Položky v Power View reportu jsou navzájem provázané na základě datového modelu, který je možné načíst z PowerPivot (AQ001A ), (AQ001B ), takže filtrování dat automaticky ovlivňuje všechna data, kterých se to týká.

2. Funkcionalita Power View

Power View poskytuje možnosti a funkce uvedené v dalším přehledu:

2.1. Dlaždice

Funkce dlaždic poskytuje interaktivní filtrování hodnot v tabulce či grafu, podle toho, jaká dlaždice je vybrána. Power View poskytuje zobrazení dlaždic ve dvou vizuálních podobách. První je Pruh karet, který zobrazuje dlaždice podél horního okraje tabulky či grafu. Druhá podoba dlaždic je Plovoucí dlaždice, která zobrazuje dlaždice v dolní části. Vybraná dlaždice je vždy ve středu. Z hlediska vhodnosti použití je lepší pro zobrazení většího množství prvků. Přínos dlaždic je v intuitivním použití zvolených prvků jako navigačního pruhu.

2.2. Pruhový graf

Díky tomu, že jsou grafy založeny na modelu s navázanými relacemi, je možné používat grafy pro filtrování a zvýrazňování hodnot v celém reportu. To se označuje jako křížová interaktivita mezi vizualizacemi, což znamená, že vybraná hodnota v jedné vizualizaci ovlivní další oblasti dat v zobrazení.

2.3. Filtry

Pro nasazení a definici filtrů slouží Oblast filtrů, které lze v případě potřeby prezentace zobrazit, předefinovat a skrýt. Filtry je možné aplikovat jak na jednotlivé prvky sestavy, za použití tlačítka Zobrazit filtr, tak na celou sestavu. Pole označená znakem sumy (∑) se ve filtru primárně zobrazí jako linka s posuvníky, kde je možné hodnoty omezovat jak zprava tak zleva. Filtr je možné přepnout do režimu seznamu, který nabízí zaškrtnutí pouze chtěných hodnot. Tento filtr je primárním zobrazením nečíselných polí s textovými hodnotami. Filtr lze rovněž použít v rozšířeném režimu, kde lze filtr blíže definovat pomocí omezení a logických spojek. Za použití Oblasti filtrů je možné rovněž vyhledávat textové hodnoty.

2.4. Seznam polí a rozložení

Seznam polí zobrazuje tabulky datového modelu v tomto případě vytvořeného v PowerPivot, které slouží jako základ pro celou sestavu Power View. Zaškrtnutím zvoleného pole se vytvoří nová vizualizace, pokud není vybrána již některá z existujících, pak by se pole přidalo k této vizualizaci. Část rozložení nabízí jednotlivé oblasti na základě zvolené vizualizace. Do těchto oblastí se umísťují zvolená pole. Rovněž lze měnit v oblasti Hodnoty typy agregaci, jako výchozí je použit součet. V této části rovněž můžeme zvolit pole, které bude zobrazeno jako dlaždice.

2.5. Animace bodového/bublinového grafu

Bodové grafy dobře slouží k vizualizaci většího množství souvisejících dat v jednom grafu, kde osa x i osa y zobrazují číselná pole a usnadňují tak orientaci ve vztazích mezi dvěma hodnotami. Bublinový graf navíc zavádí třetí číselné pole, které je znázorněno velikostí jednotlivých bodů (bublin) grafu.

Power View umožňuje do těchto grafů zakomponovat časovou osu, která zobrazuje pohyb a velikost bublin v průběhu časových úseků. Tato osa se nazývá "osa přehrání" a umožňuje graf animovat za zvolené časové období.

V bodovém/bublinovém grafu lze rovněž sledovat cestu vybraných bodů (v tomto případě zemí), kde každá zobrazená bublina je právě jeden měsíc . K tomu stačí zvolit bublinu a automaticky se zobrazí její cesta, kterou doposud dle časové osy prošla. Pokud chceme přidat další bodu k porovnání cesty, stačí označit další bod při stisknutí klávesy CTRL.

2.6. Mapy

Geografická data lze v Power View zpracovat do formy vizualizace na mapě. Microsoft k tomu využívá mapové funkce nástroje Bing. Mapy je tak možno libovolně posouvat, přibližovat nebo oddalovat. Obrázek znázorňuje příklad mapy, která zobrazuje velikost objednávky rozdělenou dle hlavních kategorií. Kvůli přehlednosti byla přidána dlaždice s názvy států. Aby vizualizace map fungovala, musí být počítač připojen k internetu, protože Power View komunikuje s mapami Bing pomocí webového připojení.

Data určení polohy na mapě, jakou jsou názvy měst, mohou být pro Bing nejednoznačná. Např. město Waterloo se nalézá jak v Belgii, tak v Kanadě. Mapa proto chybně zobrazí výsledek. Řešení tohoto problému je vytvoření počítaného sloupce v datovém modelu v Excelu či PowePivot, který bude obsahovat sloučení dvou sloupců: název města a stát. Jednoduchým vzorcem vyjádřeno takto:

= [NazevMesta] & ", " & [NazevStatu]

případně funkcí CONCATENATE, která umožňuje spojení dvou textových řetězců:

= CONCATENATE(Geografie[NazevMesta] & ", "

Geografie[NazevStatu])

Přidáním toho počítaného sloupce jednoduše upřesníme zadání pro mapovou službu Bing, která má poté dostatek podkladů pro správné zobrazení.