Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ukazatelé aktivity
Ukazatelé aktivity
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0025
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Tento ukazatel sleduje výkonnost (intenzitu), s níž podnik dokáže využívat aktiva s cílem dosáhnout tržeb. Výsledek ukazatele popisuje celkovou produkční efektivnost podniku, a čím je nižší, tím lépe. Nižší výsledek signalizuje, že podnik je schopen expanze bez významného zvyšování finančních zdrojů. Vázanost celkových aktiv se používá k prostorovému srovnávání, kde je ale nutné v konkrétních případech posoudit způsob oceňování aktiv a používané metody odpisování.

2. Výpočetní předpisy

Nejpoužívanější ukazatele aktivity: Vázanost celkových aktiv (total assets turnover)

Vázanost celkových aktiv = aktiva / roční tržby

Relativní vázanost stálých aktiv (turnover of fixed assets ratio)

Relativní vázanost stálých aktiv = stálá aktiva / roční tržby

Relativní vázanost stálých aktiv vychází z předešlého ukazatele (vázanost celkových aktiv) a i zde platí, že čím nižší hodnota tím lépe. Pokud se ale ukazatel stanovuje ze zůstatkových cen stálých aktiv, tak se zlepšuje hodnota ukazatele každý rokem sama od sebe. Další vliv má způsob odepisování a fakt, že aktiva jsou oceněna v konceptu historických cen a bez vlivu inflace – aktiva jsou tedy typicky podhodnocena a organizace vykazuje vyšší výrobní efektivnost automaticky.

Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio)

Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva

Ukazatel popisuje počet obrátek aktiv za daný časový interval (typicky za jeden rok). Jestliže je výsledný ukazatel pod oborovým průměrem, tak by měla organizace uvažovat o snaze zvýšit tržby nebo o odprodání některých aktiv.

Obrat stálých aktiv (fixed assets turnover)

Obrat stálých aktiv = roční tržby / stálá aktiva

Ukazatel se využívá při zvažování o pořízení nového produkčního dlouhodobého majetku. Hodnota pod oborovým průměrem by měla být impulzem pro zvýšení využití výrobních kapacitu nebo pro snížení investic do majetku organizace.

Obrat zásob (inventory turnover ratio)

Obrat zásob = roční tržby / zásoby

Ukazatel udává, kolikrát dojde v daném časovém období (typicky jeden rok) k prodeji zásob a k jejich opětovnému naskladnění. Věrohodnost ukazatele je lehce poznamenána rozdílem mezi ohodnocením, kde tržby jsou vyjádřeny v tržní hodnotě a zásoby se uvádějí v pořizovacích cenách. Skutečná obrátka tedy může být tímto typicky nadhodnocena a možným řešením je místo tržeb použít hodnotu pořizovacích nákladů na prodané zboží, ale tradiční způsob odpovídá výše uvedenému předpisu. Dalším úzkým místem ukazatele je skutečnost, že tržby jsou toková veličina a zásoby jsou veličina stavová, ale možné řešení je použít místo zásob průměrnou roční zásobu (průměr konečných měsíčních stavů účtů zásob).

Dobra obratu zásob (inventory turnover)

Dobra obratu zásob = průměrná zásoba / průměrné denní tržby

Ukazatel popisuje průměrný počet dnů vázání zásob v organizaci, než dojde k jejich prodeji nebo spotřebování. Průměrná zásoba se vyjádří jako průměr hodnot zásob na konci běžného a minulého období.

Doba obratu pohledávek (average collection period)

Dobra obratu pohledávek = pohledávky z obchodního styku / denní tržby na fakturu

Výsledná hodnota indikuje počet dnů, během kterých je inkaso peněz každodenních tržeb drženo v pohledávkách. V čitateli se počítá s průměrnou hodnotou pohledávek (zprůměrovaný stav na konci běžného a minulého období). Jakmile je hodnota ukazatele větší než hodnota běžné doby splatnosti, kterou organizace poskytuje, tak to znamená, že obchodní partneři organizace neplatí své závazky včas, což je v dlouhodobém horizontu vždy problematické.

Doba obratu závazků (payables turnover ratio)

Doba obratu závazků = závazky obchodního styku / denní tržby na fakturu

Ukazatel sleduje platební morálku organizace vůči dodavatelům tím, že popisuje průměrnou dobu odkladu platby faktury. K výpočtu se využívá poměr průměrného stavu závazků z obchodního styku k průměrným denním tržbám na obchodní úvěr.

3. Zdroje dat pro metriku
  • Db Účetnictví.
4. Poznámky, reference
  • Sedláček, J. - Finanční analýza podniku - (Brno: Computer Press 2011) - ISBN 9788025133866.