Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční řízení služeb cloud computingu
Finanční řízení služeb cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U061A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finanční řízení služeb cloud computingu“ – cíl, účel

Cílem úlohy je analýza nákladů a přínosů z využívání služeb do cloud computingu a hodnocení efektivnosti investice spojené s přechodem na využívání služby cloud computingu.

2. Obsah úlohy

2.1. Analýza nákladů na využívání služby cloud computingu

Analýza nákladů na využívání služby cloud computingu představuje součet všech nákladů souvisejících se získáním, nasazením, provozováním a ukončením využívání služby cloud computingu. Kategorie pro identifikaci celkových nákladů na využívání služeb cloud computingu včetně seznamu nákladů patřících do jednotlivých kategorií jsou:

 • Počáteční náklady:
  • Náklady na technologickou infrastrukturu,
  • Náklady na nasazení služby cloud computingu,
  • Náklady na integraci služby cloud computingu,
  • Náklady na customizaci služby cloud computingu,
  • Náklady na testování,
  • Náklady na migraci dat,
  • Náklady na konzultační služby,
  • Náklady na školení,
  • Náklady na organizační změnu,
 • Provozní a opakující se náklady:
  • Periodické předplatné služby cloud computingu,
  • Náklady na správu předplatného a na administraci služby cloud computingu,
  • Náklady na uživatele,
  • Náklady na spotřebu jednotky zdroje,
  • Náklady na výpočetní výkon,
  • Náklady na dostupnost,
  • Náklady na změnu poskytovaných služeb cloud computingu,
  • Náklady na určení geografické lokality fyzického uložení dat,
  • Náklady na zajištění bezpečnosti dat,
  • Náklady na zálohování dat a redundanci dat,
  • Náklady na zvýšení úrovně odpovědnosti za data poskytovatelem služby cloud computingu,
  • Náklady na zmírnění rizika,
  • Náklady na technickou podporu poskytovatelem služeb cloud computingu,
  • Náklady na softwarové licence,
  • Náklady na IoT3 prostředky,
 • Náklady na ukončení:
  • Náklady na ukončení vztahu s poskytovatelem služby cloud computingu,
  • Náklady na změnu poskytovatele služby cloud computingu,
  • Náklady na návrat k on-premise řešení.

2.2. Analýza přínosů z využívání služby cloud computingu

Přínosy z investice do využívání služeb cloud computingu odráží očekávané benefity ze změny výstupů všech byznys procesů, které služba cloud computingu za dané časové ovlivnila. Analýza přínosů z využívání služby cloud computingu představuje identifikaci celkové hodnoty všech finančních prostředků generovaných využíváním služby cloud computingu a to prostřednictvím zvýšení výnosů nebo snížením nákladů.

Přínosy z využívání služby cloud computingu mohou být přímé a nepřímé. Přímé přínosy jsou měřitelné a snadno kvantifikovatelné pomocí finančních ukazatelů. Nepřímé přínosy jsou obtížně kvantifikovatelné a odhad jejich hodnoty převedený na finanční vyjádření může být realizován některou z metod pro vyjádření očekávané hodnoty přínosu. Metody pro vyjádření očekávané hodnoty přínosu jsou postaveny zejména na:

 • stanovení očekávané hodnoty přínosu pomocí nákladů obětované příležitosti,
 • stanovení očekávané hodnoty přínosu jako ekvivalentu k nákladům, které by vznikly, pokud by hodnocená investice nebyla realizovaná,
 • stanovení očekávané hodnoty pomocí stínových cen.

Přínosy, jejichž kvantifikace hodnoty je obtížná nebo nerealizovatelná do analýzy přínosů z využívání služeb cloud computingu zahrnuty nebudou.

2.3. Kategorie měřitelných veličin

Kategorie měřitelných veličin pro identifikaci předpokládaných přímých přínosů z využívání služby cloud computingu včetně seznamu přínosů patřících do jednotlivých kategorií jsou:

 • Zákazníci:
  • Zkrácení průměrné doby splatnosti pohledávek,
 • Výkonnost organizace:
  • Zvýšení zisku,
  • Zvýšení produktivity,
  • Zkrácení doby k uvedení produktu na trh,
 • Redukce IT nákladů:
  • Snížení nákladů na technologickou infrastrukturu,
  • Snížení nákladů na licence,
  • Snížení nákladů na IT zaměstnance,
  • Snížení nákladů na změnové řízení,
  • Snížení nákladů na technickou podporu IT,
  • Snížení nákladů na údržbu IT,
  • Snížení nákladů na upgrade,
  • Snížení nákladů na inovace,
  • Snížená nákladů na testovací prostředí,
  • Snížení nákladů na IT bezpečnost,
  • Snížení nákladů na nadbytečné kapacity,
  • Optimalizace využití IT zdrojů,
  • Zkrácení doby implementace aplikace,
  • Zkrácení doby vývoje a testování,
  • Snížení nákladů na pronájem pracovních prostor.

2.4. Kategorie pro identifikaci nepřímých přínosů

Kategorie pro identifikaci předpokládaných nepřímých přínosů z využívání služby cloud computingu včetně seznamu přínosů patřících do jednotlivých kategorií jsou:

 • Zákazníci:
  • Zvýšení customer experience,
  • Zvýšení zákaznické spokojenosti, **Zvýšení hodnoty zákazníka,
  • Výkonnost organizace,
  • Zlepšení konkurenceschopnosti,
  • Zvýšení byznys agility,
  • Zlepšení podpory strategických byznys cílů,
  • Zlepšení spolupráce v reálném čase,
  • Zefektivnění průběhu byznys procesů,
  • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců,
 • Výkonnost IT:
  • Zvýšení flexibility IT operací,
  • Zrychlení inovací a přístup k nejnovějším technologiím,
  • Transfer rizika na poskytovatele služeb cloud computingu,
  • Konzistentní kontrola a monitorování služeb cloud computingu poskytovatelem,
  • Alokace IT zdrojů na podporu klíčových obchodních funkcí,
  • Zlepšení mobility.

2.5. Hodnocení efektivnosti investice spojené s přechodem do využívání služby cloud computingu

Pro zabezpečení konzistence hodnocení efektivnosti investice do využívání služby cloud computingu, musí být přínosy i náklady realizované a vynaložené za určité budoucí časové období diskontovány na současnou hodnotu a sečteny. Hodnocení efektivnosti investice do využívání služby cloud computingu pomocí metody návratnosti investice (ROI4) vyhodnocuje ekonomickou úspěšnost investice do využívání služby cloud computingu. ROI neposkytuje informace o účinnosti a efektivitě investice do využívání služby cloud computingu a nezohledňuje riziko nedosažení přínosu ze služby cloud computingu realizovaného ve formě investice. ROI umožnuje zdůvodnit a prioritizovat budoucí investice do využívání služeb cloud computingu, hodnotit stávající investice, posoudit návratnost realizovaných investic. Základem této metody je kvantifikace nákladů na investici do využívání služby cloud computingu a předpokládaných přínosů z investice do využívání služby cloud computingu ve finančním vyjádření. Výpočet ROI je poměrem rozdílu celkových přínosů z investice do využívání služby cloud computingu a celkových nákladů na investici do využívání služby cloud computingu k celkovým nákladům na investici do využívání služby cloud computingu. Pokud je výsledný podíl větší než 0, investice je výdělečná. V opačném případě je investice ztrátová. Pokud je výsledný podíl roven nule, návratnost investice do využívání služby cloud computingu se nachází na bodu zvratu a předpokládané přínosy z investice se rovnají nákladům na investici. Pro procentuální vyjádření čistého přínosu, který investice do využívání služby cloud computingu v průměru ročně přinese, je nutné poměr vynásobit hodnotou 100.

Metoda ROI může být doplněna o ukazatel čisté současné hodnoty (NPV) investice. NPV se vypočítá jako součet diskontovaných hodnot peněžních toků investice do využívání služby cloud computingu. Kladná hodnota NPV vyjadřuje současný zisk z investice do využívání služby cloud computingu, záporná hodnota NPV vyjadřuje ztrátu z investice do využívání služby cloud computingu.

Na metodě NPV je založen ukazatel vnitřního výnosového procenta (IRR). Hodnota vnitřního výnosového procenta je rovna matematickému odhadu úrokové míry, při které se NPV = 0. Investici do využívání služby cloud computingu lze přijmout, pokud bude vnitřní výnosové procento vyšší než zvažovaná diskontní míra s rizikovou prémií.

Doba, za kterou se čisté přínosy investice do využívání služby cloud computingu vyrovnají celkovým nákladům na investici do využívání služby cloud computingu se nazývá doba návratnosti investice. Doba návratnosti investice se vypočítá pomocí metody doby splácení (PP) jako podíl celkových nákladů na investici do využívání služby cloud computingu a rozdílu mezi celkovými přínosy z investice do využívání služby cloud computingu a provozními a opakujícími se náklady na investici do využívání služby cloud computingu. Doba splácení musí být kratší než doba životnosti investice do využívání služby cloud computingu.

Hodnocení návratnosti investice do bezpečnosti (ROSI) je postavena na předpokladu, že cílem investice není realizace finančních přínosů z využití služby cloud computingu, ale jedná se o investici zabezpečující snížení výše ztráty na znovuobnovení aktiv a na odstranění následků škod při dopadu hrozby. ROSI vyjadřuje poměr rozdílu předpokládané roční finanční ztráty způsobené výskytem hrozby a jeho dopadem na specifické aktivum při dané míře účinnosti opatření na snížení rizika a náklady na zajištění bezpečnosti aktiv ovlivněných využíváním služby cloud computingu k nákladům na zajištění bezpečnosti aktiv ovlivněných využíváním služby cloud computingu. Pokud je výsledný podíl větší než 0, investice je efektivní a je možné ji přijmout. V opačném případě je investice neefektivní. Pokud je výsledný podíl roven nule, návratnost investice do zajištění bezpečnosti využívání služby cloud computingu se nachází na bodu zvratu a předpokládané benefity z investice se rovnají nákladům na investici.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Finanční řízení služeb cloud computingu zabezpečuje řízení finančních aktivit souvisejících s využíváním služeb cloud computingu, které zahrnuje řízení nákladů a přínosů z využívání služeb cloud computingu a řízení investic spojených s přechodem na využívání služby cloud computingu. Úloha realizuje analýzu nákladů a přínosů pro finanční hodnocení investic do využívání služby cloud computingu, jejíž součástí je analýza nákladů na využívání služby cloud computingu a analýza přínosů z využívání služby cloud computingu vyjádřená pomocí měřitelných indikátorů.

Vstupy úlohy jsou Účetní standardy, Legislativa, Finanční údaje týkající se služby cloud computingu. Výstupy z úlohy jsou Náklady na využívání služeb cloud computingu, Rozpočet pro zavedení, provoz a ukončení využívání služby cloud computingu, Přínosy z využívání služby cloud computingu, Hodnocení návratnosti investice do přechodu na využívání služby cloud computingu.

4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Vyjádření přínosů a nákladů pomocí měřitelných ukazatelů,
 • Správné aplikace metod analýzy nákladů a přínosů a metod hodnocení investic pro prostředí cloud computingu.

5. Doporučené praktiky

Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků:

 • Analýza nákladů na využívání služby cloud computingu,
 • Tvorba rozpočtů pro zavedení služby cloud computingu, pro provoz služby cloud computingu a pro ukončení využívání služby cloud computingu,
 • Analýza přínosů z využívání služby cloud computingu,
 • Hodnocení efektivnosti investice spojené s přechodem do využívání služby cloud computingu