Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Monitorování provozu služby cloud computingu
Monitorování provozu služby cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U076A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Monitorování provozu služby cloud computingu“ – cíl, účel

Cílem úlohy je sběr dat o provozu služby cloud computingu, detekce odchylek od očekávané úrovně a eskalace detekovaných odchylek.

2. Obsah úlohy

Úloha realizuje monitorování a reportování hodnot úrovně služby cloud computingu z hlediska souladu parametrů a hodnot metrik aktuálně provozované služby cloud computingu se smluvně dohodnutými parametry a hodnotami metrik v SLA. Úloha zabezpečuje průběžný sběr dat o provozu služby cloud computingu, porovnání skutečně naměřené úrovně hodnot metrik s očekávanou úrovní hodnot metrik a v případě jejich odchylky od dohodnuté úrovně iniciuje generování reportů o zjištěných odchylkách a zajišťuje distribuci těchto reportů příslušným rolím na straně spotřebitele služby cloud computing a poskytovatele služby cloud computingu na základě smluvního ujednání.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Vstupy úlohy jsou:

  • Hodnoty metrik definovaných v SLA,
  • Definice eskalačních procedur.

Výstupy z úlohy jsou:

  • Soubory naměřených dat,
  • Reporty o odchylkách hodnot parametrů aktuálně dodávaných služeb od dohodnutých hodnot parametrů v dohodách o úrovni služeb SLA

4. Doporučené praktiky

Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků:

  • Sběr dat o provozu služby cloud computingu,
  • Porovnání skutečně naměřené úrovně hodnot metrik s úrovní hodnot metrik definovaných v SLA,
  • Generování odchylek,
  • Eskalace detekovaných odchylek.