Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční konsolidace – Analýza a návrh riešenia
Finanční konsolidace – Analýza a návrh riešenia
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U502A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finančné konsolidácie – Analýza a návrh riešenia“ – cíl, účel

Cieľom úlohy je detailné posúdenie požiadaviek užívateľov, zhodnotenie možnosti ich naplnenia v rámci možností implementovanej aplikácie riešenia, aktuálneho stavu týkajúceho sa existujúcich aplikácií a dátových zdrojov podniku. Cieľom tejto úlohy je taktiež vytvorenie finálneho cieľového konceptu riešenia.

2. Obsah úlohy

Úloha zahŕňa detailne zameranú verifikáciu požiadaviek na systém pre podporu konsolidácie, komplexnú analýzu procesu, pravidiel a čiastkových metód finančnej konsolidácie v rámci konsolidačného celku, detailnú analýzu požiadaviek vo vzťahu k procesu zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky, analýzu dátových zdrojov, špecifikáciu zmien v produkčných databázach a návrh finálneho cieľového konceptu riešenia.

3. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • CPM finančné konsolidácie – cieľový koncept (D441A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. CPM riešenie na podporu finančnej konsolidácie využíva technológiu multidimenzionálnych databáz a preto je úzko prepojené na ostatné aplikácie podnikovej informatiky. Preto je potrebné dbať na skutočnosť, že zavedenie tohto typu riešenia musí zapadať do celkovej koncepcie podnikovej informatiky.
 2. Konsolidačný celok, za ktorý má byť zostavovaná konsolidovaná účtovná závierka, tvoria podniky so sídlom v rôznych štátoch a prostrediach s rozdielnou legislatívou. V rámci analýzy a návrhu je potrebné detailne vymedziť a brať do úvahy všetky účtovné pravidlá, vzájomné vzťahy medzi podnikmi, postup a metódy pri doterajšom riešení zostavovania konsolidovaných výkazov.
 3. Dôležitým faktorom je motivácia, sústredenosť a flexibilita zo strany zákazníka pri jednotlivých konzultáciách. S tým je spojená aj kvalifikácia budúcich užívateľov, ich schopnosť pracovať s novými dátovými štruktúrami, technológiami a aplikáciami.
 4. Všeobecným predpokladom kvalitného návrhu riešenia je komunikácia jednak zo strany dodávateľa riešenia a taktiež zo strany zákazníka.
6. Doporučené praktiky

Počas všetkých aktivít analýzy a návrhu riešenia tejto problematiky je nevyhnutné, aby špecifikácia požiadaviek, pravidiel a metód bola presná a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Pre túto úlohu sú projekty na zavedenie CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie typické tým, že vyžadujú intenzívnu kooperáciu medzi dodávateľmi a zákazníkmi. Dôvodom je fakt, že na jednej strane sa síce jedná o obdobnú problematiku pre väčšinu podnikov, ktoré zostavujú konsolidované výkazy, ale na druhej strane u väčšiny požiadaviek a metód existujú rozdiely vo veľmi malom detaile. Preto čím dôslednejšie budú analýza a návrh vykonávané, tým je väčšia pravdepodobnosť, že nenastanú počas implementácie zásadnejšie zmeny v koncepte riešenia.

7. “CPM finančné konsolidácie – Analýza a návrh riešenia“ - klíčové aktivity

7.1. Konzultácie a verifikácia požiadaviek

Konzultácia medzi dodávateľom a zákazníkom by mala byť vopred pripravená a rozvrhovaná. Získané požiadavky v rámci úvodnej štúdie nie sú prezentované v dostatočnom detaile a preto sa pri tejto činnosti kladie dôraz na každý najmenší detail.

7.2. Analýza procesu finančnej konsolidácie

Všeobecne proces finančnej konsolidácie pozostáva z týchto krokov:

 1. vymedzenie konsolidačného celku,
 2. vymedzenie konsolidačných pravidiel,
 3. určenie konsolidačných metód,
 4. pretriedenie a úprava položiek individuálnych účtovných závierok,
 5. stanovenie konsolidačného rozdielu (v prípade ak je účtovná jednotka po prvýkrát zaradená do konsolidačného celku),
 6. odsúhlasenie vzájomných vzťahov medzi podnikmi v rámci konsolidačného celku,
 7. prepočet mien individuálnych výkazov na menu vykazovania,
 8. začlenenie zložiek z individuálnych účtovných závierok do závierky materského podniku,
 9. vylúčenie vzájomných vzťahov,
 10. zostavenie konsolidovaných účtovných výkazov.

Detailnou analýzou vyššie popísaných krokov sa vymedzia časti, ktoré budú v rámci CPM riešenia plne automatizované (importy, prepočtové kódy, atď.) a ktoré budú podporované na úrovni minimalizácie manuálnej práce (reporty, vstupné formuláre, atď.) zo strany kľúčových užívateľov.

7.3. Detailná analýza požiadaviek

Detailná analýza má úzky súvis s analýzou konsolidačného procesu. Jedná sa o akúsi prechodnú fázu medzi zberom detailných požiadaviek prostredníctvom úvodnej štúdie, konzultácií atď. a medzi návrhom cieľového konceptu. Posudzuje sa každý krok konsolidačného procesu v rámci konsolidačného celku, akým spôsobom bola zostavovaná konsolidovaná účtovná závierka mimo CPM systém. Jednotlivé kroky konsolidácie a detailné požiadavky (štatutárne, technologické, užívateľské) sú následne prehodnotené (berú sa do úvahy obmedzenia CPM systému) a určí sa rámec, v rámci ktorého bude tvorený návrh cieľového konceptu riešenia.

7.4. Analýza dátových zdrojov

Táto činnosť zahŕňa sledovanie a analýzu všetkých potrebných a dostupných dátových zdrojov. Dostupné dátové zdroje musia byť jasne identifikované (ERP, účtovné programy, súbory, atď.). Ďalej sa identifikujú nároky na integráciu týchto zdrojov s dátovým skladom, na ktorom je postavená multidimenzionálna databáza CPM systému. Definujú sa nároky na extrakt, prípadnú transformáciu a načítanie dát a realizuje sa detailná analýza kvality, chybovosti, integrity a dostupnosti dátových zdrojov. Špecifickým problémom v rámci projektov implementácie CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie je skutočnosť, že zdrojové dáta (v produkčných systémoch) často bývajú v agregovanej podobe (napr. obraty za všetkých zákazníkov, ktorí si zakúpili rovnaký produkt no pochádzajú z rôznych segmentov predaja). Preto je potrebné učiniť analýzu rozpadu týchto dát na požadovaný detail pre účel budúceho pretriedenia hodnôt z pohľadu segmentácie alebo iných pohľadov v rámci princípu multidimenzionality. Touto problematikou sa zaoberá napr. medzinárodný štandard IFRS 15.

7.5. Špecifikácia zmien v produkčných systémech

Činnosť predstavuje možný spätný dopad na dátové zdroje a naopak. V prípade CPM technológie sú transakčné dáta načítavané, transformované a importované do dimenzionálneho modelu (dátovej kocky) a importy si vyžadujú jasne definovanú podobu dát. V prípade zmien na jednej alebo druhej strane systému musí byť štruktúra dát sledovaná a aktualizovaná.

7.6. Návrh konverzných pravidel

Touto činnosťou sa rozumie metodická úvaha a dohoda, v rámci ktorej je potrebné definovať a jasne špecifikovať, akým spôsobom budú podniky v rámci konsolidačného celku prevádzať účty alebo skupiny účtov, ktorými disponujú, z jedného účtovného štandardu do druhého (napr. prevod CAS na IFRS) alebo v rámci podniku s predmetom podnikania A a podnikom s predmetom podnikania B atď. Tieto pravidlá sa zvyknú nazývať aj ako „prevodné mostíky“ medzi účtami.

7.7. Návrh cieľového konceptu riešenia

Cieľový koncept obsahuje detailný popis o budúcom priebehu implementácie a popis cieľového stavu implementovaného CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie. Návrh zahŕňa nasledujúce čiastkové oblasti:

 1. HW a SW architektúra riešenia – všeobecná architektúra CPM riešenia pre podporu finančnej konsolidácie je znázornená na obrázku , špecifikované je ďalej bázové, produktové a vývojové prostredie atď.,
 2. popis funkčnej špecifikácie – zahŕňa princípy riešenia na úrovni podpory jednotlivých krokov procesu finančnej konsolidácie CPM systémom, princípy operácií s dátami v rámci dátového skladu , podobu dát a časové rozlíšenie dát,
 3. popis technickej špecifikácie riešenia – popis cielenej podoby dimenzionálnych modelov, štruktúry dimenzií, jednotlivých ukazovateľov, importov a prepočty dát z dátových zdrojov, podoby reportov a vstupných formulárov,
 4. migrácia dát,
 5. zabezpečenie – špecifikácia zabezpečenia dátového skladu a aplikácie, autentizácia, autorizácia a zálohovanie,
 6. tvorba dokumentácie – konvencie produktovej a projektovej dokumentácie,
 7. postup pri testovaní implementovaného riešenia,
 8. školenie kľúčových užívateľov,
 9. harmonogram a riziká projektu.
8. Poznámky, reference

Interný materiál MIBCON a.s.