Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Otevírání nabídek
VZ: Otevírání nabídek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ857AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Otevírání nabídek“ – cíl, účel
 • Cílem je otevřít nabídky v uvedeném čase bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
2. Obsah úlohy
 • Úloha musí respektovat pravidla pro otevírání nabídek a pořadí otevírání nabídek.
 • Úloha zahrnuje :
  • Otevírání nabídek**
 • Písemný protokol otevírání nabídek.
 • Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
 • Zadavatel nemá povinnost jmenovat komisi pro účely otevírání obálek.
 • N ejdříve otevírání elektronických , následně listinných nabídek.
 • U elektronické nabídky se otevřením rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Otevření (zpřístupnění) elektronické nabídky musí nastat až po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
 • Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě pouze následující skutečnosti . Kontroluje, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
 • Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami , kterého se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud však má být v zadávacím řízení provedena elektronická aukce, koná se otevírání obálek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
 • Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
 • Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. To neplatí ve vztahu k údajům o nabídkové ceně nebo nákladech, pokud si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že tyto údaje musí být uvedeny v samostatné obálce, která bude zadavatelem otevřena po vyhodnocení kritérií kvality. V takovém případě se na otevírání obálek s nabídkovou cenou nebo údaji o nákladech použijí pravidla pro otevírání obálek obdobně.
 • Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny jak obálky s nabídkami v listinné podobě, tak i nabídky v elektronické podobě, sdělí zadavatel na začátku otevírání obálek přítomným osobám údaje z nabídek v elektronické podobě podle odstavce o listinných nabídkách a poté pokračuje otevíráním obálek podaných v listinné podobě.
 • O otevírání obálek s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol , který bude obsahovat seznam nabídek, které byly otevřeny, spolu s údaji podle § 110, odst. 3.