Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční řízení služeb cloud computingu
Finanční řízení služeb cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U061A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finanční řízení služeb cloud computingu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je analýza nákladů a přínosů z využívání cloud computingu a hodnocení efektivnosti investice spojené s přechodem na využívání cloud computingu.
2. Obsah úlohy

2.1. Analýza nákladů na využívání služby cloud computingu
 • Počáteční náklady :
  • Náklady na technologickou infrastrukturu,
  • Náklady na nasazení služby cloud computingu,
  • Náklady na integraci služby cloud computingu,
  • Náklady na customizaci služby cloud computingu,
  • Náklady na testování,
  • Náklady na migraci dat,
  • Náklady na konzultační služby,
  • Náklady na školení,
  • Náklady na organizační změnu,
 • Provozní a opakující se náklady:
  • Periodické předplatné služby cloud computingu,
  • Náklady na správu předplatného a na administraci služby cloud computingu,
  • Náklady na uživatele,
  • Náklady na spotřebu jednotky zdroje,
  • Náklady na výpočetní výkon,
  • Náklady na dostupnost,
  • Náklady na změnu poskytovaných služeb cloud computingu,
  • Náklady na určení geografické lokality fyzického uložení dat,
  • Náklady na zajištění bezpečnosti dat,
  • Náklady na zálohování dat a redundanci dat,
  • Náklady na zvýšení úrovně odpovědnosti za data poskytovatelem služby cloud computingu,
  • Náklady na zmírnění rizika,
  • Náklady na technickou podporu poskytovatelem služeb cloud computingu,
  • Náklady na softwarové licence,
  • Náklady na IoT3 prostředky,
 • Náklady na ukončení:
  • Náklady na ukončení vztahu s poskytovatelem služby cloud computingu,
  • Náklady na změnu poskytovatele služby cloud computingu,
  • Náklady na návrat k on-premise řešení.
2.2. Analýza přínosů z využívání služby cloud computingu
 • Přínosy z investice do cloud computingu odráží očekávané benefity ze změny výstupů všech byznys procesů , které služba cloud computingu za dané časové ovlivnila.
 • Analýza přínosů představuje identifikaci celkové hodnoty všech finančních prostředků generovaných využíváním cloud computingu, a to prostřednictvím zvýšení výnosů nebo snížením nákladů.
 • Přínosy z využívání služby cloud computingu mohou být přímé a nepřímé .
 • Přímé přínosy jsou měřitelné a snadno kvantifikovatelné pomocí finančních ukazatelů.
 • Nepřímé přínosy jsou obtížně kvantifikovatelné a odhad jejich hodnoty převedený na finanční vyjádření může být realizován některou z metod pro vyjádření očekávané hodnoty přínosu.
 • Metody pro vyjádření očekávané hodnoty přínosu jsou postaveny zejména na:
  • stanovení očekávané hodnoty přínosu pomocí nákladů obětované příležitosti,
  • stanovení očekávané hodnoty přínosu jako ekvivalentu k nákladům, které by vznikly, pokud by hodnocená investice nebyla realizovaná,
  • stanovení očekávané hodnoty pomocí stínových cen.
 • Přínosy, jejichž kvantifikace hodnoty je obtížná nebo nerealizovatelná do analýzy přínosů zahrnuty nebudou.
2.3. Kategorie měřitelných veličin
 • Zákazníci:
  • Zkrácení průměrné doby splatnosti pohledávek,
 • Výkonnost organizace:
  • Zvýšení zisku,
  • Zvýšení produktivity,
  • Zkrácení doby k uvedení produktu na trh,
 • Redukce IT nákladů:
  • Snížení nákladů na technologickou infrastrukturu,
  • Snížení nákladů na licence,
  • Snížení nákladů na IT zaměstnance,
  • Snížení nákladů na změnové řízení,
  • Snížení nákladů na technickou podporu IT,
  • Snížení nákladů na údržbu IT,
  • Snížení nákladů na upgrade,
  • Snížení nákladů na inovace,
  • Snížená nákladů na testovací prostředí,
  • Snížení nákladů na IT bezpečnost,
  • Snížení nákladů na nadbytečné kapacity,
  • Optimalizace využití IT zdrojů,
  • Zkrácení doby implementace aplikace,
  • Zkrácení doby vývoje a testování,
  • Snížení nákladů na pronájem pracovních prostor.

2.4. Kategorie pro identifikaci nepřímých přínosů
 • Zákazníci:
  • Zvýšení customer experience,
  • Zvýšení zákaznické spokojenosti, **Zvýšení hodnoty zákazníka,
  • Výkonnost organizace,
  • Zlepšení konkurenceschopnosti,
  • Zvýšení byznys agility,
  • Zlepšení podpory strategických byznys cílů,
  • Zlepšení spolupráce v reálném čase,
  • Zefektivnění průběhu byznys procesů,
  • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců,
 • Výkonnost IT:
  • Zvýšení flexibility IT operací,
  • Zrychlení inovací a přístup k nejnovějším technologiím,
  • Transfer rizika na poskytovatele služeb cloud computingu,
  • Konzistentní kontrola a monitorování služeb cloud computingu poskytovatelem,
  • Alokace IT zdrojů na podporu klíčových obchodních funkcí,
  • Zlepšení mobility.
2.5. Hodnocení efektivnosti investice spojené s přechodem do využívání služby cloud computingu
 • Pro zabezpečení konzistence hodnocení efektivnosti investice do využívání cloud computingu, musí být přínosy i náklady realizované a vynaložené za určité budoucí časové období diskontovány na současnou hodnotu a sečteny.
 • Hodnocení efektivnosti investice pomocí metody návratnosti investice (ROI) /vyhodnocuje ekonomickou úspěšnost investice.
  • ROI neposkytuje informace o účinnosti a efektivitě investice a nezohledňuje riziko nedosažení přínosu realizovaného ve formě investice.
  • ROI umožnuje zdůvodnit a prioritizovat budoucí investice , hodnotit stávající investice, posoudit návratnost realizovaných investic.
  • Základem této metody je kvantifikace nákladů na investici a předpokládaných přínosů z investice ve finančním vyjádření. Výpočet ROI je poměrem rozdílu celkových přínosů z investice a celkových nákladů na investici k celkovým nákladům na investici.
  • Pokud je výsledný podíl větší než 0, investice je výdělečná . V opačném případě je investice ztrátová. Pokud je výsledný podíl roven nule, návratnost investice do využívání služby cloud computingu se nachází na bodu zvratu a předpokládané přínosy z investice se rovnají nákladům na investici.
  • Pro procentuální vyjádření čistého přínosu , který investice v průměru ročně přinese, je nutné poměr vynásobit hodnotou 100.
 • Metoda ROI může být doplněna o ukazatel čisté současné hodnoty (NPV) investice.
  • NPV se vypočítá jako součet diskontovaných hodnot peněžních toků investice .
  • Kladná hodnota NPV vyjadřuje současný zisk z investice, záporná hodnota NPV vyjadřuje ztrátu z investice.
 • Na metodě NPV je založen ukazatel vnitřního výnosového procenta (IRR).
  • Hodnota vnitřního výnosového procenta je rovna matematickému odhadu úrokové míry, při které se NPV = 0.*
 • Investici lze přijmout , pokud bude vnitřní výnosové procento vyšší než zvažovaná diskontní míra s rizikovou prémií.
 • Doba, za kterou se čisté přínosy investice vyrovnají celkovým nákladům na investici se nazývá doba návratnosti investice .
  • Doba návratnosti investice se vypočítá pomocí metody doby splácení (PP) jako podíl celkových nákladů na investicia rozdílu mezi celkovými přínosy z investice a provozními a opakujícími se náklady na investici.
  • Doba splácení musí být kratší než doba životnosti investice.
 • Hodnocení návratnosti investice do bezpečnosti (ROSI) je postavena na předpokladu, že cílem investice není realizace finančních přínosů, ale jedná se o investici zabezpečující snížení výše ztráty na znovuobnovení aktiv a na odstranění následků škod při dopadu hrozby.
  • ROSI vyjadřuje poměr rozdílu předpokládané roční finanční ztráty způsobené výskytem hrozby a jeho dopadem na specifické aktivum při dané míře účinnosti opatření na snížení rizika a náklady na zajištění bezpečnosti aktiv k nákladům na zajištění bezpečnosti aktiv.
  • Pokud je výsledný podíl větší než 0 , investice je efektivní a je možné ji přijmout. V opačném případě je investice neefektivní.
  • Pokud je výsledný podíl roven nule , návratnost investice do zajištění bezpečnosti se nachází na bodu zvratu a předpokládané benefity z investice se rovnají nákladům na investici.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Finanční řízení zabezpečuje řízení finančních aktivit souvisejících s využíváním cloud computingu, které zahrnuje řízení jeho nákladů a přínosů a řízení investic.
 • Vstupy úlohy jsou Účetní standardy, Legislativa, Finanční údaje týkající se služby cloud computingu.
 • Výstupy z úlohy jsou Náklady na cloud computing, Rozpočet pro zavedení, provoz a ukončení, Přínosy, Hodnocení návratnosti investice.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Vyjádření přínosů a nákladů pomocí měřitelných ukazatelů,
 • Správné aplikace metod analýzy nákladů a přínosů a metod hodnocení investic pro prostředí cloud computingu.
5. Doporučené praktiky
 • Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků:
  • Analýza nákladů na využívání služby cloud computingu,
  • Tvorba rozpočtů pro zavedení služby cloud computingu, pro provoz služby cloud computingu a pro ukončení využívání služby cloud computingu,
  • Analýza přínosů z využívání služby cloud computingu,
  • Hodnocení efektivnosti investice spojené s přechodem do využívání služby cloud computingu.