Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky
Řízení souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U062A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajištění, že využívané služby cloud computingu jsou v souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky.
2. Obsah úlohy

2.1. Identifikace požadavků na standardy a normy
 • Úloha realizuje identifikaci relevantních požadavků interních standardů a norem, legislativních a regulatorních předpisů a smluvních požadavků souvisejících s využíváním cloud computingu.
 • Úloha vyhodnocuje důležitost těchto požadavků z hlediska fungování organizace a vytváří procedury a pravidla pro to, aby požadavky byly během provozu plněny v potřebné úrovni.
 • Úloha vytváří plány pro komunikaci těchto požadavků zainteresovaným stranám a pro pravidelné školení příslušných zainteresovaných stran o tom, co tyto požadavky znamenají pro provoz organizace.
 • Úloha dále vytváří procedury pro monitorování souladu, pro identifikaci odchylek, pro eskalaci odchylek a pro jejich řešení a znovuobnovení souladu služby cloud computingu s těmito požadavky.
 • Úloha zajišťuje, že smluvní ujednání s poskytovateli cloud computingu definují splnění potřebných požadavků na potřebné úrovni a umožní získání informací o stupni dosahovaného souladu poskytovatele služby cloud computingu.
 • Úloha zajišťuje, že v rámci SLA budou definovány příslušné metriky , jejich hodnoty a způsob jejich měření.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupy úlohy jsou:
  • Interní standardy a normy, legislativní a regulatorní předpisy, a smluvními požadavky,
  • Data z monitorování souladu,
  • Seznam požadavků na službu cloud computingu.
 • Výstupy z úlohy jsou:
  • Seznam požadavků na SLA a smluvní ujednání s poskytovatelem služby cloud computingu,
  • Pravidla pro plnění požadavků během provozu služby,
  • Dokumentace hodnocení souladu,
  • Plány pro komunikaci požadavků zainteresovaným stranám,
  • Plány školení příslušných zainteresovaných stran.
4. Doporučené praktiky
 • Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků :
  • Identifikace relevantních požadavků interních standardů a norem, legislativních a regulatorních předpisů a smluvních požadavků souvisejících s využíváním služby cloud computingu,
  • Hodnocení důležitosti relevantních požadavků interních standardů a norem, legislativních a regulatorních předpisů a smluvních požadavků z hlediska fungování organizace,
  • Plánování plnění požadavků během provozu služby cloud computingu,
  • Plánování školení zainteresovaných stran,
  • Monitorování souladu,
  • Hodnocení souladu a realizace nápravných opatření