Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení portfolia služeb cloud computingu
Řízení portfolia služeb cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U065A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení portfolia služeb cloud computingu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajištění, že portfolio služeb cloud computingu v organizaci je tvořeno souborem služeb, které optimálně realizují podporu byznys procesů s ohledem na nabídku služeb cloud computingu schváleným portfoliem jejich poskytovatelů.
2. Obsah úlohy

2.1. Obsah řízení poskytovatelů služeb cloud computingu
 • Úloha realizuje vytvoření a udržování portfolia služeb cloud computingu spotřebitelem služeb cloud computingu.
 • Úloha provádí dokumentaci služeb cloud computingu, dokumentuje propojení služby cloud computingu a byznys procesu, udržuje informace o parametrech služby cloud computingu a jejím modelu financování, propojuje službu cloud computingu s jejím poskytovatelem a příslušnou dohodou o úrovni služby SLA.
 • Úloha spravuje jak aktivně využívané služby cloud computingu, tak i takové, které by potencionálně mohly přicházet v úvahu pro využití v organizaci a shromažďuje informace o ekvivalentních službách cloud computingu vybrané skupiny poskytovatelů s cílem umožnit porovnání kvality služeb jednotlivých dodavatelů a případně tak poskytnout podklady pro změnu služby nebo změnu poskytovatele.
 • Úloha dále udržuje informace o službách, které byly vyřazeny z provozu a o důvodech jejich vyřazení .
 • Úloha realizuje vytvoření a údržbu katalogu služeb spotřebitele.
2.2. Návrh a provoz katalogu služeb spotřebitele služeb cloud computingu
 • Hlavním nástrojem procesu řízení portfolia služeb je katalog služeb spotřebitele služeb cloud computingu.
 • Katalog služeb cloud computingu je databázová aplikace obsahující informace o službách cloud computingu, které jsou poskytovány schválenými poskytovateli služeb cloud computingu.
 • V katalogu služeb jsou tyto služby rozděleny do třech kategorií:*
 • aktuálně využívané služby cloud computingu,
  • služby cloud computingu poskytované schváleným portfoliem poskytovatelů, avšak aktuálně nevyužívané,
  • služby cloud computingu, které byly z využívání vyřazeny.
 • Katalog služeb cloud computingu slouží nejen k evidenci služeb využívaných v organizaci, ale i jako zdroj informací pro zařazení nových služeb do využívání nebo změny ve službách aktuálně využívaných.
2.3. Funkce katalogu služeb spotřebitele služeb cloud computingu
 • Mezi základní funkce katalogu služeb cloud computingu patří :
  • katalogizace a centrální uložení informací o službách cloud computingu poskytovaných schváleným portfoliem poskytovatelů,
  • identifikace vztahů mezi službami cloud computingu a byznys procesy spotřebitele,
  • poskytování aktuálních informací o parametrech úrovně využívaných služeb cloud computingu,
  • napojení na katalogy služeb schválených poskytovatelů a průběžná aktualizace informací o službách uložených v katalogu služeb spotřebitele,
  • poskytování informací pro řízení životního cyklu služeb cloud computingu spotřebitele,
  • zpřístupnění hodnot parametrů o úrovni využívaných služeb cloud computingu monitorovacímu systému spotřebitele,
  • řízení přístupu k informacím a funkcím v katalogu služeb zaměstnanců spotřebitele na základě jejich identity.
2.4. Řešení katalogu služeb spotřebitele služeb cloud computingu
 • Katalog služeb cloud computingu spotřebitele může být realizován formou autonomní aplikace propojené s katalogem služeb poskytovatele pomocí API nebo formou subkatalogu katalogu služeb poskytovatele .
 • V prvním případě je možné řídit portfolio služeb všech schválených poskytovatelů, v druhém případě je řízení portfolia služeb cloud computingu omezeno na jednoho poskytovatele, případně přenos a aktualizace dat v centrálním katalogu služeb spotřebitele je prováděna manuálně.
 • API je rozhraní , které umožňuje spotřebiteli služeb cloud computingu přistupovat ke katalogu poskytovatele služeb. Z katalogu služeb poskytovatele jsou přenášeny informace o jím poskytovaných službách a ty jsou ukládány do katalogu spotřebitele tak, že spotřebitel má k dispozici aktuální informace o poskytovaných službách včetně úrovně služeb a cenových charakteristik.
 • Spotřebitel může svůj katalog služeb propojit pomocí různých API k pevnému počtu katalogů služeb předem schválených poskytovatelů.
 • S poskytovateli musí spotřebitel vyjednat technické a bezpečnostní požadavky propojení a komunikace katalogů a definici služeb zpřístupněných pro využití spotřebitelem. Zejména zabezpečení přístupu ke katalogu poskytovatele pouze pro autorizované uživatele spotřebitele služeb. K datům uloženým v katalogu služeb poskytovatele mohou přistupovat uživatelé spotřebitele vzhledem k rolím a oprávněním , ostatní data jsou jim skrytá.
 • Katalog poskytovatele služeb je jedním ze zdrojů, které katalogu spotřebitele poskytují informace o aktuálně využívaných službách .
 • Dalším zdrojem informací mohou být výstupy z monitorovacích a reportingových mechanismů poskytovatele služby cloud computingu.
2.5. Struktura katalogu služeb spotřebitele
 • Struktura katalogu služeb spotřebitele by měla být navržená tak, aby jednotlivé atributy popisu služeb zabezpečovaly konzistenci katalogu v případě, že katalog obsahuje informace o službách nabízených různými poskytovateli.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupy úlohy jsou:
  • Požadavky na službu cloud computingu,
  • Informace o službě cloud computingu,
  • Katalog služeb poskytovatele služeb cloud computingu.
 • Výstupy z úlohy jsou:
  • Katalog služeb spotřebitele služeb cloud computingu,
  • Dokumentace služby cloud computingu,
  • Informace o stavu služby cloud computingu,
  • Seznam dohod o službách cloud computingu.
4. Doporučené praktiky
 • Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků:
  • Definice a zdokumentování služby cloud computingu,
  • Analýza služeb v portfoliu služeb cloud computingu,
  • Návrh a provoz katalogu služeb spotřebitele služeb cloud computingu