Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční konsolidace – Zavedenie do prevádzky, migrácia
Finanční konsolidace – Zavedenie do prevádzky, migrácia
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U504A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finančné konsolidácie – Zavedenie do prevádzky, migrácia“ – cíl, účel
 • Cieľom úlohy je vyškolenie kľúčových užívateľov, migrácia a zavedenie CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie do produkčnej prevádzky.
2. Obsah úlohy
 • Úloha zahŕňa školenie kľúčových užívateľov, prípravu a vykonanie migrácie dát, následné zavedenie riešenia do produkčnej prevádzky a podporu prevádzky riešenia zo strany dodávateľa. Na základe vstupnej dokumentácie sa pripravuje plán a podmienky migrácie historických dát . Dokumentácia implementačného projektu predstavuje základ pre vytvorenie záverečných odovzdávacích a akceptačných procedúr.
 • K akceptácií dochádza v každej čiastkovej fáze projektu . Odovzdávacie procedúry predstavujú vzájomné odsúhlasenie požadovanej funkcionality riešenia medzi zákazníkom a dodávateľom.
3. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Dokumentace průběhu projektu – pro ukončení projektu (D412A ),
 • Katalog datových zdrojů, aktualizovaný (D211A ),
 • Katalog IT služeb, aktualizovaný (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Protokol o testování IT služby (D112A ),
 • Procesní dokumentace podniku, aktualizovaná (DQ003A ),
 • CPM finančné konsolidácie – Užívateľská dokumentácia (D442A ),
 • CPM finančné konsolidácie – Inštalačná dokumentácia, (D443A ),
 • CPM finančné konsolidácie – Správcovská dokumentácia, (D444A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Školenie kľúčových užívateľov prebieha vo svojej podstate už počas implementácie, kedy je nutné pri testovaní riešenia týchto užívateľov aktívne zapojiť. Predpokladom úspešného vyškolenia kľúčových užívateľov je zvolenie vhodného didaktického prístupu zo strany dodávateľa.
 • V rámci migrácie je potrebné určiť jej základnú koncepciu (v zmysle okamžitého prechodu na používanie CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie a jeho funkčnej prevádzky).
 • Migrácii dát je potrebné venovať zvýšenú pozornosť . Je nutné presne špecifikovať, ktoré dáta, v akej podobe a z akých zdrojov budú prenášané na produkciu (obdobie, dátové štruktúry).
 • V rámci podpory zo strany dodávateľa po zavedení systému do produkcie je nutné špecifikovať jeho účasť a rozsah servisných služieb .
6. Doporučené praktiky
 • Kritické je zvládnuť všetky organizačné a technologické zmeny , ktoré v dôsledku zavedenia riešenia nastali. Odporúčaná je taktiež venovaná zvýšená pozornosť integračným väzbám a ich jednoznačnosti.
7. “CPM finančné konsolidácie – Zavedenie do prevádzky, migrácia“ - klíčové aktivity

7.1. Školenie kľúčových užívateľov
 • Školenie prebieha už počas samotnej implementácie , keďže kľúčoví užívatelia sú do projektu aktívne zapájaní (tvorba reportov a vstupných formulárov). Počas projektu taktiež prebieha komplexné školenie (kľúčových užívateľov a správcov CPM systému), kde si užívatelia vyskúšajú kroky konsolidácie v rámci svojich rolí v konsolidačnom procese.
 • Keďže konsolidačné celky disponujú veľkým množstvom zamestnancov a budúcich užívateľov , bolo by nákladné a zdĺhavé školiť ich v rámci projektu. Preto je namieste vyškoliť najprv tých „najdôležitejších“ kľúčových užívateľov , ktorí budú neskôr školiť ďalších užívateľov.
7.2. Migrácia dát
 • Migrácia časti dát prebieha už v priebehu implementácie z a účelom úspešného a relevantného testovania riešenia. Aby proces finančnej konsolidácie bolo možné relevantne vykonávať, je potrebné migrovať dáta minimálne za účtovné obdobie minulého roku vrátane jeho počiatočných stavov .
7.3. Zavedenie riešenia do produkčnej prevádzky
 • Úlohou tejto činnosti je uzavrieť všetky prípadné činnosti na produktívne spustenie systému. Riešenie môže byť zavedené do produkčnej prevádzky po ošetrení chýb a schválení konečného stavu implementovaného riešenia. Táto činnosť záverečnej prípravy slúži k vyriešeniu kritických otvorených otázok.
 • Po úspešnom ukončení je možné začať s prevádzkou systému na produkcii. V rámci činnosti je potrebné taktiež zaistiť a poskytnúť informácie nutné k bezproblémovej prevádzke CPM systému (doladené všetky typy dokumentácií a iných potrebných inštrukcií).
7.4. Podpora počas prevádzky riešenia
 • Predmetom tejto činnosti je podpora kľúčových užívateľov zo strany dodávateľa nielen v prvom kritickom období prevádzky na produkcii, ale taktiež odstránenie prípadných chýb identifikovaných v priebehu produktívnej prevádzky.
 • V rámci záruky systému sú odstraňované chyby riešenia , ktoré neboli identifikované počas testovania a sú v rozpore s definíciou riešenia. Predmetom podpory sú taktiež konzultácie s dodávateľom a prípadné kontroly systému na úrovni produkčnej prevádzky v období po implementačnom projekte.
8. Poznámky, reference
 • Interný materiál MIBCON a.s.