Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční konsolidace – Analýza a návrh riešenia
Finanční konsolidace – Analýza a návrh riešenia
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U502A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finančné konsolidácie – Analýza a návrh riešenia“ – cíl, účel
 • Cieľom úlohy je detailné posúdenie požiadaviek užívateľov, zhodnotenie možnosti ich naplnenia v rámci možností implementovanej aplikácie riešenia, aktuálneho stavu týkajúceho sa existujúcich aplikácií a dátových zdrojov podniku.
 • Cieľom tejto úlohy je taktiež vytvorenie finálneho cieľového konceptu riešenia.
2. Obsah úlohy
 • Úloha zahŕňa detailne zameranú verifikáciu požiadaviek na systém pre podporu konsolidácie, komplexnú analýzu procesu, pravidiel a čiastkových metód finančnej konsolidácie v rámci konsolidačného celku, detailnú analýzu požiadaviek vo vzťahu k procesu zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky, analýzu dátových zdrojov, špecifikáciu zmien v produkčných databázach a návrh finálneho cieľového konceptu riešenia.
3. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • CPM finančné konsolidácie – cieľový koncept (D441A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • CPM riešenie na podporu finančnej konsolidácie využíva technológiu multidimenzionálnych databáz a preto je úzko prepojené na ostatné aplikácie podnikovej informatiky . Preto je potrebné dbať na skutočnosť, že zavedenie tohto typu riešenia musí zapadať do celkovej koncepcie podnikovej informatiky.
 • Konsolidačný celok, za ktorý má byť zostavovaná konsolidovaná účtovná závierka, tvoria podniky so sídlom v rôznych štátoch a prostrediach s rozdielnou legislatívou. V rámci analýzy a návrhu je potrebné detailne vymedziť a brať do úvahy všetky účtovné pravidlá, vzájomné vzťahy medzi podnikmi, postup a metódy pri doterajšom riešení zostavovania konsolidovaných výkazov.
 • Dôležitým faktorom je motivácia, sústredenosť a flexibilita zo strany zákazníka pri jednotlivých konzultáciách. S tým je spojená aj kvalifikácia budúcich užívateľov, ich schopnosť pracovať s novými dátovými štruktúrami, technológiami a aplikáciami.
 • Všeobecným predpokladom kvalitného návrhu riešenia je komunikácia jednak zo strany dodávateľa riešenia a taktiež zo strany zákazníka .
6. Doporučené praktiky
 • Počas všetkých aktivít analýzy a návrhu riešenia tejto problematiky je nevyhnutné, aby špecifikácia požiadaviek, pravidiel a metód bola presná a v súlade s legislatívnymi požiadavkami .
 • Pre túto úlohu sú projekty na zavedenie CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie typické tým, že vyžadujú intenzívnu kooperáciu medzi dodávateľmi a zákazníkmi . Dôvodom je fakt, že na jednej strane sa síce jedná o obdobnú problematiku pre väčšinu podnikov, ktoré zostavujú konsolidované výkazy, ale na druhej strane u väčšiny požiadaviek a metód existujú rozdiely vo veľmi malom detaile. Preto čím dôslednejšie budú analýza a návrh vykonávané, tým je väčšia pravdepodobnosť, že nenastanú počas implementácie zásadnejšie zmeny v koncepte riešenia.
7. “CPM finančné konsolidácie – Analýza a návrh riešenia“ - klíčové aktivity

7.1. Konzultácie a verifikácia požiadaviek
 • Konzultácia medzi dodávateľom a zákazníkom by mala byť vopred pripravená a rozvrhovaná . Získané požiadavky v rámci úvodnej štúdie nie sú prezentované v dostatočnom detaile a preto sa pri tejto činnosti kladie dôraz na každý najmenší detail.
7.2. Analýza procesu finančnej konsolidácie
 • Všeobecne proces finančnej konsolidácie pozostáva z týchto krokov :
  • vymedzenie konsolidačného celku,
  • vymedzenie konsolidačných pravidiel,
  • určenie konsolidačných metód,
  • pretriedenie a úprava položiek individuálnych účtovných závierok,
  • stanovenie konsolidačného rozdielu (v prípade ak je účtovná jednotka po prvýkrát zaradená do konsolidačného celku),
  • odsúhlasenie vzájomných vzťahov medzi podnikmi v rámci konsolidačného celku,
  • prepočet mien individuálnych výkazov na menu vykazovania,
  • začlenenie zložiek z individuálnych účtovných závierok do závierky materského podniku,
  • vylúčenie vzájomných vzťahov,
  • zostavenie konsolidovaných účtovných výkazov.
 • Detailnou analýzou vyššie popísaných krokov sa vymedzia časti, ktoré budú v rámci CPM riešenia plne automatizované (importy, prepočtové kódy, atď.) a ktoré budú podporované na úrovni minimalizácie manuálnej práce (reporty, vstupné formuláre, atď.) zo strany kľúčových užívateľov.
7.3. Detailná analýza požiadaviek
 • Detailná analýza má úzky súvis s analýzou konsolidačného procesu. Jedná sa o akúsi prechodnú fázu medzi zberom detailných požiadaviek prostredníctvom úvodnej štúdie, konzultácií atď. a medzi návrhom cieľového konceptu. Posudzuje sa každý krok konsolidačného procesu v rámci konsolidačného celku , akým spôsobom bola zostavovaná konsolidovaná účtovná závierka mimo CPM systém. Jednotlivé kroky konsolidácie a detailné požiadavky (štatutárne, technologické, užívateľské) sú následne prehodnotené (berú sa do úvahy obmedzenia CPM systému) a určí sa rámec, v rámci ktorého bude tvorený návrh cieľového konceptu riešenia.
7.4. Analýza dátových zdrojov
 • Táto činnosť zahŕňa sledovanie a analýzu všetkých potrebných a dostupných dátových zdrojov . Dostupné dátové zdroje musia byť jasne identifikované (ERP, účtovné programy, súbory, atď.). Ďalej sa identifikujú nároky na integráciu týchto zdrojov s dátovým skladom, na ktorom je postavená multidimenzionálna databáza CPM systému.
 • Definujú sa nároky na extrakt, prípadnú transformáciu a načítanie dát a realizuje sa detailná analýza kvality, chybovosti, integrity a dostupnosti dátových zdrojov.
 • Špecifickým problémom v rámci projektov implementácie CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie je skutočnosť, že zdrojové dáta (v produkčných systémoch) často bývajú v agregovanej podobe (napr. obraty za všetkých zákazníkov, ktorí si zakúpili rovnaký produkt no pochádzajú z rôznych segmentov predaja). Preto je potrebné učiniť analýzu rozpadu týchto dát na požadovaný detail pre účel budúceho pretriedenia hodnôt z pohľadu segmentácie alebo iných pohľadov v rámci princípu multidimenzionality. Touto problematikou sa zaoberá napr. medzinárodný štandard IFRS 15 .
7.5. Špecifikácia zmien v produkčných systémech
 • Činnosť predstavuje možný spätný dopad na dátové zdroje a naopak . V prípade CPM technológie sú transakčné dáta načítavané, transformované a importované do dimenzionálneho modelu (dátovej kocky) a importy si vyžadujú jasne definovanú podobu dát . V prípade zmien na jednej alebo druhej strane systému musí byť štruktúra dát sledovaná a aktualizovaná.
7.6. Návrh konverzných pravidel
 • Touto činnosťou sa rozumie metodická úvaha a dohoda, v rámci ktorej je potrebné definovať a jasne špecifikovať, akým spôsobom budú podniky v rámci konsolidačného celku prevádzať účty alebo skupiny účtov, ktorými disponujú, z jedného účtovného štandardu do druhého (napr. prevod CAS na IFRS) alebo v rámci podniku s predmetom podnikania A a podnikom s predmetom podnikania B atď. Tieto pravidlá sa zvyknú nazývať aj ako „prevodné mostíky“ medzi účtami.
7.7. Návrh cieľového konceptu riešenia
 • Cieľový koncept obsahuje detailný popis o budúcom priebehu implementácie a popis cieľového stavu implementovaného CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie.
 • Návrh zahŕňa nasledujúce čiastkové oblasti :
  • HW a SW architektúra riešenia – všeobecná architektúra CPM riešenia pre podporu finančnej konsolidácie je znázornená na obrázku , špecifikované je ďalej bázové, produktové a vývojové prostredie atď.,
  • popis funkčnej špecifikácie – zahŕňa princípy riešenia na úrovni podpory jednotlivých krokov procesu finančnej konsolidácie CPM systémom, princípy operácií s dátami v rámci dátového skladu , podobu dát a časové rozlíšenie dát,
  • popis technickej špecifikácie riešenia – popis cielenej podoby dimenzionálnych modelov, štruktúry dimenzií, jednotlivých ukazovateľov, importov a prepočty dát z dátových zdrojov, podoby reportov a vstupných formulárov,
  • migrácia dát,
  • zabezpečenie – špecifikácia zabezpečenia dátového skladu a aplikácie, autentizácia, autorizácia a zálohovanie,
  • tvorba dokumentácie – konvencie produktovej a projektovej dokumentácie,
  • postup pri testovaní implementovaného riešenia,
  • školenie kľúčových užívateľov,
  • harmonogram a riziká projektu.
8. Poznámky, reference
 • Interný materiál MIBCON a.s.