Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu
Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U077A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu“ – cíl, účel

Cílem úlohy je zajištění, že výkonnost služby cloud computingu odpovídá dynamicky se měnícím požadavkům byznysu a potřebám byznys procesů.

2. Obsah úlohy

Úloha realizuje aktivity zabezpečující zdokonalování dlouhodobé výkonnosti služby cloud computingu dle potřeb měnících se potřeb byznysu v závislosti na externím prostředí a v souladu s cloud computing strategií. Úloha shromažďuje podklady umožňující identifikovat nutnost změny v dodávané službě a vytváří návrhy na změnu služby. Úloha zajišťuje komunikaci návrhu se zainteresovanými stranami a realizaci schválených změn služby cloud computingu.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Vstupy úlohy jsou:

 • Cloud computing strategie,
 • Data z monitorování provozu služby cloud computingu,
 • Požadavky byznysu,
 • Legislativní požadavky,
 • Informace z portfolia služeb cloud computingu,
 • Informace z portfolia poskytovatelů služeb cloud computingu,,
 • Existující SLA.

Výstupy z úlohy jsou:

 • Strategie zdokonalování služby cloud computingu,
 • Plán monitorování provozu služby cloud computingu,
 • Sebraná data o provozu služby cloud computingu,
 • Datová analýza,
 • Reporty o výkonnosti služby cloud computingu,
 • Návrh na změnu v dodávané službě cloud computingu,
 • Verifikovaný návrh na změnu v dodávané službě zainteresovanými stranami,
 • Návrh nové SLA.

4. “Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu“ - klíčové aktivity

4.1. Definice strategie zdokonalování služby cloud computingu

Definice strategie zdokonalování služby cloud computingu na základě strategických požadavků na využívání služby cloud computingu definuje požadavky na možnost realizace zdokonalování služby cloud computingu formulované prostřednictvím strategie zdokonalování služby cloud computingu. Strategie zdokonalování služby cloud computingu by měla obsahovat:

 • určení rozsahu zdokonalování služby cloud computingu,
 • určení stupně spolupráce s poskytovatelem služby na zdokonalování služby cloud computingu,
 • určení, zda jako alternativa k poskytované službě může být přechod k jinému poskytovateli,
 • určení, zda jako alternativa k poskytované službě může být přechod k poskytování služby vlastním IT.

4.2. Definice plánu monitorování provozu služby cloud computingu

Definice plánu monitorování provozu služby cloud computingu realizuje plánování monitorování provozu služby cloud computingu za účelem získání podkladů pro zdokonalování služby cloud computingu. Těmito podklady jsou informace o požadavcích byznysu na úroveň dodávané služby a informace o aktuální úrovni dodávané služby cloud computingu. Jejich porovnáním jsou identifikovány potenciální oblasti dodávané služby cloud computingu pro realizaci změny služby. Pro definici plánu se využívá seznam parametrů a metrik definovaných v SLA, seznam monitorovacích aktivit monitorování provozu služby cloud computingu souvisejících se zdokonalováním služby cloud computingu, definice reportingu výstupů z řízení incidentů a problémů a definice reportingu nedostatků ve výkonnosti služby identifikovaných byznysem.

4.3. Sběr dat o provozu služby cloud computingu

Sběr dat o provozu služby cloud computingu realizuje periodické provádění plánu monitorování provozu služby cloud computingu a ukládání získaných dat v definovaných úložištích. Jedná se o data získaná automatizovaným způsobem z monitorovacích systémů a o data získaná manuální realizací plánu monitorování. Sběr dat za účelem zdokonalování služby cloud computingu je prováděn po dobu delšího časového intervalu, neboť cílem není určit pouze aktuální stav služby cloud computingu, ale dlouhodobější trendy ve změnách výkonnosti služby cloud computingu. Podobně monitorování požadavků byznysu na změny ve výkonnosti služby v závislosti na změnách byznys prostředí umožňuje detekovat skutečně relevantní důvody pro návrh na změnu služby nebo návrhy na optimalizaci SLA.

4.4. Návrh na změnu v dodávané službě cloud computingu

Návrh na změnu v dodávané službě cloud computingu může být vytvořen ve dvou variantách:

 • návrh na změnu v SLA,
 • návrh na změnu funkcionality služby cloud computingu.

V obou případech je zapotřebí návrh připravit ve spolupráci s poskytovatelem služby. To umožní do návrhu zapracovat i sekundární efekty návrhu na změnu služby jako jsou změny ve finanční náročnosti provozu služby, změny v oblasti informační bezpečnosti nebo změny v oblastech týkajících se legislativních předpisů. Důležitá je také znalost nákladů na realizaci změny, která bude případně účtována spotřebiteli. Zároveň spotřebitel získá informaci, zda poskytovatel služby je schopen požadovanou změnu uskutečnit a v jakém časovém horizontu.

4.5. Realizace změny dodávané služby cloud computingu

Realizace změny dodávané služby cloud computingu zabezpečuje realizaci změny dodávané služby cloud computingu na základě návrhu na změnu služby cloud computingu odsouhlaseného zainteresovanými stranami spotřebitele. Změna může být realizována ve třech úrovních:

 • změna SLA,
 • změna ve funkcionalitě služby cloud computingu,
 • změna poskytovatele služeb cloud computingu.

V případě změny SLA se změna služby cloud computingu plně realizuje novou definicí SLA. V případě změny ve funkcionalitě služby cloud computingu je spuštěna iterace životního cyklu služby. Poskytovatel dle návrhu spotřebitele provede v testovacím systému změnu funkcionality služby. Spotřebitel provede testy nové nebo změněné funkcionality a případně integrační testy. Poskytovatel provede opravu zjištěných chyb. Po úspěšně provedených testech a seznámení uživatelů s novou funkcionalitou je služba nasazena do produktivního provozu. Spotřebitel provede v produktivním systému potřebné doplňující činnosti, kterými mohou být například implementace nových profilů oprávnění uživatelů nebo úprava parametrů v monitorovacím systému. Třetí úroveň změny dodávané služby computingu se realizuje v případě, že poskytovatel není schopen realizovat navržené změny a spotřebitel se rozhodne z tohoto důvodu přejít k jinému poskytovateli služby nebo realizovat dodávku služby interním IT oddělením. V tomto případě je nutno realizovat celý proces exit strategie a přechodu k novému poskytovateli služby.