Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení portfolia poskytovatelů služeb cloud computingu
Řízení portfolia poskytovatelů služeb cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U064A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení portfolia poskytovatelů služeb cloud computingu“ – cíl, účel

Cílem úlohy je identifikace a výběr poskytovatele služeb cloud computingu.

2. Obsah úlohy

2.1. Obsah řízení poskytovatelů služeb cloud computingu

Úloha realizuje výběr a hodnocení poskytovatelů služeb cloud computingu dostupných na trhu služeb cloud computingu tak, aby vybraný poskytovatel v optimální míře splňoval požadavky cloud computing strategie a příslušné byznys analýzy s důrazem na kontinuální a bezproblémovou dodávku služeb cloud computingu. Úloha zabezpečuje jasnou definici vztahu mezi poskytovatelem a spotřebitelem prostřednictvím dohody o službách cloud computingu a zajišťuje vytvoření a udržování vztahu s poskytovateli služeb cloud computingu.

2.2. Hodnocení a výběr poskytovatele služeb cloud computingu

Hodnocení a výběr poskytovatele služeb cloud computingu realizuje identifikaci, hodnocení a výběr poskytovatele služeb cloud computingu, který vyhovuje stanoveným hodnotícím kritériím. Hodnotící kritéria slouží k hodnocení a výběru poskytovatele služeb cloud computingu a k pravidelnému přezkoumání již schválených poskytovatelů služeb cloud computingu. Hodnotící kritéria jsou stanovena na základě požadavků na poskytovatele a pokrývají ekonomické, technologické, legislativní i subjektivní aspekty hodnocení. Výběr poskytovatele je realizován na základě výsledků variant hodnocení poskytovatelů, závisí na preferencích spotřebitele služeb cloud computingu a na spotřebitelově rozpočtovém omezení. Vhodný výběr poskytovatele služeb cloud computingu je jedním z aspektů, který ovlivňuje výkonnost organizace. Při hodnocení poskytovatele mohou být brány v úvahu následující skupiny hodnotících kritérií.

2.3. Kritérium: Reputace
 • Vlastnická struktura poskytovatele služeb cloud computingu,
 • Finanční stabilita poskytovatele služeb cloud computingu,
 • Životaschopnost poskytovatele služeb cloud computingu,
 • Etičnost poskytovatele služeb cloud computingu,
 • Zpětná vazba od spotřebitelů služeb cloud computingu poskytovatele,

2.4. Kritérium: Rozsah služeb
 • Model služeb,
 • Funkcionalita služby cloud computingu,
 • Přizpůsobitelnost služby cloud computingu,
 • Závislost na ostatních službách poskytovatele,
 • Elasticita služby cloud computingu,
 • Výkonnost služby cloud computingu,
 • Kapacitní omezení služby cloud computingu,
 • Dostupnost služby cloud computingu,
 • Testovatelnost služby cloud computingu,
 • Vhodnost služby cloud computingu,

2.5. Kritérium: Flexibilita
 • Interoperabilita (API poskytovatele, standardy),
 • Přenositelnost dat,
 • Škálovatelnost zdrojů,
 • Délka platnosti dohody o službách cloud computingu (krátkodobá, dlouhodobá),
 • Rozšiřitelnost dohody o službách cloud computingu,
 • Realizovatelnost exit strategie,
 • Omezení související s využitím služeb cloud computingu,
 • Doba potřebná pro zprovoznění služby cloud computingu,
 • Kapacita sítě a šířka pásma,
 • Automatická rezervace zdrojů,

2.6. Kritérium: Spolehlivost a důvěryhodnost
 • Dodržování dohody o službách cloud computingu,
 • Odpovědnost a transparentnost poskytovatele služeb cloud computingu,
 • Zabezpečení kontinuity poskytování služeb cloud computingu,
 • Síťová redundance,
 • Poskytování častých a včasných informací o provozu služeb cloud computingu,
 • Certifikace poskytovatele služeb cloud computingu,

2.7. Kritérium: Bezpečnost a ochrana dat
 • Bezpečnostní politika,
 • Dostupnost mechanismů pro zajištění bezpečnosti dat spotřebitele služeb cloud computingu (fyzická bezpečnost, komunikační bezpečnost, přístupová bezpečnost, informační bezpečnost),
 • Odolnost služeb cloud computingu vůči chybám,
 • Zálohování a havarijní obnova,
 • Oddělení dat různých spotřebitelů služby cloud computingu,
 • Nakládání s daty po ukončení smluvního vztahu,
 • Vlastnictví dat,
 • Hodnocení bezpečnosti třetí stranou,
 • Certifikace,

2.8. Kritérium: Řízení služeb
 • Kontrola a monitorování služeb cloud computingu,
 • Řízení incidentů,
 • Řízení detekce hrozeb a zranitelností služeb cloud computingu,
 • Řízení změn a aktualizace služeb cloud computingu,
 • Konfigurační řízení,
 • Podpora,
 • Úroveň zralosti procesů řízení služeb cloud computingu,

2.9. Kritérium: Dodržování legislativy
 • Prokazatelnost dodržování národní nebo regionální jurisdikce,
 • Lokalizovatelnost dat,
 • Zálohování dat,
 • Realizovatelnost auditu,

2.10. Kritérium: Náklady
 • Cenový model,
 • Cenová stabilita,
 • Platební metody,
 • Granularita plateb,
 • Doba splatnosti,
 • Transparentnost cen,
 • Náklady na nasazení služeb cloud computingu,
 • Náklady na využívání služeb cloud computingu,
 • Náklady na změnu dodavatele cloud computingu,

2.11. Kritérium: Uživatelská přívětivost
 • Využití služby cloud computingu v režimu Off-line,
 • Individualizace a přehlednost webového rozhraní Doplňkové služby (integrace, školení) k poskytovaným službám cloud computingu Snadná přístupnost ke službě cloud computingu

3. Vstupy a výstupy úlohy

Vstupy úlohy jsou Požadavky na poskytovatele služeb cloud computingu, informace o poskytovateli služeb cloud computingu.

Výstupy z úlohy jsou:

 • Seznam ohodnocených poskytovatelů služeb cloud computingu,
 • Seznam akceptovaných poskytovatelů služeb cloud computingu.

4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Podpora exit strategie ze strany vrcholového vedené,
 • Specifikace exit strategie v SLA.

5. Doporučené praktiky

Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků:

 • Hodnocení a výběr poskytovatele služby cloud computingu,
 • Vytvoření a udržování vztahu s poskytovatelem služby cloud computingu