Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VS_VZ: Otevírání nabídek
VS_VZ: Otevírání nabídek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ621AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Otevírání nabídek“ – cíl, účel

Cílem je otevřít nabídky v uvedeném čase bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

2. Obsah úlohy

Úloha musí respektovat pravidla pro otevírání nabídek a pořadí otevírání nabídek. Úloha zahrnuje:

  1. Otevírání nabídek,
  2. Písemný protokol otevírání nabídek.

Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nemá povinnost jmenovat komisi pro účely otevírání obálek.

Nejdříve otevírání elektronických, následně listinných nabídek.

U elektronické nabídky se otevřením rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Otevření (zpřístupnění) elektronické nabídky musí nastat až po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě pouze následující skutečnosti. Kontroluje, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami, kterého se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud však má být v zadávacím řízení provedena elektronická aukce, koná se otevírání obálek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. To neplatí ve vztahu k údajům o nabídkové ceně nebo nákladech, pokud si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že tyto údaje musí být uvedeny v samostatné obálce, která bude zadavatelem otevřena po vyhodnocení kritérií kvality. V takovém případě se na otevírání obálek s nabídkovou cenou nebo údaji o nákladech použijí pravidla pro otevírání obálek obdobně.

Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny jak obálky s nabídkami v listinné podobě, tak i nabídky v elektronické podobě, sdělí zadavatel na začátku otevírání obálek přítomným osobám údaje z nabídek v elektronické podobě podle odstavce o listinných nabídkách a poté pokračuje otevíráním obálek podaných v listinné podobě.

O otevírání obálek s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat seznam nabídek, které byly otevřeny, spolu s údaji podle § 110, odst. 3.