Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Analýzy nákupu a zásob
Retail: Analýzy nákupu a zásob
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ554AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Poznámka
 • Charakteristika úlohy je také v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. “Analýzy nákupu a zásob“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy jsou komplexní analýzy nákupů a zásob realizované podle různých hledisek (dimenzí) a především dosažení očekávaných efektů , tj. pozitivních změn v metrikách řízení nákupu, např. v nákladech na zajištění nákupu, nákladů na zásoby, v optimálním počtu dodavatelů apod.
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a ve scénářích zaměřených na specifické problémy a otázky v řízení nákupu materiálů, zboží a služeb (SQ151 ) a řízení zásob (SQ201 ), (SQ202 ), (SQ203 ), (SQ204 ), (SQ205 ).
3. Dimenzionální prostor řízení nákupu:
 • Při řešení analýz nákupů lze vyjít z možných analytických hledisek , resp. dimenzí , které je účelné ve vztahu k jednotlivým ukazatelům řízení nákupu a řízení zásob zvažovat a využít. Ty lze vybírat z následujících skupin dimenzí :
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
  • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
  • Dimenze dopravy (DIGQ50 ).
4. Funkcionalita nákupních analýz a analýz zásob, analytický prostor
 • Analytické dokumeny: Analýzy nákupu (DQ171A), Analýzy skladů (DQ221A).
4.1. Analýzy ekonomických ukazatelů nákupu dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy ekonomiky nákupů:
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ), Náklady na zajištění nákupu materiálu a zboží (IQ3003 ),
  • Běžná (obratová) zásoba (IQ4001 ), Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
 • Dimenze pro analýzy ekonomiky nákupů:
4.2. Analýzy ukazatelů nákupu procesního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy nákupních aktivit:
  • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ) – poptávek, nabídek, smluv atd., Počet dodavatelů (IQ3006 ), Objem transakcí v čase (IQ7006 ),
  • Nekvalita zboží (IQ3005 ), Počet reklamací a objem reklamovaného zboží (IQ3002 ) za dodavateli,
  • Dodací lhůta (IQ3004 ), Signální hodina (IQ3007 ), Optimální velikost dodávky (IQ3008 ),
 • Dimenze pro analýzy nákupních aktivit:
4.3. Analýza dodavatelů
 • Analýza dodavatelů by měla vycházet z jejich kategorizace do následujících skupin:
  • Strategičtí dodavatelé – jedná se o dodavatele, se kterými má odběratel uzavřené dlouhodobé dohody. Obvykle se jedná o těžko nahraditelné dodavatele, jejichž výpadek by měl zásadní negativní dopad na úspěch obchodní organizace.
  • Spolupracující dodavatelé – s těmito dodavateli mají odběratelé také uzavřené dlouhodobé dohody o spolupráci, kde se obchodují dodávky velkých objemů. Jejich možný výpadek by ovšem neměl tak zásadní dopad na konkurenceschopnost obchodního podniku jako v prvním případě.
  • Dodavatelé „Na dosah ruky“ - široce působící dodavatelé, jejichž dodávky jsou lehce nahraditelné a kteří nabízejí svůj materiál a služby za jednotnou cenu a za stejných podmínek celému trhu. Jejich případný výpadek by neměl vliv na konkurenceschopnost obchodní organizace,
 • Ukazatelé pro analýzy dodavatelů:
  • Počet dodavatelů (IQ3006 ), Nekvalita zboží (IQ3005 ),
 • Dimenze pro analýzy dodavatelů:
4.4. Časové analýzy nákupu („Time Intelligence“):
 • Vývoj nákupů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Využití indexů nákupních aktivit, zejména bazických, řetězových, sezónních,
 • Postupný nárůst hodnot nákupu od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date),
 • Meziročních porovnání nákupů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech,
 • Analýzy klouzavých ukazatelů nákupu – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
4.5. Srovnávací analýzy nákupních aktivit:
 • Porovnání plánovaného objemu nákupu a skladových zásob se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání jednotlivých dodavatelů podle objemů dodávek, kvalita dodávaných zboží a služeb,
 • Určení pořadí dimenzí (ranking) – např. stanovení pořadí dodavatelů podle objemů dodávek apod.
 • Určení vybraného počtu nejlepších / nejhorších prvků - např. TOP 10 dodavatelů.
4.6. Analýzy ekonomických ukazatelů řízení skladů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy ekonomiky řízení skladů:
  • Běžná (obratová) zásoba (IQ4001 ), Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
  • Poměr zásob k prodeji (IQ4009 ), Zisková marže na jednu korunu investovanou do položky zásob (IQ4010 ),
  • Dopravní náklady zásob (IQ4012 ),
 • Dimenze pro analýzy ekonomiky řízení skladů:
4.7. Analýzy ukazatelů řízení skladů procesního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy aktivit v řízení skladů:
  • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ) – dodacích listů, příjemek, výdejek atd., Počet skladových transakcí, Objem transakcí v čase (IQ7006 ),
  • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží (IQ3002 ) za dodavateli,
 • Dimenze pro analýzy aktivit v řízení skladů:
4.8. Analýzy ukazatelů řízení skladů organizačního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy organizace skladů:
 • Dimenze pro analýzy organizace skladů:
4.9. Časové analýzy řízení skladů („Time Intelligence“):
 • Vývoj skladových zásob v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Postupný nárůst objemů skladových zásob od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date),
 • Meziročních porovnání skladových zásob, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
4.10. Srovnávací analýzy aktivit v řízení skladů:
 • Porovnání plánovaného objemu skladových zásob se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. objemů zásob, kvalita dodávaných zboží a služeb.
5. “Retail: Analýzy nákupu a zásob“ - klíčové aktivity
 • Zpracování matic nákupu,
 • Analýzy nákupu a zásob - hodnocení aktuálního stavu zásob vzhledem k zakázkám, strukturní přehledy a analýzy zásob, na základě metrik objem zásob (v Kč, měrná jednotka), objem zablokovaných materiálů, bezpohybových položek, nadnormativních, podnormativních, analýzy a likvidace nepotřebných zásob,
 • Analýzy potenciálních dodavatelů - a jejich cen - hodnocení dodavatelských možností, předmětem analýz jsou očekávané objemy nákupů u potenciálních dodavatelů,
 • Analýzy a výběr dodavatelů - např. nejlepších 10 dodavatelů, analýzy dodavatelů pro konkrétní případy dle profilů dodavatelů, analýzy dodavatelů dle jejich ceníků, analýzy objemů nákupu v Kč a měrných jednotkách, počtu reklamací, počtu zpožděných dodávek apod.,
 • Analýzy nákupu dle zásobovačů,
 • Sledování a vyhodnocování plánu nákupu,
 • Analýzy stavu a pohybu skladových položek - v rámci jednotlivých skladů pro optimalizaci fyzického rozmístění skladových položek.
6. Zdroje dat:
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Plány nákupu (DQ161A),
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A),
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A), Evidence příjemek, výdejek (DQ204A).
7. Vztahy řízení nákupů a zásob k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy nákupů nad datovými sklady a OLAP databázemi a specifické analytická aplikace (F409 ),
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (AQ001A ), nebo Power BI (AQ002A ) a s nimi spojený jazyk DAX (AQ003A ),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní nákupní analýzy a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu, případně základní analýzy na vlastní relační databází,
 • Využívání analýz pro potřeby efektivního řízení nákupů přímo u dodavatelů nebo partnerů, resp. v odloučených jednotkách nabízejí aplikace mobilního business intelligence (F460).
8. Podmínky úspěšnosti analýz nákupů a zásob:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality nákupních analýz a analýz zásob v místě a čase, tj. u dodavatelů a kooperantů, v dislokovaných jednotkách apod.,
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv manažerům nákupu, případně skladů a pracovníkům nákupních oddělení na základě výsledků uskutečněných nákupních, materiálových a dalších analýz a jejich vyhodnocení oproti definovaným pravidlům, limitům apod.,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz nákupů a analýz zásob s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám obchodních manažerů a obchodníků a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená, např. data o jednotlivých nákupech, dostupných materiálech, data snímaná v provozu skladů, výrobních jednotek apod.,
 • Realizace nákupních a materiálových analýz na základě heterogenních a externích datových zdrojů , např. informací z databází internetu, sociálních sítí apod.,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy dodavatelů, trhu, vývoje nabídky apod.