Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu
Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U077A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajištění, že výkonnost služby cloud computingu odpovídá dynamicky se měnícím požadavkům byznysu a potřebám byznys procesů.
2. Obsah úlohy
 • Úloha realizuje aktivity zabezpečující zdokonalování dlouhodobé výkonnosti služby dle potřeb měnících se potřeb byznysu v závislosti na externím prostředí a v souladu s cloud computing strategií.
 • Úloha shromažďuje podklady umožňující identifikovat nutnost změny v dodávané službě a vytváří návrhy na změnu služby.
 • Úloha zajišťuje k omunikaci návrhu se zainteresovanými stranami a realizaci schválených změn služby.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupy úlohy jsou:
  • Cloud computing strategie,
  • Data z monitorování provozu služby cloud computingu,
  • Požadavky byznysu,
  • Legislativní požadavky,
  • Informace z portfolia služeb cloud computingu,
  • Informace z portfolia poskytovatelů služeb cloud computingu,,
  • Existující SLA.
 • Výstupy z úlohy jsou:
  • Strategie zdokonalování služby cloud computingu,
  • Plán monitorování provozu služby cloud computingu,
  • Sebraná data o provozu služby cloud computingu,
  • Datová analýza,
  • Reporty o výkonnosti služby cloud computingu,
  • Návrh na změnu v dodávané službě cloud computingu,
  • Verifikovaný návrh na změnu v dodávané službě zainteresovanými stranami,
  • Návrh nové SLA.
4. “Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu“ - klíčové aktivity

4.1. Definice strategie zdokonalování služby cloud computingu
 • Definice strategie zdokonalování služby na základě strategických požadavků na využívání služby cloud computingu definuje požadavky na možnost realizace zdokonalování služby formulované prostřednictvím strategie zdokonalování služby.
 • Strategie zdokonalování služby by měla obsahovat:
  • určení rozsahu zdokonalování služby cloud computingu,
  • určení stupně spolupráce s poskytovatelem služby na zdokonalování služby cloud computingu,
  • určení, zda jako alternativa k poskytované službě může být přechod k jinému poskytovateli,
  • určení, zda jako alternativa k poskytované službě může být přechod k poskytování služby vlastním IT.
4.2. Definice plánu monitorování provozu služby cloud computingu
 • Definice plánu monitorování provozu služby realizuje plánování monitorování provozu služby za účelem získání podkladů pro zdokonalování služby.
 • Těmito podklady jsou informace o požadavcích byznysu na úroveň dodávané služby a informace o aktuální úrovni dodávané služby.
 • Jejich porovnáním jsou identifikovány potenciální oblasti dodávané služby pro realizaci změny služby.
 • Pro definici plánu se využívá seznam parametrů a metrik definovaných v SLA , seznam monitorovacích aktivit monitorování provozu služby souvisejících se zdokonalováním služby, definice reportingu výstupů z řízení incidentů a problémů a definice reportingu nedostatků ve výkonnosti služby identifikovaných byznysem.
4.3. Sběr dat o provozu služby cloud computingu
 • Sběr dat o provozu služby realizuje periodické provádění plánu monitorování provozu služby a ukládání získaných dat v definovaných úložištích.
 • Jedná se o data získaná automatizovaným způsobem z monitorovacích systémů a o data získaná manuální realizací plánu monitorování.
 • Sběr dat za účelem zdokonalování služby je prováděn po dobu delšího časového intervalu, neboť cílem není určit pouze aktuální stav služby, ale dlouhodobější trendy ve změnách výkonnosti služby.
 • Podobně monitorování požadavků byznysu na změny ve výkonnosti služby v závislosti na změnách byznys prostředí umožňuje detekovat skutečně relevantní důvody pro návrh na změnu služby nebo návrhy na optimalizaci SLA.
4.4. Návrh na změnu v dodávané službě cloud computingu
 • Návrh na změnu v dodávané službě může být vytvořen ve dvou variantách :
  • návrh na změnu v SLA,
  • návrh na změnu funkcionality služby cloud computingu.
 • V obou případech je zapotřebí návrh připravit ve spolupráci s poskytovatelem služby . To umožní do návrhu zapracovat i sekundární efekty návrhu na změnu služby jako jsou změny ve finanční náročnosti provozu služby, změny v oblasti informační bezpečnosti nebo změny v oblastech týkajících se legislativních předpisů.
 • Důležitá je také znalost nákladů na realizaci změny , která bude případně účtována spotřebiteli.
 • Zároveň spotřebitel získá informaci, zda poskytovatel služby je schopen požadovanou změnu uskutečnit a v jakém časovém horizontu.
4.5. Realizace změny dodávané služby cloud computingu
 • Zabezpečuje realizaci změny dodávané služby na základě návrhu na změnu služby odsouhlaseného zainteresovanými stranami spotřebitele.
 • Změna může být realizována ve třech úrovních :
  • změna SLA,
  • změna ve funkcionalitě služby cloud computingu,
  • změna poskytovatele služeb cloud computingu.
 • V případě změny SLA se změna služby cloud computingu plně realizuje novou definicí SLA.
 • V případě změny ve funkcionalitě služby je spuštěna iterace životního cyklu služby.
 • Poskytovatel dle návrhu spotřebitele provede v testovacím systému změnu funkcionality služby .
 • Spotřebitel provede testy nové nebo změněné funkcionality a případně integrační testy.
 • Poskytovatel provede opravu zjištěných chyb . Po úspěšně provedených testech a seznámení uživatelů s novou funkcionalitou je služba nasazena do produktivního provozu.
 • Spotřebitel provede v produktivním systému potřebné doplňující činnosti , kterými mohou být například implementace nových profilů oprávnění uživatelů nebo úprava parametrů v monitorovacím systému.
 • Třetí úroveň změny dodávané služby computingu se realizuje v případě, že poskytovatel není schopen realizovat navržené změny a spotřebitel se rozhodne z tohoto důvodu přejít k jinému poskytovateli služby nebo realizovat dodávku služby interním IT oddělením. V tomto případě je n utno realizovat celý proces exit strategie a přechodu k novému poskytovateli služby.