Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Portál farmáře
Portál farmáře
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB58AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Nováková, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
SAP ČR
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Portál farmáře - obsahové vymezení
 • Portál farmáře, jehož garantem je SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) , je externí informační portál, poskytující žadateli možnost přístupu k individuálním informacím o jeho žádostech v zemědělské oblasti. Umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli v oblasti zemědělství pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech. Portál farmáře je rozcestníkem k různým aplikacím Ministerstva zemědělství.
 • Základem této aplikace jsou Registr půdy (LPIS), Registr zvířat (IZR)a Evidence přípravků a hnojiv (EPH) . Tyto tři registry pokrývají drtivou většinu provozních potřeb zemědělce a umožňují také elektronicky v on-line formě provádět veškeré zákonem vyžadované evidence (např. evidence jednotlivých kusů zvířat na půdním bloku dle typu, užití a věku pro výpočet intenzity chovu).
1.1. Cíle Portálu farmáře
 1. Zpřístupnění informací z resortních registrů z veřejnosti v souladu s platnou legislativou, s pravidly ochrany osobních údajů a v souladu s bezpečnostními principy MZe.
 2. Umožnit zemědělským subjektům podávat povinná prohlášení a oznámení elektronickou formou.
 3. Na jediné webové adrese zpřístupnit veškeré údaje, které jsou potřebné především pro podávání žádostí o zemědělské dotace a další užitečné informace.
1.2. Obsah portálu farmáře
 • Aplikace Portál farmáře lze rozdělit na veřejnou část a neveřejnou část. Ve veřejné části je dostupná evidence zemědělských podnikatelů, jejich dotace a půdní bloky. V neveřejné části je možno pracovat s vlastními půdními bloky, podávat žádosti či připravovat datové sady, které jsou generovány z výše zmiňovaných registrů.
1.3. Přístup do portálu
 • Pro přístup do neveřejné části portálu je nutno provést registraci a získat uživatelské jméno a heslo. Registrace je provedena na základě vyplnění tzv. Žádosti o přístup do Portálu farmáře dle pokynů uvedených v dokumentu Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře. Tato žádost se podává na regionálním odboru SZIF . Registrovanému uživateli je po registraci přiřazeno registrační číslo žadatele (v systémech označováno jako JI), které je jedním ze základních identifikačních údajů žadatele a je dále používáno také v interním systému SZIF.
2. Funkcionalita aplikace

2.1. Veřejná část portálu
 1. Vyhledávání ve veřejném registru půdy (půdní bloky účinné, návrh dílů půdních bloků, schválené díly půdních bloků, ekologie půdních bloků, nitrátové směrnice a další.
 2. Vyhledávání v evidenci přípravků a hnojiv podle - evidenčního či registračního čísla, režimu, název, typ (např. chilský ledek), druh hnojiva (jednosložkové, dvousložkové atd.).
 3. Vyhledávání v registru vinic kde je možno - ověřování původu a kvality vína, vyhledávání stáčíren.
 4. Vyhledávání zemědělských podniků podle - IČO, firma, jméno nebo příjmení, obec, ulice nebo PSČ.
 5. Vyhledání ekologických osiv podle - typu skupiny (pícniny, brambory, obiloviny, zelenina…), druhu, odrůdy, dodavatele, dostupnosti.
 6. Vyhledávání v registru příjemců dotací podle - SZR-ID, IČO, identifikátor SZIF, identifikátor LPIS, rodné číslo nebo datum narození, obchodní jméno, jméno nebo příjmení, obec, ulice nebo okres.
 7. Náhled na dotace podle územního členění či podle programu.
 8. Přehled honiteb dle území.
 9. Umožňuje stáhnutí několika formulářů (např. formulář o sklizni či Výkaz o produkci vína a ploše vinic pro odvod Vinařského fondu) a žádost o přístup do Portálu farmáře.

2.2. Neveřejná část Portálu farmáře
 1. Změna identifikačních a kontaktních údajů.
 2. Přehled žádostí žadatele.
 3. Odeslání hlášení o dodávkách syrového kravského mléka.
 4. Možnost podání nové žádosti a dalších podání:
  1. příprava jednotné žádosti (více opatření dohromady) a žádosti AEO (Agro-environmentální opatření),
  2. možnost deklarovat chov koní,
  3. ohlášení změny v evidenci půdy,
  4. příprava žádosti PRV a Rybářství (projektová opatření),
  5. příprava žádosti Lesnictví.

3. Odkazy na demo a další zdroje