Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Uveřejnění na profilu zadavatele po podpisu smlouvy
VZ: Uveřejnění na profilu zadavatele po podpisu smlouvy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ862AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Uveřejnění na profilu zadavatele po podpisu smlouvy“ – cíl, účel
 • Cílem je podepsat smlouvu a následně zveřejnit dle zákonných požadavků.
2. Obsah úlohy
 • Úloha musí respektovat tyto principy :
  • Dodržet náležitosti písemné zprávy,
  • Následné povinné uveřejnění na profil zadavatele,
  • Dodržet podmínky uveřejnění písemné zprávy,
  • Dodržet podmínky uveřejnění uzavřený smluv,
  • Dodržet podmínky výše skutečně uhrazené ceny.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. Musí být podepsána smlouva,
 2. Přístup na profil zadavatele.
4. Doporučené praktiky
 • Nejdříve je zapotřebí uveřejnit na profil zadavatele podepsanou smlouvu a to do 15 dnů.
 • Do 30 pracovních dnů musí být uveřejněna písemná zpráva.
 • Do 3 měsíců od splnění smlouvy výše skutečně uhrazené ceny. Podrobnější podmínky v jednotlivých aktivitách.
5. “ VS_VZ: Uveřejnění na profilu zadavatele po podpisu smlouvy“ - klíčové aktivity

5.1. Sestavení písemné zprávy

Písemná zpráva musí obsahovat dle § 217 ZZVZ alespoň:

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena,

b) použitý druh zadávacího řízení,

c) označení účastníků zadávacího řízení,

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení,

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru,

f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi,

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byly-li použity,

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito,

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito,

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo,

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity,

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci,

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.

5.2. Uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele

Do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení.

5.3. Uveřejnění uzavřených smluv na profilu zadavatele

Dle § 219 ZZVZ Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. To neplatí pro:

a) smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty,

b) smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupovat v souladu s § 29 písm. a) až c) a písmeno l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e),

c) pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního předpisu, nebo

d) smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu.

Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření. Do 15 dnů od uzavření smlouvy, v případě zakázek na základě rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému vždy do 15 dnů od konce každého čtvrtletí.

5.4. Uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny

Dle § 219 ZZVZ Veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle § 219 odst. 1. U smlouvy jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.

Struktura údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku stanoví vyhláškou Ministerstvo pro místní rozvoj. Dle vyhlášky by měly být tyto data uveřejněna ve strojově čitelném formátu.