Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Customizace ERP: Zpracování úvodní studie
Customizace ERP: Zpracování úvodní studie
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U511A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Customizace ERP: Zpracování úvodní studie“ – cíl, účel

Cílem úlohy je vyhodnocení potřeby dané úpravy a její případné zamítnutí. Dalším cílem je formulovat celkovou koncepci customizace daného problému a specifikovat předpokládanou cenu a harmonogram řešení.

2. Obsah úlohy

Proces customizace je vždy téměř unikátní. Z tohoto důvodu je nutné vypracovat kvalitní Úvodní studii. Tato studie se posléze stane výchozím prvkem pro další úlohy spojené s customizací. V nejjednodušší formě si Úvodní studii lze představit jako podrobnou odpověď na otázky: „Co a proč chceme v systému změnit?“ a „Jaké dopady bude mít tato změna na organizaci?“. Obsahem této úlohy pak je:

 1. Vstupní analýza – zhodnocení požadavku a jeho předpokládaných přínosů, kontrola shody projektového záměru s celkovou informační strategií, vyhodnocení obou předešlých informací a rozhodnutí o postoupení úlohy do dalších fází či o jejím případném zamítnutí,
 2. Výběr dodavatele a zahájení spolupráce s vybraným dodavatelem (pokud je dodavatel externí),
 3. Zpracování úvodní studie:
  1. Konkretizace přínosů dané customizace,
  2. Definování typu uživatelů úpravy,
  3. Definování zdrojů pro customizaci (servery…), pokud jsou potřeba,
  4. Definování dalších komponent (systém, e-shop…), pokud jsou potřeba (v případě integračních customizačních úloh),
  5. Návrh rozpočtu projektu,
  6. Návrh harmonogramu projektu

3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. Reálné zhodnocené potenciálních přínosů,
 2. Podpora ze strany vedení,
 3. Jednoznačné zadání úvodní studie,
 4. Výběr vhodného řešitele úvodní studie a projektového týmu,
 5. Výběr vhodného dodavatele,
 6. Účast klíčových uživatelů (či oddělení) na projektu – uživatelé, kterých se úprava bude týkat, mohou mít pádné připomínky k zadání. Není samozřejmě cílem zapojovat všechny uživatele, ale spíše vlastníky daných procesů (např. v případě úpravy pro skladové hospodářství by měl být zapojen vedoucí skladu, nikoliv jednotliví skladníci).

4. Doporučené praktiky
 1. Výběr dodavatele - cena by neměla být jediným faktorem, který bude při výběru zvažován. Důležité jsou rovněž reference a zkušenosti daného dodavatele. Rovněž by mělo být bráno v potaz, zda má dodavatel již zkušenost s podobnou úpravou.
 2. Vyvinutí interním týmem – další možností, jak customizaci zpracovat je interním týmem. Zde je ale nutné reálně odhadnou schopnosti vlastního týmu. Pro větší úpravy je také nutné vlastnit vývojářskou licenci, která bývá velmi drahá (a pro podniky, jejichž předmětem podnikání není implementace nebo customizace systému daného ERP systému může být i nemožné ji získat). Obecně lze tedy vyvinutí interním týmem doporučit pouze těm organizacím, které již vývojářský tým pro daný systém mají (může se např. jednat o tým, který vlastní mateřská firma), než se pokoušet formovat vlastní tým - spolupráce s dodavatelem bývá v takových případech jak nákladově, tak časově úspornější.…

5. “Customizace ERP: Zpracování úvodní studie“ - klíčové aktivity

5.1. Formulace cílů a přínosů úpravy

V počátcích úvodní studie dochází k celkovému zhodnocení požadavků na úpravu, jakož i ke zhodnocení jejich potenciálních přínosů. Snahou je podchytit ty úpravy, které jsou podnik klíčové (nebo jsou vyžadovány legislativou) a budou mít tedy pozitivní dopad. Naopak úpravy, jejichž náklady na vytvoření by byli vyšší než potenciální přínosy by měli být zamítnuty, anebo upraveny do podoby, kdy budou přínosy vyšší. Dané cíle by měly být SMART – tedy specifické, měřitelné, dosažitelné, orientované na výsledek a časově ohraničené.

Uživatelé (nebo jednotlivé útvary) mají často tendenci přeceňovat přínos úpravy, kterou požadují. Problémem bývá informační asymetrie, kdy dané středisko zná lépe problematiku zpracovávané úlohy než vedení podniku případně CIO. Je proto vhodné cíle a přínosy znovu diskutovat s vybraným dodavatelem. Ten by měl mít v ideálním případě tolik zkušeností, aby dokázal odhadnout, zda jsou slibované přínosy reálné.

5.2. Definování požadavků na úpravu

V této aktivitě dochází k podrobnější rozebrání úpravy. Kromě klasických požadavků se řeší především otázka potenciální integrace – je součástí úpravy integrace ERP systému? Jde o integraci s dalším softwarovým řešením (například s dalším systémem, nebo e-shopem), nebo se jedná o úpravu, která integruje nějakou hardwarovou periferii (např. platební terminál)?

5.3. Analýza stavu databází a serverů podniku

Cílem je zhodnotit současný stav databází a serverů s ohledem zejména na zhodnocení využitelnosti daných prvků při integračních úpravách. Pokud dané prvky nevyhovují, je předmětem analýzy rovněž zhodnocení dalších možností (úprava stávajících komponent, nákup nových…). Důraz je kladen zejména na funkční a technologické aspekty. Analýza má význam pouze v případě, že se jedná o integrační typ customizace. V případě, že se jedná o vývoj „uvnitř“ systému, lze tuto analýzu přeskočit.

5.4. Analýza provedených customizací

Analýza se zaměřuje na obecné popsání již vytvořených úprav v systému a popsání stávající funkcionality, která se odlišuje od standardní verze systému. Speciální důraz by měl být kladen na ty úpravy, které by mohli kolidovat s novou funkcionalitou.

5.5. Identifikace rizik a omezení

Identifikace případných technologických, provozních a věcných rizik a omezení, které mohou v procesu customizace nastat. Snaha o definování postupu pro jejich odstranění nebo alespoň minimalizaci dopadů.

5.6. Stanovení pravidel řízení projektu customizace

Určení implementačního týmu, jakož i vymezení práv a povinností jednotlivých členů týmu. Stanovení pravidel komunikace, pracovních metod, změnových řízení a předávacích procedur. Zajištění přístupů nejen ke komunikačním kanálům, ale i k samotnému ERP systému a dalším potřebným komponentám.

5.7. Definování vlivu projektu na změny v organizaci a procesech

Plánování změn v organizaci či procesech, které budou vyvolány zavedením nové úpravy. Nejčastěji se jedná o změny v organizační struktuře, změny povinností a odpovědností jednotlivých uživatelů a požadavky na případné školení. Uživatelé, kterých se tato skutečnost týká, by s touto skutečností měli být seznámeni před nasazením úpravy.

5.8. Definování dodatečných poskytovaných služeb

Stanovení dalších dodatečných služeb, jako je školení či aktualizace úpravy (především v oblasti úprav, které podléhají legislativě).

5.9. Sestavení harmonogramu projektu customizace

Stanovení etap řešení, jejich obsahu, termínů a milníků. Míra detailu harmonogramu závisí na povaze úpravy a způsobu nasazení úpravy. V případě, že je úprava nasazována po částech, bude etap přirozeně více. Je nutné počítat s případným rizikem zdržení projektu a vytvořením dostatečné časové rezervy. Především u úprav, které jsou vytvářeny v důsledku plánované změny legislativy, je nutné plánovat dostatečnou časovou rezervu.

5.10. Finanční analýza projektu customizace

Stanovení nákladů na samostatnou customizaci, dodatečné služby (školení, aktualizační poplatky) a případné pořízení dalších nezbytných komponent (HW periferie, servery, licence …).