Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Doporučená řešení
Doporučená řešení
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG03
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Doporučená řešení
 • Tato část MBI obsahuje, s ohledem na rozsah a na řadu různých objektů a jejich vazeb, doporučené postupy při studiu a řešení vybraných typů problémů. Ty se snaží postihnout v celém kontextu řešení a ve vazbě k obsahu podnikového řízení.
 • Jednotlivé dále nabízené součásti řešení lze využívat podle individuální potřeby nebo zájmu uživatele.
2. IT strategie
 • Před formulováním informační strategie je účelné vycházet z klíčových problémů a otázek, které má řešit, jejich přehled je ve skupině scénářů „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ).
 • Informační strategie musí řešit zejména soulad podnikových potřeb a IT. Skupina úloh „IT jako součást byznysu“ (TG001 ) lze proto chápat jako východisko pro formulaci informační strategie. Současně váže na otázky strategie podniku ve skupině „Strategické řízení podniku“ (TGQ000 ).
 • Postup řešení informační strategie včetně odpovídajících úloh, rolí, dokumentů, metod je obsahem skupin úloh „Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace“ (TG002 ), „Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT“ (TG003 ), „Definice cílového stavu IT podniku“ (TG004 ), „Plán transformace IT podniku do cílového stavu“ (TG005 ).
 • Součástí nebo podkladem IT strategie je celá sada dokumentů, jejichž účel a obsah je v podskupinách „Analytické dokumenty pro řešení IT strategie“ (DSG020 ), „Dokumenty návrhu IT strategie“ (DSG040 ), „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ), „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“(DSG060 ) a „Dokumenty realizace IT strategie“ (DSG070 ).
 • Součástí řešení IT strategie a strategického řízení je obvykle i systém metrik, jejichž přehled, včetně odpovídajících dimenzí je k dispozici v podskupinách „Metriky kvality podnikové informatiky“ (ISG050 ), „Metriky sourcingu“ (ISG060 ). Na ty pak v různé míře navazují další skupiny metrik, zejména „Metriky řízení IT služeb“ (IG100 ), „Metriky řízení IT zdrojů“ (IG200 ) a „Metriky řízení IT ekonomiky“ (IG400 ).
 • Jako podporu, resp. součást informační strategie lze využít několik analytických aplikací a jejich metrik a dimenzí v podskupině „Analytické a plánovací aplikace pro strategické řízení IT“ (ASG000 ).
 • Řešení informační strategie by mělo brát v úvahu celou řadu dílčích faktorů, zejména ve skupinách „Byznys prostředí“ (FG000 ) a „Poskytování služeb“ (FG100 ).
 • Specifickou oblastí a součástí IT strategie je řešení a využití cloudových služeb, jejich nároky na řízení jsou ve skupině „Cloud Governance a Cloud Management“ (TG007 ).
3. Řízení IT služeb, jejich poskytování a výběr jejich dodavatele
 • Při formulování koncepce řízení IT služeb, resp. při řešení dílčích problémů je účelné vyjít ze struktury otázek, na které má systém řízení IT služeb odpovědět, které jsou formulovány ve skupině scénářů „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ).
 • Úlohy spojené s řízením IT služeb, včetně příslušných rolí a dokumentů, jsou k dispozici ve skupinách úloh „Návrh a realizace IT služeb“ (TG101 ), „Řízení portfolia projektů“ (TG103 ), „Řízení prodeje a nákupu IT služeb“ (TG104 ), „Řízení kvality služeb“ (TG105 ), „Řízení bezpečnosti IT služeb“ (TG106 ).
 • Dokumenty spojené s řízením IT služeb, včetně vzorů ke stažení jsou k dispozici v podskupinách „Dokumenty evidence IT služeb a SLA“ (DSG100 ), „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ), „Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb“ (DSG140 ).
 • Součástí řízení IT služeb je obvykle i systém metrik, jejichž přehled, včetně odpovídajících dimenzí je k dispozici v podskupinách „Základní metriky IT služeb“ (ISG100 ), „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ), „Metriky řízení kvality IT služeb“ (ISG140 ) a „Metriky bezpečnosti IT služeb“ (ISG160 ).
 • K metrikám se váží i vybrané analytické aplikace v podskupině „Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT služeb“ (ASG100 ).
 • Návrh a realizace IT služeb se nutně váže na konkrétní podnikový obsah, tj. obsah a charakter úloh podnikového řízení. Ty jsou k dispozici podle jednotlivých oblastí řízení (finance, prodej atd.) v doméně „Řízení podniku“ (DO00 ), případně v odvětvových řešeních „Odvětvové řešení: maloobchod, retail“ (DO005 ) a „Odvětvové řešení: Výroba“ (DO006).
 • Návrh IT služeb musí brát v úvahu celou řadu dílčích faktorů, zejména ve skupinách „Byznys prostředí“ (FG000 ), „Poskytování služeb“ (FG100 ) a „Faktory IT aplikací“ (FG300).
 • Specifickou oblastí řízení IT služeb jsou výběrová řízení – v úloze „Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb“ (U134A ) a jejich dokumentace v podskupině „Dokumenty výběrových řízení“ (DSG130 ). V oblasti veřejné správy jsou podstatné postupy uvedené ve skupinách úloh „Příprava veřejné zakázky“ (TGQ600XGO) a „Průběh veřejné zakázky“ (TGQ610XGO). Při výběru IT aplikací je účelné sledovat škálu jejich podstatných charakteristik uvedených na stránce „Faktory IT aplikací“ (FG300).
4. Řízení IT zdrojů – datových, personálních, technologických
 • Do zdrojů IT jsou v MBI zařazeny zdroje datové, personální a technologické (finanční jsou v doméně Řízení IT ekonomiky). S nimi je spojena celá škála otázek představujících předmět jejich řízení, a které jsou formulovány ve skupině scénářů „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ).
 • Úlohy spojené s řízením IT zdrojů, včetně příslušných rolí a dokumentů, jsou k dispozici ve skupinách úloh „Řízení datových zdrojů a jejich kvality“ (TG201 ), „Řízení personálních zdrojů v IT“ (TG202 ), „Řízení technologických zdrojů“ (TG203 ).
 • Dokumenty spojené s řízením IT zdrojů jsou k dispozici v podskupinách „Dokumenty řízení datových zdrojů" (DSG200 ), „Dokumenty řízení personálních zdrojů“ (DSG220 ) a „Dokumenty řízení technologických zdrojů“ (DSG230 ).
 • Jednotlivé zdroje - datové obsahem, personální kvalifikací i technologické funkcionalitou se musí vázat obsah a charakter úloh podnikového řízení. Ty jsou k dispozici podle jednotlivých oblastí řízení (finance, prodej atd.) v doméně „Řízení podniku“ (DO00 ), případně v odvětvových řešeních „Odvětvové řešení: maloobchod, retail“ (DO005 ) a „Odvětvové řešení: Výroba“ (DO006).
 • Součástí řízení IT zdrojů je obvykle i systém metrik, jejichž přehled, včetně odpovídajících dimenzí je k dispozici v podskupinách „Metriky datových zdrojů a jejich kvality“ (ISG200 ), „Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG220 ), „Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG240 ).
 • K metrikám se váží i vybrané analytické aplikace v podskupině „Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT zdrojů“ (ASG200 ).
 • Pro řízení technologických zdrojů jsou k dispozici charakteristiky alespoň vybraných a to ve skupinách „Faktory IT aplikací“ (FG300) a „Faktory IT, techniky a infrastruktury“ (FG800 ).
5. Řízení IT ekonomiky – nákladů, efektů, investic
 • S ekonomikou IT je spojena celá škála otázek, které jsou formulovány ve skupině scénářů „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ).
 • Úlohy spojené s řízením IT ekonomiky, včetně příslušných rolí a dokumentů, jsou k dispozici ve skupinách úloh „Řízení nákladů na IT“ (TG301 ), „Řízení výnosů a efektů z IT“ (TG302 ), „Řízení investic do IT“ (TG303 ).
 • Dokumenty spojené s řízením IT ekonomiky jsou k dispozici v podskupinách „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ), „Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT“ (DSG330 ), „Dokumenty řízení investic do IT“ (DSG340 ).
 • Náklady i efekty IT se musí vázat obsah a charakter úloh podnikového řízení. Ty jsou k dispozici podle jednotlivých oblastí řízení (finance, prodej atd.) v doméně „Řízení podniku“ (DO00 ), případně v odvětvových řešeních „Odvětvové řešení: maloobchod, retail“ (DO005 ) a „Odvětvové řešení: Výroba“ (DO006). Specifický charakter má zde vazba na skupinu úloh „Finanční řízení podniku“ (TGQ050 ).
 • Jádrem řízení je v tomto případě systém ekonomických metrik, jejichž přehled, včetně odpovídajících dimenzí je k dispozici v podskupinách „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ), „Metriky řízení výnosů a efektů z IT“ (ISG420 ) a „Metriky řízení investic do IT“ (ISG440 ).
 • K metrikám se váží i vybrané analytické aplikace v podskupině „Analytické a plánovací aplikace pro řízení ekonomiky IT“ (ASG300 ).
6. Řízení rozvoje IT – řízení projektu a řešení jednotlivých typů aplikací
 • Řízení rozvoje IT se v MBI chápe jako komplex řízení a řešení IT projektů. S nimi je spojena celá škála otázek, které jsou formulovány ve skupině scénářů „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ).
 • Základními skupinami úloh mající obecný charakter v této oblasti jsou „Řízení projektu“ (TG401 ) a „Řešení aplikačního projektu“ (TG410 ). Na tyto dvě obecné skupiny navazují skupiny úloh odpovídající charakteru řešení jednotlivých typů aplikací, zejména „Řešení projektu implementace ERP“ (TG420 ), „Implementace a integrace WMS do ERP“ (TG426 ), „Řešení projektu business intelligence, BI“ (TG430 ), „Specifické úlohy business intelligence, BI“ (TG440 ), „Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI“ (TG450 ), „Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA“ (TG460 ), „Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM“ (TG470 ) a „Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM“ (TG480 ).
 • Dokumenty spojené s řízením rozvoje IT jsou k dispozici v podskupinách „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ), „Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ) a specificky „Dokumenty řešení projektů business intelligence“ (DSG460 ).
 • Každý z typů řešených projektů, včetně jejich řízení se musí vázat na znalost obsahu a charakteru úloh podnikového řízení. Ty jsou k dispozici podle jednotlivých oblastí řízení (finance, prodej atd.) v doméně „Řízení podniku“ (DO00 ), případně v odvětvových řešeních „Odvětvové řešení: maloobchod, retail“ (DO005 ) a „Odvětvové řešení: Výroba“ (DO006).
 • Součástí řízení rozvoje IT je i systém metrik, jejichž přehled, včetně odpovídajících dimenzí je k dispozici v podskupinách „Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ) a „Metriky řízení změn IT projektů“ (ISG530 ).
 • Ve vztahu k řešení aplikačních projektů jsou podstatné charakteristiky alespoň vybraných typů IT produktů a to ve skupinách „Faktory IT aplikací“ (FG300) a „Faktory IT, techniky a infrastruktury“ (FG800 ).
6.1. Business Intelligence (BI)
 • Východiskem pro studium a řešení úloh business inteligence by mělo být pochopení architektury řešení – „BI: Business intelligence“ (F400 ), principů jednotlivých komponent v podskupině faktorů „Business intelligence – komponenty“ (FSG400 ) a možných přístupů k řešení – „Business intelligence – přístupy“ (FSG440).
 • S řešení BI projektů je spojena celá škála otázek, které jsou formulovány ve scénáři "Implementují se aplikace business intelligence" (S451 )
 • Postup řešení, tedy úloh, rolí, dokumentů, metod je obsažen ve skupině úloh „Řešení projektu business intelligence, BI“ (TG430 ).
 • Dokumenty spojené s řešením BI jsou k dispozici v podskupině „Dokumenty řešení projektů business intelligence“ (DSG460 ).
 • Pro řešení úloh business intelligence je podstatná znalost jejich obsahu, tj. jednotlivých analytických a plánovacích úloh a jejich funkcionality, metrik, dimenzí, zdrojů dat. Ty jsou k dispozici podle jednotlivých oblastí řízení (finance, prodej atd.) v doméně „Řízení podniku“ (DO00 ), případně v odvětvových řešeních „Odvětvové řešení: maloobchod, retail“ (DO005 ) a „Odvětvové řešení: Výroba“ (DO006). V rámci téměř každé oblasti řízení je zařazena analytická úloha, např. „Analýzy prodeje zboží a služeb“ (UQ104A ) a plánovací úloha, např. „Plánování, rozvrhování operací prodeje“ (UQ105A ).
 • Pokud je potřeba získat pouze přehled samostatně o metrikách, pak jsou k dispozici na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled (IG0 )“, nebo pouze o dimenzích, jsou na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIG0 ). Obě tyto stránky fungují jako rozcestník na detailnější informace.
 • K řešením BI se váží i další specifické možnosti, které jsou k dispozici v podskupině faktorů „Business intelligence – koncepty“ (FSG450 ) a specifické úlohy ve skupině „Specifické úlohy business intelligence, BI“ (TG440 ).
6.2. Self Service Business Intelligence (SSBI)
 • Self service business intelligence vychází z obdobných principů, na kterých jsou založena komplexní BI řešení. Proto i v tomto případě je účelné pochopení architektury řešení – „BI: Business intelligence“ (F400 ), principů jednotlivých komponent v podskupině faktorů „Business intelligence – komponenty“ (FSG400 ) a přístupů - Business intelligence – přístupy (FSG440).
 • S řešení BI projektů je spojena celá škála otázek, které jsou formulovány ve scénáři Implementují se aplikace SSBI, self service business intelligence, (S452 ),
 • Postup řešení, tedy úloh, rolí, dokumentů, metod je obsažen ve skupině úloh „Řešení projektu business intelligence, BI“ (TG430 ).
 • Postup řešení, tedy úloh, rolí, dokumentů, metod je obsažen ve skupině úloh „Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI“ (TG450 ).
 • Pro řešení úloh business intelligence je podstatná znalost jejich obsahu, tj. jednotlivých analytických a plánovacích úloh a jejich funkcionality, metrik, dimenzí, zdrojů dat. Ty jsou k dispozici podle jednotlivých oblastí řízení (finance, prodej atd.) v doméně „Řízení podniku“ (DO00 ), případně v odvětvových řešeních „Odvětvové řešení: maloobchod, retail“ (DO005 ) a „Odvětvové řešení: Výroba“ (DO006). V rámci téměř každé oblasti řízení je zařazena analytická úloha, např. „Analýzy prodeje zboží a služeb“ (UQ104A ) a plánovací úloha, např. „Plánování, rozvrhování operací prodeje“ (UQ105A ).
 • Pokud je potřeba získat pouze přehled samostatně o metrikách, pak jsou k dispozici na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled (IG0 )“, nebo pouze o dimenzích, jsou na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIG0 ). Obě tyto stránky fungují jako rozcestník na detailnější informace.
 • Využití nástrojů pro SSBI je na stránce „Analytické a plánovací nástroje typu self service BI“ (ASGQ00 ), speciálně příklady využití nástroje Power Pivot jsou na stránce „PowerPivot“ (AQ001A ). Sada příkladů k nástrojům SSBI k jednotlivým oblastem řízení IT je na stránce „Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT“ (AG000 ), která funguje jako rozcestník na detailní informace.
7. Řízení provozu IT – správa a řešení nestandardních stavů
 • Řízení provozu IT se v MBI orientuje především na řešení, problémů, incidentů apod. S nimi je spojena celá škála otázek, které jsou formulovány ve skupině scénářů „Scénáře v řízení provozu IT“ (SG500 ).
 • Řešení problémů provozu je zakotveno ve skupině „Řízení a správa IT zdrojů“ (TG701 ) a zejména „Řízení incidentů, problémů a požadavků“ (TG730 ) zahrnující zejména řízení service desku a související otázky.
 • Dokumenty spojené s řízením provozu IT jsou k dispozici zejména v podskupině „Dokumenty nestandardních stavů a service-desku“ (DSG720 ).
 • Součástí řízení provozu IT je i systém metrik, jejichž přehled, včetně odpovídajících dimenzí je k dispozici v podskupinách „Metriky řízení a správy IT zdrojů“ (ISG600 ) a „Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT“ (ISG630 ).
 • K metrikám se váží i vybrané analytické aplikace v podskupině „Analytické a plánovací aplikace pro řízení provozu IT“ (ASG500 ),
 • Řízení provozu IT musí odpovídat podnikovým potřebám, které jsouu definovány v doméně „Řízení podniku“ (DO00 ), případně v odvětvových řešeních „Odvětvové řešení: maloobchod, retail“ (DO005 ) a „Odvětvové řešení: Výroba“ (DO006).
 • Ve vztahu k provozu IT jsou podstatné charakteristiky alespoň vybraných typů IT produktů, a to ve skupinách "Poskytování služeb“ (FG100 ) „Faktory IT aplikací“ (FG300) a „Faktory IT, techniky a infrastruktury“ (FG800 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.