Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení efektů cloud computingu
Řízení efektů cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U055A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Hanzlová, M. (iPodnik)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení efektů cloud computingu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je definovat a plánovat efekty cloudových služeb pro zákazníka, který služby čerpá. Cloudové služby nemají vliv pouze na finanční stránku, resp. na náklady vynakládané na infrastrukturu, implementaci SW a celkovou údržbu, ale sahají mnohem dál, až za ICT oddělení. To znamená, že podporují business cíle organizace a umožňují zaměřit se na strategické projekty, které jsou pro zákazníka klíčové.
2. Obsah úlohy

2.1. Vymezení efektů cloud computingu

Efekty cloud computingu jsou chápány jako přidaná hodnota, která vlivem nasazení a využívání cloud computingu zvyšuje uspokojení z využívání těchto služeb, umožňuje zaměřit se na strategické cíle a škálovatelností a finanční dostupností podporuje business potřeby spotřebitele služby.

2.2. Struktura efektů cloud computing

Přínosy vyplývajících z využívání cloudových služeb mohou být tyto:

 1. Snížení nákladů na podnikovou informatiku (energie, mzdové náklady, infrastruktura, implementace SW, školení, podpora) – Nejsou vyžadovány počáteční investice na pořízení ICT zdrojů. Poskytovatel je specialistou v oblasti, ve které podniká a využívá celosvětově osvědčených standardů.
 2. Škálovatelnost ICT zdrojů dle potřeb – Škálovatelností je možné navýšit, resp. snížit kapacity, počty uživatelů nebo výkon na potřebnou výši. A tak lze snadno získat dostatečný výkon pro provoz ve výkonové špičce. Jakmile toto období pomine, lze kapacity zase snížit.
 3. Krátkodobé plánování ICT zdrojů – Zákazníkem jsou plánovány kapacity zdrojů na měsíce, nikoliv na roky, dopředu. Nenastává situace, že zdroje nejsou využity.
 4. Podpora business cílů organizace, strategické projekty přeneseny do popředí – Delegováním úkonů na poskytovatele (např. zálohování, aktualizace, údržba) je získán prostor pro řešení strategických aktivit, které korespondují s business cíli.
 5. Rychlé zprovoznění a časové úspory – Implementační cyklus potřebný pro zprovoznění a nasazení služby je relativně krátký, resp. mnohem kratší než u tradičních řešení. To je způsobeno tím, že veškerá instalace SW a HW se je v kompetenci poskytovatele.
 6. Využití kapacit ICT zdrojů naplno - Dosavadní IT funguje správně, ICT zdroje jsou zatěžovány na maximální výkon a jsou schopné zajistit podporu businessu i v silných obdobích (např. sezonní prodej), pak připadá v úvahu otázka, zda má smysl přecházet na jiné řešení. Ovšem ve většině případů je to naopak. Zákazníci své stroje šetří na silná období a mimo toto období jsou kapacity strojů téměř nevyužité. Při jejich pořízení však byly vyžadovány nemalé investice, a i přestože nejsou plně využívány, jsou morálně opotřebovávány a jejich hodnota klesá.
 7. Změna struktury nákladů – Tím, že se cena služby neodvíjí od ceny HW, ale je postavena na měsíčních paušálních poplatcích, lze jednoduše predikovat náklady do budoucna. Zpoplatnění služby závisí na platebním modelu, na sjednaných kapacitách a míře užití služby. Odvíjí se od sjednaných podmínek mezi poskytovatelem a zákazníkem uvedených v SLA. Platební model je postaven na počtu aktivních uživatelů (pay per user), počtu transakcí nebo objemu spotřebovaných zdrojů (pay as you go).
 8. Pracovní náplň a nároky na znalosti pracovníků IT oddělení, delegování činností na poskytovatele, využití znalostí odborníků na danou problematiku,
 9. Pružnější reakce na změnové požadavky,
 10. Centralizace dat a sdílení aplikací více uživateli v rámci jedné instance zákazníka,
 11. Mobilita uživatelů – Uživatelé nejsou nijak omezováni. Služby jsou nezávislé na místě, čase, zařízení, platformě. K jejich použití je vyžadován pouze minimálně webový prohlížeč (resp. tenký klient) a připojení k internetu.
 12. Pohotovost a spolehlivost služby – V případě výpadku nebo jiných problémů je speciálními systémy, které rozesílají takzvané alerty, upozorněn na nefunkčnost systému. S vyšší pravděpodobností se s většinou problémů týkajících se poskytované služby poskytovatel setkal, a tak jsou jím vyřešeny v kratším časovém intervalu, než kdyby měli být řešeny svépomocí. K objednané služby bývá podpora (např. 24/7) samozřejmostí.
 13. Výkonný, finančně dostupný, SW, který je vždy aktuální (up-to-date) – Na základě SW, který je zákazníkovi finančně nedostupný, poskytovatel monitoruje vytížení konkrétní instance. Na základě sledování přidává výkon, paměť a další prostředky, aby zabránil nedostupnosti služby. Aktualizace a zálohování jsou zahrnuty v ceně služby. Dle dohodnutého SLA jsou zálohy udržovány po určitý čas (např. 3 měsíce zpětně).
2.3. Předpoklady dosažení efektů cloud computing

Pro dosažení co nejvíce přínosů, které jsou uvedené výše, je důležité, aby:

 1. uživatelé byly seznámeni s přechodem na tento model a byly dostatečně vyškoleni, aby neměli tendenci budovat odpor k aktivnímu využívání služby,
 2. je nezbytně nutné, aby požadavky odpovídali business potřebám,
 3. existovalo smlouva o úrovni poskytovaných služeb (tzv. SLA - Service Level Agreement), kde jsou uvedeny informace o dostupnosti a další parametry služby, cena, vlastnictví dat, atd.,
 4. migrace na cloudové služby by měla být řízena jako každý jiný projekt. Realizací projektu dle časového harmonogramu, rozpočtu, standardů, milníků, je zvyšována pravděpodobnost úspěšnosti celkové migrace.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy

Úspěšnost úlohy závisí na těchto faktorech:

 • Průmyslové odvětví, typ a velikost organizace, místo působení,
 • Specifičnost požadované aplikace,
 • Právní aspekty – ochrana osobních údajů, zdravotnické údaje,
 • Přesné vymezení potřeb zákazníka,
 • Srovnání nabídek a výběr nejlepšího poskytovatele cloudu (např. dle ceny, referencí od jiných zákazníků, doby působení na trhu),
 • Komunikace a příprava uživatelů na změny a podpora vedení,
 • Rozpočet a časový harmonogram.
4. Doporučené praktiky

Doporučuje se vybírat takové služby, které jsou standardní pro více odvětví. Nejsou kritické pro chod společnosti a nejsou příliš specifické. S výběrem služby úzce souvisí i customizace aplikace, která je u cloudových služeb omezená. Vybraná služba musí naplnit potřeby zákazníka. Po stránce bezpečnostní bývá cloud computing někdy označován spíše jako problém, než přínos. Cloudové služby nejsou vhodné pro každého zákazníka, a tak nemusí jejich využívání vždy přinášet výhody. Bez ohledu na to, zda byl tento typ služeb zvolen správně, mohou nastat i jisté problémy, které mají za následky omezení celkového provozu zákazníka.

5. “Řízení efektů cloud computingu“ - klíčové aktivity

5.1. Definování potřeb

Těch, které musí být službou naplněné, které korespondují s business cíli zákazníka a které tak povedou k úsporám a zvýšení klíčových hodnot,

5.2. Rozbor a nastavení priorit očekávaných přínosů a omezení týkajících se zákazníka

Identifikace přínosů a omezení, které se konkrétně zákazníka týkají. Ohodnocení dle priorit, tak aby bylo zřetelné, kterých má být po migraci na novou službu dosaženo. Analýza omezujících prvků, které by mohly zabránit aktivnímu užití služby. Omezujícími prvky mohou být například legislativa, ochrana osobních údajů, ale také omezení pocházející z nasazení hybridního cloudu, kde je vyžadována komunikace mezi systémy v reálném čase.

5.3. Výběrové řízení na poskytovatele služby

Na základě parametrů služby (podpora, školení, cena, naplnění požadavků, očekávané přínosy, omezení) se vybírá nejvhodnější nabídka.#SEC2# Identifikace omezení a problémů a jejich prioritizace

Jsou identifikovány a vyhodnoceny dle závažnosti omezení a problémy týkající se konkrétního zákazníka a konkrétní vybrané služby.