Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Hodnocení a posouzení nabídek
VZ: Hodnocení a posouzení nabídek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ858AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Hodnocení a posouzení nabídek“ – cíl, účel
  • Cílem je vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku a případně objasnit či doplnit údaje.
2. Obsah úlohy
  • Dle § 39 odst. 4: Zde je významná změna v ZZVZ, která umožňuje vyhodnotit nabídky, vybrat tu ekonomicky nejvýhodnější a poté teprve posoudit splnění podmínek účasti. Pokud tedy je velké množství nabídek, které by bylo zdlouhavé posuzovat, tak se vybere ta ekonomicky nejvýhodnější a poté se posoudí splnění podmínek a případně se vyzve k objasnění čí doplnění.
  • Dle § 46 lze nově dle ZZVZ doplnit či objasnit na základě žádosti údaje , doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují. Lze opravit i položkový rozpočet pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.
  • Zadavatel vyhotoví písemnou zprávu hodnocení nabídek.
  • Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů , vzorků a informací.
  • Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje , doklady nebo vzorky podle odstavce § 122 odst. 3 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. (podmínky vypsané u klíčové aktivity Odeslání výzvy k předložení informací a dokladů).

3. “Hodnocení a posouzení nabídek“ - klíčové aktivity
  • Posouzení a hodnocení nabídek ,
  • Objasnění nebo doplnění nabídek ,
  • Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky ,
  • Písemná zpráva o hodnocení - dle § 119 ZZVZ musí obsahovat:

(1) Zadavatel provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci.

(2) Zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které uvede:

a) identifikaci zadávacího řízení,

b) fyzické osoby, které se na hodnocení podílely. Za tyto osoby se považují zejména osoby, které provedly hodnocení nabídek včetně členů komise, pokud ji zadavatel k hodnocení sestavil, nebo přizvaných odborníků, pokud byly jejich závěry zohledněny při hodnocení,

c) seznam hodnocených nabídek

d) popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé:

1. hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,

2. popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,

3. popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

4. výsledek hodnocení nabídek,

Odeslání výzvy k předložení informací a dokladů - zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů nebo vzorků, jejich předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1:

a) originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,

b) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b), je-li vybraný dodavatel právnickou osobou,

c) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

d)doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli

Těmito doklady jsou zejména:

a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

b. seznam akcionářů,

c. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

d. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,

Vyloučení účastníka, který nesplnil povinnost - zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce § 122 odst. 3 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.