Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Retail: Nákup a zásobovací logistika
Retail: Nákup a zásobovací logistika
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ550XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Retail: Řízení nákupu a zásobovací logistiky“ - přehled úloh

Poznámka: Úlohy ve skupině jsou kombinací standardních podnikových úloh a specifických úloh pro retail, resp. řízení maloobchodu.

 • Evidence: Evidence nákupů a nákupních operací - (UQ151A ),
 • Transakce: Retail: Obchodní případ Nákup - (UQ552AXRE ) - zpracování požadavku na nákup na základě požadavku z prodeje, nové nabídky dodavatele apod. - označované souhrnně jako Obchodní případ Nákup, zařazení a vyhodnocení požadavku na nákup, nebo nabídky – ekonomické, vzhledem k zásobám, vyjádření obchodnímu útvaru nebo dodavateli, zpracování obchodních dokumentů nákupu – přijatý dodací list, přijatá faktura, zápis o reklamaci atd.,
 • Reporting: Reporting nákupů - (UQ153A ),
 • Analýzy: Retail: Analýzy nákupu a zásob - (UQ554AXRE ) - analýzy nákupů a zásob podle různých hledisek (zboží, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje,
 • Plánování: Retail: Plánování a příprava nákupů - (UQ555AXRE ) - plánování a příprava nákupů zboží a služeb a zjišťování budoucí předpokládané jejich potřeby,
 • Další úlohy: Retail: Zásobovací (pořizovací) logistika - (UQ556AXRE ).
2. Scénáře - otázky, problémy
 • „Řeší se rozvoj řízení nákupu“ (SQ151 ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat požadované ekonomické výhodnosti realizovaných nákupů, při požadované kvalitě , objemu a sortimentu nakupovaných zboží, materiálů a služeb,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění nákupních operací s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům podniku a možnostem dodavatelů,
  • zajistit ekonomicky i kapacitně efektivní celý systém zásobovací logistik y,
  • poskytovat pracovníkům nákupu (manažerům, obchodníkům) kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o celkové orientaci nákupů podniku i o realizaci jednotlivých nákupních operací.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh -
 • Charakter maloobchodu a maloobchodních organizací (F009 ),
 • Na kvalitu a úspěšnost nákupu a zásobování působí většina faktorů ve skupině Byznys prostředí (FG000 ), např. Stav hospodářského prostředí (F030 ) nebo Podniková kultura (F050 ).
 • Řízení nákupu je ovlivněno zejména kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - pro nákupní transakce úrovní celopodnikových aplikací, ERP (F300 ), aplikací eBusinessu , zejména eShopu (F350 ), elektronického zásobování (F351 ), elektronických tržišť (F352 ) a elektronických aukcí (F353) a rovněž mobilních aplikací (F550 ).
 • Pro analýzy a plánování nákupu a logistiky se využívá aplikací business intelligence (FSG400 ).
5. „Řízení nákupu a zásobovací logistiky“ – vazby na ostatní oblasti řízení maloobchodu
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • analýzy nákupů (UQ554AXRE ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • plánování a rozvrhování nákupních operací (UQ552AXRE ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TG050):
  • transakční operace - obchodní případ Nákup (UQ552AXRE ) – faktury a další dokumenty v návaznosti na obchodní operace představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • plánování a rozvrhování nákupních operací (UQ555AXRE ) – představují podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
  • analýzy (UQ064A ) a reporting (UQ063A ) závazků představují podklad pro řízení nákupů a řízení vztahů k dodavatelům,
 • Retail: Prodej (TGQ580XRE ):
  • analýzy prodeje (UQ584AXRE ) jsou podkladem pro operativní zajištění nákupů (UQ552AXRE ) a plánování nákupů a nákupních operací (UQ555AXRE ) i na plánování dopravy a dopravních kapacit (UQ405A ),
 • Retail: Skladování (TGQ560XRE ):
  • nákupní operace, resp. transakce (UQ552AXRE ) představují obvyklé vstupy pro operativní řízení skladů (UQ562AXRE ), zásobovací logistiku (UQ556AXRE ) – dodací listy, reklamační protokoly atd.,
 • Retail: Vnitropodniková logistika (TGQ570XRE ):
  • nákupní operace, resp. transakce (UQ552AXRE ) představují podklady pro operativní řízení požadavků na dopravu (UQ571AXRE ),
 • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ),
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním ze vstupů jak pro řešení operativního zajištění personálních kapacit nákupu, tak pro plánování nákupů v podniku vzhledem ke stávajícím nebo očekávaným personálním zdrojům a jejich strukturám (UQ552AXRE ),
 • Řízení IT – zejména řízení IT služeb (DO100 ):
  • ve vazbě k IT jsou na řízení nákupu podniku speciálně vázané úlohy Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ), Řízení nákupu IT služeb (U133A ) a Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ).
6. Metriky a dimenze pro „Řízení nákupu a zásobovací logistiky“
 • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ),
 • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží (IQ3002 ),
 • Náklady na zajištění nákupu zboží (IQ3003 ),
 • Dodací lhůta (IQ3004 ), Nekvalita zboží (IQ3005 ),
 • Počet dodavatelů (IQ3006 ), Signální hodina (IQ3007 ),
 • Optimální velikost dodávky (IQ3008 ).
7. Dimenze
 • Analýzy a plánování nákupu se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích ekonomických (DIGQ05 ), na dimenzích obchodních (DIGQ30 ) a dimenzích externích partnerů podniku (DIGQ10 ).
8. Aplikace pro řízení nákupu a zásobovací logistiky
 • Řešení nákupních transakcí a vytváření nákupních databází je obvykle součástí ERP aplikací, jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ), Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ).
 • K analytickým aplikacím slouží jako příklad aplikace Retail: Analýza nákupů zboží (AQ554AXRE ).
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS nebo SYSTEMONLINE/ .
9. Účast rolí pracovníků na úlohách „Řízení nákupu a zásobovací logistiky“
 • Za řízení nákupů a zásobovací logistiky má hlavní zodpovědnost manažer obchodu (RQ004 ) a generální ředitel, CEO (RQ001 ).
 • Za nákup IT služeb, má hlavní zodpovědnost informační ředitel, CIO (R101 ), vlastní obchodní operace v IT zajišťuje obchodník v IT (R201 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence požadavků na nákup (DQ153A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A).
 • Výstupem jsou:
  • Plány nákupu (DQ161A),
  • Výkazy nákupu (DQ166A),
  • Analýzy nákupu (DQ171A),
  • Přehledy blokování a odblokování zásob (DQ181A).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.