Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení portfolia služeb cloud computingu
Řízení portfolia služeb cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U065A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení portfolia služeb cloud computingu“ – cíl, účel

Cílem úlohy je zajištění, že portfolio služeb cloud computingu v organizaci je tvořeno souborem služeb, které optimálně realizují podporu byznys procesů s ohledem na nabídku služeb cloud computingu schváleným portfoliem jejich poskytovatelů.

2. Obsah úlohy

2.1. Obsah řízení poskytovatelů služeb cloud computingu

Úloha realizuje vytvoření a udržování portfolia služeb cloud computingu spotřebitelem služeb cloud computingu. Úloha provádí dokumentaci služeb cloud computingu, dokumentuje propojení služby cloud computingu a byznys procesu, udržuje informace o parametrech služby cloud computingu a jejím modelu financování, propojuje službu cloud computingu s jejím poskytovatelem a příslušnou dohodou o úrovni služby SLA.

Úloha spravuje jak aktivně využívané služby cloud computingu, tak i takové, které by potencionálně mohly přicházet v úvahu pro využití v organizaci a shromažďuje informace o ekvivalentních službách cloud computingu vybrané skupiny poskytovatelů s cílem umožnit porovnání kvality služeb jednotlivých dodavatelů a případně tak poskytnout podklady pro změnu služby nebo změnu poskytovatele. Úloha dále udržuje informace o službách, které byly vyřazeny z provozu a o důvodech jejich vyřazení. Úloha realizuje vytvoření a údržbu katalogu služeb spotřebitele. Katalog služeb spotřebitele je využíván jako centrální nástroj správy portfolia služeb, ve kterém jsou uloženy všechny relevantní a aktuální informace o všech službách portfolia služeb cloud computingu.

2.2. Návrh a provoz katalogu služeb spotřebitele služeb cloud computingu

Hlavním nástrojem procesu řízení portfolia služeb je katalog služeb spotřebitele služeb cloud computingu. Katalog služeb cloud computingu je databázová aplikace obsahující informace o službách cloud computingu, které jsou poskytovány schválenými poskytovateli služeb cloud computingu. V katalogu služeb jsou tyto služby rozděleny do třech kategorií:

 • aktuálně využívané služby cloud computingu,
 • služby cloud computingu poskytované schváleným portfoliem poskytovatelů, avšak aktuálně nevyužívané,
 • služby cloud computingu, které byly z využívání vyřazeny.

Katalog služeb cloud computingu slouží nejen k evidenci služeb využívaných v organizaci, ale i jako zdroj informací pro zařazení nových služeb do využívání nebo změny ve službách aktuálně využívaných.

2.3. Funkce katalogu služeb spotřebitele služeb cloud computingu

Mezi základní funkce katalogu služeb cloud computingu patří:

 • katalogizace a centrální uložení informací o službách cloud computingu poskytovaných schváleným portfoliem poskytovatelů,
 • identifikace vztahů mezi službami cloud computingu a byznys procesy spotřebitele,
 • poskytování aktuálních informací o parametrech úrovně využívaných služeb cloud computingu,
 • napojení na katalogy služeb schválených poskytovatelů a průběžná aktualizace informací o službách uložených v katalogu služeb spotřebitele,
 • poskytování informací pro řízení životního cyklu služeb cloud computingu spotřebitele,
 • zpřístupnění hodnot parametrů o úrovni využívaných služeb cloud computingu monitorovacímu systému spotřebitele,
 • řízení přístupu k informacím a funkcím v katalogu služeb zaměstnanců spotřebitele na základě jejich identity.

2.4. Řešení katalogu služeb spotřebitele služeb cloud computingu

Katalog služeb cloud computingu spotřebitele může být realizován formou autonomní aplikace propojené s katalogem služeb poskytovatele pomocí API nebo formou subkatalogu katalogu služeb poskytovatele. V prvním případě je možné řídit portfolio služeb všech schválených poskytovatelů, v druhém případě je řízení portfolia služeb cloud computingu omezeno na jednoho poskytovatele, případně přenos a aktualizace dat v centrálním katalogu služeb spotřebitele je prováděna manuálně.

API je rozhraní, které umožňuje spotřebiteli služeb cloud computingu přistupovat ke katalogu poskytovatele služeb. Z katalogu služeb poskytovatele jsou přenášeny informace o jím poskytovaných službách a ty jsou ukládány do katalogu spotřebitele tak, že spotřebitel má k dispozici aktuální informace o poskytovaných službách včetně úrovně služeb a cenových charakteristik. Spotřebitel může svůj katalog služeb propojit pomocí různých API k pevnému počtu katalogů služeb předem schválených poskytovatelů.

S poskytovateli musí spotřebitel vyjednat technické a bezpečnostní požadavky propojení a komunikace katalogů a definici služeb zpřístupněných pro využití spotřebitelem. Podstatnou bezpečnostní charakteristikou musí být zabezpečení přístupu ke katalogu poskytovatele pouze pro autorizované uživatele spotřebitele služeb. K datům uloženým v katalogu služeb poskytovatele mohou přistupovat uživatelé spotřebitele vzhledem k rolím a oprávněním, ostatní data jsou jim skrytá. Katalog poskytovatele služeb je jedním ze zdrojů, které katalogu spotřebitele poskytují informace o aktuálně využívaných službách. Dalším zdrojem informací mohou být výstupy z monitorovacích a reportingových mechanismů poskytovatele služby cloud computingu.

2.5. Struktura katalogu služeb spotřebitele

Struktura katalogu služeb spotřebitele by měla být navržená tak, aby jednotlivé atributy popisu služeb zabezpečovaly konzistenci katalogu v případě, že katalog obsahuje informace o službách nabízených různými poskytovateli.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Vstupy úlohy jsou:

 • Požadavky na službu cloud computingu,
 • Informace o službě cloud computingu,
 • Katalog služeb poskytovatele služeb cloud computingu.

Výstupy z úlohy jsou:

 • Katalog služeb spotřebitele služeb cloud computingu,
 • Dokumentace služby cloud computingu,
 • Informace o stavu služby cloud computingu,
 • Seznam dohod o službách cloud computingu.

4. Doporučené praktiky

Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků:

 • Definice a zdokumentování služby cloud computingu,
 • Analýza služeb v portfoliu služeb cloud computingu,
 • Návrh a provoz katalogu služeb spotřebitele služeb cloud computingu