Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení událostí provozu služby cloud computingu
Řízení událostí provozu služby cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U071A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení událostí provozu služby cloud computingu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je dosažení kontinuální informovanosti o stavu provozování služby cloud computingu pomocí monitorování a vyhodnocování událostí vznikajících v souvislosti s provozem služby cloud computingu.
2. Obsah úlohy
 • Úloha eviduje všechny události , které vznikají v souvislosti s provozem služby cloud computingu.
 • Na základě vyhodnocení událostí proces určuje, zda provoz služby cloud computingu splňuje požadavky SLA nebo zda došlo k narušení služby cloud computingu.
 • Dále proces pomocí vyhodnocení událostí identifikuje trendy změn hodnot parametrů nebo metrik služby.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupy úlohy jsou:
  • Parametry a metriky služby cloud computingu obsažené v SLA,
  • Interně definované hodnoty parametrů a metrik provozu služby spotřebitele služby cloud computingu,
  • Postupy a procedury smluvně dohodnuté mezi poskytovatelem a spotřebitelem služby cloud computingu pro zpracování událostí, jejich předávání druhé straně a vzájemné komunikaci o událostech,
  • Informace o stavu plnění parametrů poskytované služby cloud computingu ze strany poskytovatele služby,
  • Informace o stavu plnění parametrů poskytované služby, za něž nese odpovědnost spotřebitel služby cloud computingu,
  • Informace o stavu provozu podpůrných služeb souvisejících se službou cloud computingu.
 • Výstupy z úlohy jsou:
  • Seznam identifikovaných událostí,
  • Seznam eskalovaných událostí,
  • Dokumentace události, která indikuje incident,
  • Dokumentace události, která indikuje významné narušení metriky definované v SLA,
  • Seznam událostí souvisejících s nasazením služby anebo se zajištěním provozu služby cloud computingu.
4. Doporučené praktiky
 • Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků :
  • Detekce a vyhodnocování událostí vznikajících v souvislosti s provozem služby cloud computingu,
 • Zpracování události vzniklé v souvislosti s provozem služby cloud computingu,
 • Uzavření zpracované události.
5. Detekce a vyhodnocování událostí vznikajících v souvislosti s provozem služby cloud computingu
 • Detekce a vyhodnocování událostí vznikajících v souvislosti s provozem služby poskytuje nepřetržité a aktuální informace o stavu provozování služby.
 • Události jsou generovány na základě změny stavu některého monitorovaného parametru, metriky nebo funkcionality související s provozovanou službou.
 • Události se mohou týkat j ak samotné služby, tak i interních IT služeb , jejichž správná funkčnost podmiňuje správnou funkčnost služby cloud computingu.
 • Vyhodnocení událostí určuje, zda příčina vzniku události je na straně poskytovatele nebo spotřebitele služby cloud computingu.
 • Jsou definovány tři typy událostí :
 • Událost typu upozornění – poskytuje informaci o tom, že došlo ke změně hodnoty monitorovaného parametru nebo metriky, avšak ne tak významné, aby došlo k ohrožení dodávky služby cloud computingu. V závislosti na konkrétním parametru nebo metrice je zpracování události čistě v kompetenci operačního managementu nebo je obvykle automatizovaně nasměrováno na příslušné odborné pracoviště. Důležité je vyhodnocení trendu. Pokud jsou následující události generovány z důvodu dalšího pokračování ve změně hodnoty monitorovaného parametru nebo metriky nebo nestability jejich hodnot, je nutné aktivizovat eskalační proces a zahájit aktivity k znovuobnovení požadovaného stabilního stavu.
 • Událost typu výjimka – poskytuje informaci o tom, že došlo k významné změně hodnoty monitorovaného parametru nebo metriky, která znamená přímé ohrožení dodávky služby cloud computingu nebo dokonce její výpadek. Všechny události typu výjimka jsou eskalovány na příslušné odborné pracoviště. Událost typu výjimka má za následek spuštění procesu řízení incidentu.
 • Událost typu informace – poskytuje všechny ostatní informace relevantní pro zajištění provozu služby cloud computingu.
 • Pokud se událost týká poskytovatele služby , může být na základě smluvních ujednání v dohodě o poskytování služby či v SLA předána informace na partnerský service desk poskytovatele služby cloud computingu. Výstupy z událostí typů upozornění nebo výjimka slouží nebo mohou sloužit jako iniciace řady následných procesů.