Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : eVPE – Editor vodoprávní evidence
eVPE – Editor vodoprávní evidence
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB57AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Prouza, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Pod správou Ministerstva zemědělství
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. eVPE – Editor vodoprávní evidence - obsahové vymezení
  • Státní správa je ve vodohospodářství organizována jako třístupňová – obecní, krajská a ústřední . Vodoprávní úřady při své činnosti zohledňují především požadavky na ochranu povrchové a podzemní vody, podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, bezpečnost vodních děl, ochranu vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů či zabezpečení kvalitního rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě.
  • Je distribuován zdarma, Podléhá vodnímu zákonu (č. 254/2001 Sb.) a zákonu o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.), Neveřejný IS.
2. Funkcionalita aplikace
  1. Vedení vodoprávní evidence,
  2. Uložení dokumentu rozhodnutí ve formátu .rtf,
  3. Export dat do centrální databáze na MZe,
  4. Ověřování identity prostřednictvím certifikátu,
  5. Sledování průběhu kauzy.
3. Odkazy na demo a další zdroje