Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení sociálních věcí a zdravotnictví
Řízení sociálních věcí a zdravotnictví
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ732AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení sociálních věcí a zdravotnictví“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní řízení sociální péče a pomoci,
 • Zajistit efektivn rozvoj sociálních služeb,
 • Zajistit efektivní správu sociálních bytů,
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze občanů a dětí v obtížných situacích,
 • Zabezpečit objektivní a sociálně přijatelná řešení obtížných situací občanů i dětí.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence obyvatel a osobních dokladů,
  • Evidence ulic a čísel popisných,
  • Matrika, státní občanství, změna jména, příjmení,
  • Evidence a správa přestupků,
  • Evidence pozbytí způsobilosti,
  • Správa občanství ,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Aktualizované vstupní evidence,
  • Záznamy o sociálních dávkách, řešení sociálních situací a dalších aktivitách v sociální oblasti.
3. Klíčové aktivity
 • Řízení sociální péče a pomoci,
 • Zajištění kompenzací - výplaty sociálních dávek, odebrání kompenzací,
 • Správa bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou),
 • Rozvoj sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci,
 • Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, náhradní rodinná péče,
 • Sociální prevence, funkce sociálního kurátora pro děti a mládež, protidrogová koordinace,
 • Řešení obtížných sociálních situací občana (poskytování příspěvků, domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou, ..),
 • Řešení obtížných sociálních situací dítěte,
 • Řízení zdravotnictví.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet a objem poskytovaných sociálních dávek (IQ7405XGO),
 • Počet řešených sociálních situací (IQ7406XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO).
5. Poznámky, reference
 • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018)