Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Dodržení ochranných lhůt a řízení o námitkách
VZ: Dodržení ochranných lhůt a řízení o námitkách
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ860AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Obsah úlohy
  • Úloha zahrnuje:
    • Případné vypořádání námitek dle části třinácté ZZVZ,
    • Správné stanovení lhůt a jejich dodržení.
  • Zadavatel nesmí ihned po oznámení podepsat smlouvu. Jsou stanoveny ochranné lhůty, během kterého mohou uchazeči podat námitky. Dle § 243 ZZVZ se může účastník vzdát práva podat námitky. Doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli lhůta uplynula ve vztahu k tomuto účastníku. V případě doručení námitek se jimi musí Zadavatel zabývat a lhůty se prodlužují vzhledem k řešení námitek.
  • Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ, Zákaz uzavření smlouvy:

(1) Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem,

a) před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, o výběru dodavatele nebo proti úkonu dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu,

b) do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky podány,

c) před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud podané námitky odmítl,

d) ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas

zadavatel však může i v této lhůtě smlouvu uzavřít, pokud Úřad návrh zamítl nebo bylo správní řízení vedené o návrhu zastaveno a takové rozhodnutí nabylo právní moci.

(2) Zadavatel rovněž nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájí-li Úřad toto řízení z moci úřední.Zadavatel však může i v této lhůtě smlouvu uzavřít, pokud bylo správní řízení zastaveno a takové rozhodnutí nabylo právní moci.

Hlavní lhůty :

Není-li uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém poručení tohoto zákona zadavatelem, námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty

V případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Vyřízení námitek :

Zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá

Součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

Této problematice se věnuje celá část třináctá ZZVZ Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele. V případě vyskytnutí námitek doporučujeme podrobně zákon prozkoumat.