Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Retail: Skladování
Retail: Skladování
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ560XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. "Retail: Skladování" - přehled úloh

Poznámka: Úlohy ve skupině jsou kombinací standardních podnikových úloh a specifických úloh pro retail , resp. řízení maloobchodu.

 • Evidence: Evidence skladů a skladových zásob - (UQ201A ) – aktualizace základních údajů databází skladů, pokud jde o nové zboží nebo materiál, jeho vlastnosti, nové skladové kapacity apod.,
 • Transakce: Retail: Operativní řízení skladů, transakce - (UQ562AXRE ) – zpracování požadavku na sklad, operativní řízení skladů v retailu - příjem / výdej zboží na sklad (příjemky, výdejky), potřeba přemístění zásob - aktualizace evidence o skladových zásobách
 • Reporting: Reporting skladů - (UQ203A ) - vytváření standardních reportů skladů,
 • Analýzy: Analýzy skladů a sladových zásob - (UQ204A ) - podle různých hledisek (zboží, materiálů, skladových míst, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje,
 • Další úlohy:
  • Oceňování skladových zásob - (UQ205A ) - v souvislosti se změnami skladových zásob je třeba provést ocenění nebo přecenění skladových zásob,
  • Retail: Inventury skladů - (UQ567AXRE ) - inventury skladů a skladových zásob, jejich příprava, realizace a vyhodnocení,
  • Řízení expedičních skladů - (UQ207A ) - v případě přípravy, balení, kompletace dodávky pro zákazníka – řízení operací na expedičním skladě,
  • Zavedení skladu do logistického řetězce - (UQ208A ),
  • Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek - (UQ209A ) - blokování zboží podle požadavků a zakázek.
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor" (SQ201 ),
 • "Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku" (SQ202 ),
 • "Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT" (SQ203 ),
 • "Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS" (SQ204 ),
 • "Řeší se řízení skladů" (SQ205 ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat efektivního využití skladovacích kapacit ve vazbě na potřeby nákupu, prodeje a vysoké ekonomické využití skladovacích prostor a technologií, optimální rozmístění skladových zásob ,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění skladových operací podle potřeb obchodu,
  • zajistit přesnou identifikaci zboží na skladech a jejich úložných míst,
  • poskytovat pracovníkům vedení skladů kvalitní analytické a plánovací podklady pro umisťování zboží na skladech, kompletace výstupních dávek.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Charakter maloobchodu a maloobchodních organizací (F009 ),
 • Řízení skladů je ovlivněno rovněž kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - pro skladové transakce úrovní celopodnikových aplikací, ERP (F300 ) a aplikacemi WMS (F310 ), rovněž mobilních aplikací (F550 ) a využitím technologií čárových kódů (F831 ) a RFID (F832 ).
 • Pro analýzy a plánování skladů se využívá aplikací business intelligence (FSG400 ).
5. „Retail: Skladování“ – vazby na ostatní oblasti řízení maloobchodu
 • Finanční řízení (TG050):
  • transakční skladové operace (UQ562AXRE ) a oceňování skladových zásob (UQ205A ) jsou podkladem pro účetní transakce (UQ052A ),
 • Retail: Prodej (TGQ580XRE ):
  • analýzy (UQ554AXRE ) skladů jsou podkladem pro operativní zajištění transakčních operací prodeje (UQ582AXRE ),
 • Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE ):
  • nákupní operace, resp. transakce (UQ552AXRE ) představují obvyklé vstupy pro skladové operace (UQ562AXRE ) – dodací listy, reklamační protokoly atd.,
  • analýzy skladů a skladových zásob (UQ554AXRE ), jsou obvykle vstupem pro operativní řešení nákupů (UQ552AXRE ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním ze vstupů pro řešení operativního zajištění personálních kapacit skladů.
6. Metriky a aplikace pro skupinu úloh „Retail: Skladování“
 • Běžná (obratová) zásoba (IQ4001 ),
 • Dodávkový cyklus (IQ4002 ),
 • Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
 • Časová norma zásob (IQ4004 ),
 • Průměrná zásoba (IQ4005 ),
 • Rychlost obratu zásob (IQ4006 ),
 • Počet dní dodávky (IQ4007 ),
 • Obrátka zásob (IQ4008 ),
 • Poměr zásob k prodeji (IQ4009 ),
 • Zisková marže na jednu korunu investovanou do položky zásob (IQ4010 ),
 • Dopravní náklady zásob (IQ4012 ),
 • Inventurní rozdíly (IQ4013 ).
7. Dimenze
 • Analýzy a plánování skladů a skladových zásob se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na specifických dimenzích skladového hospodářství (DIGQ40 ) a do značné míry i na dimenzích obchodních (DIGQ30 ) a ekonomických (DIGQ05 ).
8. Aplikace pro úlohy skupiny „Retail: Skladování“
 • Řízení skladů je obvykle součástí ERP aplikací, jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ), Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ).
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS nebo SYSTEMONLINE/ .
9. Účast rolí pracovníků na úlohách skupiny „Retail: Skladování“
 • Za řízení skladů má hlavní zodpovědnost manažer skladů (RQ010 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A),
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 • Evidence příjemek, výdejek (DQ204A),
 • Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob (DQ205A),
 • Skladová evidence na expedičních skladech (DQ241A),
 • Balicí listy, Expediční listy (DQ242A),
 • Soupisky zásob na expedičních skladech (DQ243A).
 • Výstupem jsou :
  • Výkazy skladu (DQ211A),
  • Analýzy skladů (DQ221A),
  • Dokumentace inventur skladů (DQ231A).
11. Metody pro úlohy skupiny „Retail: Skladování“
 • VMI, Vendor Managed Inventory (M010),
 • CRP, Continuous Replenishment (M007),
 • CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (M009).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.