Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční konsolidace – Implementácia riešenia
Finanční konsolidace – Implementácia riešenia
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U503A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finančné konsolidácie – Implementácia riešenia“ – cíl, účel
 • Cieľom úlohy je minimalizovať riziká a implementovať CPM riešenie pre podporu finančnej konsolidácie.
2. Obsah úlohy
 • Úloha predstavuje všeobecný popis implementácie CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie tak, aby napĺňať ciele podniku v tejto oblasti.
3. Vstupy úlohy:
 • CPM finančné konsolidácie – Cieľový koncept (D441A ).
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol o testování IT služby (D112A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • CPM finančné konsolidácie – Užívateľská dokumentácia (D442A ),
 • CPM finančné konsolidácie – Inštalačná dokumentácia, (D443A ),
 • CPM finančné konsolidácie – Správcovská dokumentácia, (D444A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • V prvom rade je nutné definovať reálne očakávaných efektov implementácie.
 • Ďalším faktorom je racionálne rozdelenie implementácie na čiastkové etapy.
 • Dôležitá je sústavná kooperácia medzi dodávateľom a zákazníkom (dôvodom je prípadné odhalenie problematickej požiadavky na riešenie, preto je potrebné ju konzultovať hneď pri odhalení a následne problém eliminovať).
 • V nadväznosti na predchádzajúci faktor je nutná sústavná kooperácia medzi dodávateľom a vedením podniku .
 • Predpokladom je kvalitné spracovanie dokumentácie pre účely školenia a budúcej prevádzky riešenia.
 • Pre elimináciu enormného navýšenia nákladov na implementačný projekt je dôležité priebežne testovať jednotlivé implementované častí riešenia.
6. Doporučené praktiky
 • Pri implementácii tohto druhu systému je podstatné zameriavať sa v prvom rade na kľúčového užívateľa , ktorý bude zavedené riešenie obsluhovať počas zvyšku jeho životného cyklu. Je dôležité, aby užívateľ spoznal a pochopil používané postupy a technológie.
7. “CPM finančné konsolidácie – Implementácia riešenia“ - klíčové aktivity

7.1. Príprava databázových komponentov
 • Príprava databázových komponentov v sebe zahŕňa typickú identifikáciu štruktúr dátových zdrojov, filtráciu relevantných dát a prípravu ich finálnej podoby v súlade s potrebami štruktúry modelov v dátovom sklade konsolidačného systému.
7.2. Príprava dimenzií a dimenzionálnych modelov riešenia
 • Pre riešenia finančnej konsolidácie sa využíva v rámci CPM dimenzionálny model . To vyplýva zo skutočnosti, že radovo je potrebné spracovávať veľké množstvo dát, ktorými podniky konsolidačného celku disponujú. Ak by sa pre podporu konsolidácie využívala transakčná databáza, vznikli by obmedzenia rôzneho charakteru (problém segmentácie dát, dlhé prepočty mien, atď.).
 • Typické prostredie pre vykonávanie finančnej konsolidácie je zložené z dvoch modelov (dátových kociek). Jedná sa o dimenzionálny  model, ktorý slúži na samotnú konsolidáciu a model na prepočet mien, pretože v konsolidačnom celku sa veľakrát vyskytujú podniky sídliace v iných štátoch a vykazujú dáta v lokálnej mene.
 • Štruktúru dimenzionálnych modelov využívajú užívatelia počas celého konsolidačného procesu .
7.3. Nastavenie užívateľských rolí a oprávnení
 • Činnosť spočíva v definícii a nastavení jednotlivých rolí, skupín rolí a oprávnení. Rozlišujeme dátové a funkčné profily rolí a oprávnení.
7.4. Príprava importov a prepočtov dát
 1. Prevod počiatočných stavov - ide o prevod hodnôt konečných stavov z konca predchádzajúceho účtovného obdobia podnikov na stav počiatočný.
 2. Prevod počiatočných stavov marží - jedná sa o hodnoty marží pri predaji v rámci konsolidačného celku (napr. predaj majetku).
 3. Zber dát v rámci vyplňovania konsolidačných balíčkov jednotlivých dcérskych podnikov vrátane materského podniku. Táto operácia prebieha len v prípade, že dcérsky podnik vykazuje aj v štandarde, podľa ktorého prebieha konsolidácia, v opačnom prípade pre vyplnenie konsolidačného balíčku slúžia adjustmenty, ktoré sa pomocou prevodových mostíkov vypĺňajú manuálne pomocou vstupných formulárov.
 4. Prepočet a import dát pri prevode hodnôt z lokálnych mien na menu vykazovania - aby bolo možné vykonať konsolidáciu, je potrebné najprv peňažné hodnoty vo výkazoch jednotlivých dcérskych podnikov, ktoré účtujú a vykazujú v inej ako vykazovacej mene, previesť z mien lokálnych na menu vykazovaciu. Využívajú sa dva základné typy kurzov – kurz ku koncu účtovného obdobia (pre prepočet hodnôt v súvahe) a priemerný kurz (pre prepočet hodnôt vo výkaze ziskov a strát). Pre položky vlastného kapitálu sa využívajú historické kurzy, informácie o použitých historických kurzoch sú pri každej položke vlastného kapitálu zachovávané. Pri zadávaní počiatočných stavov vlastného kapitálu je kurz vyrátaný ako priemerný kurz historických hodnôt v lokálnej a v prepočtovej mene. Celkový stav vlastného kapitálu je prepočítavaný konečným súvahovým kurzom. Vzniknutý kurzový rozdiel smeruje do fondu z prepočtu mien prostredníctvom príslušnej položky ostatného súhrnného výsledku.
 5. Dopočet obratov a kópie výkazu ziskov a strát - tento prepočet a import vykonáva kopírovanie výkazu ziskov a strát a výpočet obratov ako rozdiel konečného a počiatočného stavu tých položiek súvahy, pri ktorých nie je obrat zadaný formou rôznych pohybov priamo pri importe. Bez vykonania tejto operácie nebýva možné pre účty bez špecifických pohybov zobraziť v konsolidácii korektný konečný stav.
 6. Import odsúhlasených vzájomných vzťahov - ide o vzťahy v rámci konsolidačného celku ako napr. pohľadávky v dcérskom podniku A voči podniku B a záväzky dcérskeho podniku B voči podniku A. Dáta obsahujúce vzájomné vzťahy sa importujú do systému pre účel eliminácie vzájomných vzťahov.
 7. Eliminácia odsúhlasených vzťahov - eliminácia vzájomných vzťahov sa vykonáva v mene vykazovania. Vďaka princípu multidimenzionality je možné konsolidované hodnoty presmerovať na inú dátovú oblasť a je možné neskôr spätne vyhľadať, akým spôsobom sú zmeny odvodené z individuálnych hodnôt.

Další poznámky :

 • Pri uplatňovaní konsolidačných metód dochádza k rôznym prípadom eliminácií. Jednotlivé prípady sú zachytené v tabuľke
 • Podľa konsolidačnej metódy podniku sa jeho dáta buď zahrnú úplne, čiastočne alebo vôbec do konsolidovaných výkazov celku . V prípade podniku konsolidovaného úplnou metódou sa do konsolidácie zahŕňa úplná výška všetkých konsolidačných pozícií. Pri podielovej metóde sú zostatky všetkých konsolidačných pozícií vynásobené percentom podielovej metódy. Ak je podnik konsolidovaný metódou ekvivalencie, do konsolidácie sa zostatky nezahŕňajú len sa vykonáva separátny zápis doplnenia precenenia investície.
 • Eliminácie sa vykonávajú na úrovni prvého spoločného materského podniku (platí to pre viac úrovňové konsolidačné celky). Medzi jednotlivé typy eliminácií patrí eliminácia odsúhlasených vzťahov (interné pohľadávky a záväzky, náklady a výnosy, dividendy), eliminácia predajov zásob, eliminácia predaja dlhodobého majetku, eliminácia vkladov do vlastného kapitálu.
 • Odsúhlasené vzťahy sú v CPM systéme eliminované obojstranným zápisom . Jedná sa vždy o podvojnú operáciu medzi pôvodným účtom a tzv. eliminačným účtom, na ktorom sa kumulujú zostatky zo všetkých eliminácií. Eliminačný účet vždy reprezentuje skupinu účtov, ktoré sa majú vzájomne porovnávať v rámci konsolidácie. Tento typ eliminácie prebieha len v prípade obojstranných väzieb. Predaje majetku a zásob na úrovni nákladov a výnosov nie sú eliminované týmto spôsobom. U nich dochádza k čiastočnej eliminácii realizovanej marže.
 • Predaje zásob medzi podnikmi v rámci konsolidačného celku sú eliminované na základe odhadovanej (priemernej) výšky marže pre každý typ zásob (to je spôsobené faktom, že skutočnú výšku marže nie je možné zistiť). Marža k eliminácii je vypočítaná na základe objemu predaja a percenta podľa typu zásob .
 • Pri predajoch dlhodobého majetku v rámci konsolidačného celku je na strane predávajúceho eliminovaná marža vrátane obratov z predaja proti spojovanému účtu (tržby za predaj aj prípadné zostatkové ceny predaného majetku). Obrat na príslušnom účte je identifikovaný protistranou v rámci konsolidovaného celku a detailom položky určujúcu výšku marže. Spojovací účet umožňuje podvojný zápis v rámci konsolidačných úprav na strane predávajúceho. Nadobudnutie majetku na strane kupujúceho je upravené o maržu proti spojovaciemu účtu. Obrat je identifikovaný protistranou v rámci konsolidovaného celku a detailom položky určujúcu výšku marže. Spojovací účet umožňuje podvojný zápis v rámci konsolidačných úprav na strane kupujúceho. Zaradenie majetku na strane kupujúceho je upravené o maržu. Obrat na príslušnom účte je identifikovaný protistranou v rámci konsolidovaného celku a detailom položky určujúcu výšku marže. Odpisy na strane kupujúceho sú upravené o maržu a obrat na účte odpisov je identifikovaný protistranou v rámci konsolidovaného celku a detailom položky určujúcu výšku marže.
 • V rámci konsolidácie prebiehajú taktiež eliminácie do dcérskych podnikov oproti vlastnému kapitálu dcérskeho podniku . Zadaná konsolidačná úprava sa prenáša do ďalších období. Tieto eliminácie zodpovedajú vlastníckej štruktúre konsolidačného celku. Podľa miery podielu je určená metóda konsolidácie (úplná, podielová, ekvivalencie). Zmeny podielov sú už predmetom manuálnych zápisov pomocou vstupných formulárov :
  • Prenos výsledku hospodárenia do súvahy - import dát slúži pre prenesenie hodnoty hospodárskeho výsledku z výkazu ziskov a strát do súvahy.
  • Kompenzácia konsolidovaných hodnôt - v rámci súvahy sa v rámci konsolidačného celku vyskytujú agregované dvojice účtov ako napr. pohľadávka/záväzok na sociálnom a zdravotnom poistení, odložená daňová pohľadávka/záväzok a mnoho ďalších. Pri pohľade na konsolidovanú účtovnú závierku (pohľad na celok ako na jeden podnik) nie je možné vykazovať zároveň pohľadávku a záväzok súčasne. Preto sa vykonáva tzv. kompenzácia konsolidovaných hodnôt. Po úprave sú výsledné hodnoty vykazované na jednom z dvojice účtov.
  • Zmena štruktúry konsolidačného celku - operácie typu príchod a odchod podniku z konsolidačného celku sú riešené automaticky. Podľa hodnoty vlastníckych podielov sú spočítané menšinové podiely a korigované súvahové a výsledkové hodnoty zisku aktuálneho roku a ostatných príslušných položiek vlastného kapitálu.
7.5. Príprava reportov a vstupných formulárov
 • V rámci tejto činnosti sú implementované reporty a vstupné formuláre. Report sa môže týkať aj prezentácie stavov jednotlivých činností procesu konsolidácie a  iných kontrol.
 • Vstupné formuláre sa líšia od reportov tým, že je pomocou nich možné manuálne vkladať hodnoty a ukladať ich priamo do dimenzionálneho modelu.
 • Z pohľadu procesu finančnej konsolidácie pomocou CPM systému reporty a vstupné formuláre neslúžia len pre podporu činností, pri ktorých sa import dát nevykonáva, ale aj pre podporu činností, ktoré si vyžadujú manuálny vstup zo strany užívateľa pre určenie hodnôt a rôznych kritérií pre korektný prepočet alebo import dát. Typickým príkladom takejto činnosti je zadávanie menových kurzov, výpočet nekontrolných podielov alebo aktualizácia vlastníckej štruktúry konsolidačného celku. Manuálne vstupy si vyžadujú taktiež činnosti ako vyplňovanie konsolidačných balíčkov (ako príklad formulárov IFRS balíčku pre ilustráciu zobrazuje obrázok ), adjustmenty podľa štandardu vykazovania (IFRS, US GAAP, CAS, atď.), odsúhlasenie vzájomných vzťahov konsolidačného celku a mnoho ďalších.
7.6. Nastavenie zabezpečenia
 • Ak nie je riešenie finančnej konsolidácie vôbec implementované z hľadiska reportingu na úrovni dátového skladu, postačujú základné administrátorské roly . Dôležitou súčasťou zabezpečenia je zálohovanie dát . Dáta je ideálne zálohovať priebežne v najkratšom možnom časovom intervale.

7.7. Tvorba dokumentácie
 • V priebehu implementácie je nutné priebežne vytvárať dokumentáciu, ktorá eviduje všetky nevyhnutne dôležité informácie (podrobne vysvetlené princípy spracovania jednotlivých krokov v rámci procesu finančnej konsolidácie). Vytváranie dokumentácie je štandardne úlohou dodávateľa riešenia. Dokumentácia má obsahovať technický popis, testovacie scenáre, informácie potrebné pre administráciu systému a informácie (návody) pre kľúčových užívateľov.
 • Dokumentáciu je nutné pravidelne aktualizovať . Zmeny a úpravy majú byť zaznamenávané (kto, kedy, čo, atď.). Dokumentácia je kľúčový dokument pri zverovaní správy systému zákazníkovi.
7.8. Testovanie CPM riešenia
 • Testovanie sa zameriava na overenie komplexnosti implementovaných funkcionalít , ktoré boli požadované. Test vykonávajú kľúčoví užívatelia s podporou implementačného tímu dodávateľa. V rámci činnosti prebieha funkčné a integračné testovanie.
 • Testujú sa tieto oblasti:
  • zadávanie počiatočných stavov do CPM systému,
  • zloženie konečného stavu z manuálne zadávaných počiatočných stavov a automaticky načítaných obratov,
  • formuláre konsolidačných balíčkov v móde automatického napĺňania a manuálneho zadania. Pre každú skupinu formulárov prebieha separátna akceptácia funkčných testov. Vypĺňajú sa aj ostatné vstupné formuláre nutné pre konsolidáciu (zadávanie menových kurzov alebo výpočet nekontrolných podielov, atď.),
  • zadávanie manuálnych vstupov pre konsolidáciu (počiatočné stavy eliminácií, percentá marží k zásobám nakúpených v rámci konsolidačného celku, atď.),
  • menové prepočty,
  • konsolidačné činnosti.
 • Žiaduci stav po funkčných testoch :
  • importy dát prebiehajú bez chýb,
  • importované dáta zodpovedajú dátam v zdrojových systémoch alebo súboroch so zohľadnením dohodnutého postupu kompenzácie účtov konsolidačného celku,
  • vstupné formuláre umožňujú zadávať a ukladať dáta,
  • vstupné formuláre zodpovedajú návrhu, obsahujú výpočty a kontroly podľa definície v cieľovom koncepte,
  • vstupné formuláre a reporty zodpovedajú definovanej šablóne formátovania v cieľovom koncepte,
  • vstupné formuláre obsahujú mapovanie podľa definície v cieľovom koncepte a korektne zobrazuje dáta podľa mapovania v cieľovom koncepte,
  • reporty korektne zobrazujú dáta (importované alebo manuálne zadávané pomocou vstupných formulárov),
  • rovnaké prvky dimenzií v rôznych reportoch zobrazujú rovnaké hodnoty (napr. report obchodných pohľadávok zobrazuje rovnaké hodnoty ako príslušný riadok v súvahe),
  • konsolidačné procesy na vybranom vzore operácií vracajú hodnoty zodpovedajúce zadaniu procesu pri porovnaní s hodnotami vypočítanými manuálne mimo CPM systém.
 • Integračné testovanie predstavuje test komplexného procesu konsolidácie . Tento proces je vykonávaný v rámci vopred stanovenej množiny podnikov konsolidačného celku prostredníctvom reálnych dát. Posudzujú sa rozdiely priamym testom na reálnych dátach za minulé obdobie a výstup sa porovnáva s modelom v tabuľkových kalkulátoroch (napr. MS Excel).
 • Proces finančnej konsolidácie CPM systéme prebieha nasledovne:
  • prípravné činnosti – aktualizácia dimenzií, importov a prechodných mostíkov, prevedenie počiatočných stavov a overenie období a strát pri zbere dát,
  • importovanie dát do konsolidačných balíčkov zo zdrojových databáz a súborov mimo systému,
  • finalizácia konsolidačných balíčkov – odsúhlasenie vzájomných vzťahov, manuálne vyplnenie chýbajúcich hodnôt v balíčkoch, kontrola konsolidačných balíčkov,
  • prípravné činnosti konsolidácie – zadanie manuálnych úprav na úrovni individuálnych podnikov, zadanie menových kurzov, prevod hodnôt z lokálnej meny na menu vykazovania, aktualizácia vlastníckej štruktúry,
  • proces finančnej konsolidácie – zadanie manuálnych úprav na úrovni konsolidácie, eliminácia odsúhlasených vzájomných vzťahov, aplikácia konsolidačnej metódy, výpočet nekontrolných podielov, kompenzácia na úrovni konsolidácie,
  • výstupný reporting – reporty na úrovni konsolidácie, tvorba kníh výstupných reportov.
 • Žiaduci stav po integračných testoch :
  • počiatočné stavy zadávané v CPM systéme zodpovedajú počiatočných stavom v zdrojových systémoch,
  • konečné stavy skalkulované v CPM systéme zodpovedajú konečným stavom v zdrojových systémoch,
  • importy neohlasujú žiadne chyby,
  • počiatočné stavy konsolidovaných hodnôt zodpovedajú konečným stavom konsolidovaných hodnôt minulého obdobia,
  • počiatočné stavy konsolidovaných hodnôt zodpovedajú hodnotám podľa zmeny metodiky,
  • v rámci overovania eliminácií odsúhlasených vzťahov boli eliminované len podniky konsolidačného celku a bola korektne aplikovaná konsolidačná metóda,
  • konsolidované hodnoty vypočítané v CPM systéme sa zhodujú s konsolidovanými hodnotami vypočítanými manuálne mimo CPM systém (prípadné rozdiely musia byť vysvetliteľné).
8. Poznámky, reference
 • Interný materiál MIBCON a.s.