Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Formulace vize a cílů podnikové informatiky
Formulace vize a cílů podnikové informatiky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U031A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Formulace vize a cílů podnikové informatiky“ – cíl, účel
 • Cílem této úlohy je určit směr dalšího vývoje podnikové informatiky na dva až tři roky.
2. Obsah úlohy
 • Úloha je součástí tvorby informační strategie.
 • Navazuje na úlohy, ve kterých byly provedeny analýzy stavu podnikové informatiky a další analýzy (IT trhu, stavu IT konkurence a partnerů atd.) a na základě analýz formulovány požadavky na nový stav IT.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Na vstupu úlohy je:
  • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Na výstupu jsou:
  • Informační strategie (D001A ),
  • Katalog cílů informatiky (D041A ).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dobře připravený Katalog požadavků na podnikovou informatiku.
5. “Formulace vize a cílů podnikové informatiky“ - klíčové aktivity
 • Formulace vize IT podniku - cílem vize je dát podnikové informatice „podnikatelskou hodnotu“, která se projeví v přidané hodnotě zboží a služeb. Vize určuje orientaci klíčových ICT služeb. Modifikace současných a aktivace nových informačních zdrojů a služeb je zaměřena na dosažení nové kvality řídících, obchodních, výrobních a dalších aktivit,
 • Formulace cílů IT podniku - formulace cílů rozpracovává vizi do jasně vymezených a měřitelných cílů. Využívá přitom shromážděné, konsolidované a prioritizované požadavky na nový stav podnikové informatiky. Cíle by neměly být formulovány ve smyslu dodávky a zprovoznění určité aplikace nebo informační technologie, ale ve smyslu „dodávky“ určitého přínosu pro podnik. Každý cíl by měl být kromě obsahu vymezen dalšími atributy - dle dokumentu Katalog cílů podnikové informatiky,
 • Sladění cílů podnikové strategie a informační strategie - cíle podnikové informatiky, které byly určeny v úloze (U031A ), se konfrontují s těmito základními atributy podnikové strategie:

**/cíle podniku,**/způsob ověřování, zda podnik stanovené cíle naplňuje (metriky),**/zodpovědné osoby za dosažení jednotlivých cílů,**/hlavní předmět podnikání,**/skupiny zákazníků a teritorií, na které je podnik orientován,**/jim nabízené produkty a služby,**/obchodní model,*/Specifikace podnikových procesů v členění:**/hlavní podnikové procesy,**/podpůrné procesy,**/řídící procesy,*/Hlavní obchodní partneři (zejména ve smyslu určení místa podniku v dodavatelsko- odběratelských sítích),*/Zdroje (lidé, znalosti, finance, technologie,…) nutné pro dosažení stanovených cílů,*/Závěry z konfrontace -mohou být:**/informatický cíl je v rozporu s podnikovou strategií – bude vypuštěn z katalogu cílů podnikové informatiky,**/informatický cíl je v souladu s podnikovou strategií – bude ponechán v katalogu cílů podnikové informatiky,**/informatický cíl obohacuje podnikovou strategií – bude ponechán v katalogu cílů podnikové informatiky a podniková strategie bude aktualizována.