Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : CMMI for Development (CMMI-DEv)
CMMI for Development (CMMI-DEv)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M521
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. CMMI for Development (CMMI-DEv) - celková charakteristika

1.1. Koncepce CMMI-DEv

CMMI pro vývoj (CMMI - DEV) je referenční model procesů, který pokrývá celý životní cyklus softwarového produktu. Model CMMI-DEV definuje 22 procesních oblastí. Procesní oblast (Process Area) je skupina navzájem spojených praktik, které pokud implementujeme kolektivně, naplní množinu cílů, jež jsou podstatné pro zlepšení dané oblasti. Model CMMI-DEV podporuje dva způsoby zlepšování procesů – kontinuální a stupňovitý. V kontextu kontinuálního zlepšování se používá pojem úroveň způsobilosti (Capability Level), která je definována jako dosažení zlepšení procesů v určité procesní oblasti. Stupňovitá reprezentace pracuje s úrovní zralosti (Maturity Level), která představuje stupeň zlepšení procesů v rámci předdefinované množiny procesních oblastí, v nichž jsou dosaženy všechny definované cíle. Následující tabulka porovnává úrovně způsobilosti a úrovně zralosti modelu CMMI-DEV.

1.2. Zlepšování procesů

Kontinuální reprezentace umožňuje zlepšovat procesy jen v některé procesní oblasti. Proces na úrovni způsobilosti 0 - neúplný proces není vykonáván vůbec nebo jen částečně. Na této úrovni nejsou naplněny některé specifické cíle procesu. Proces na úrovni způsobilosti 1 - vykonávaný proces je takový proces, který vytváří pracovní produkty, specifické cíle procesní oblasti jsou splněny, ale proces není institucionalizován. Institucionalizace je koncept CMMI, který znamená hluboké zakořenění procesu v tom smyslu, že je prováděn konzistentně. Stupeň institucionalizace procesu je adresován generickými cíli CMMI. Řízený proces je vykonávaný proces, který je plánován a realizován na základě politik, proces je monitorován, řízen, kontrolován a vyhodnocován na shodu s popisem. Definovaný proces je řízený proces, který je přizpůsobován specifickým podmínkám na základě postupů definovaných v organizaci.

1.3. Úrovně zralosti

Stupňovitá reprezentace definuje pro každou úroveň zralosti (Maturity Level) množinu procesních oblastí, které je třeba zavést.. Organizace, která je na úrovni zralosti 1, má softwarové procesy náhodné a chaotické. Taková organizace obvykle nemá stabilní prostředí pro podporu procesů a její úspěch závisí na kompetencích a heroickém výkonu lidí spíše než na využívání osvědčených postupů. Organizace sice může produkovat fungující produkty či služby, ale často překračuje rozpočet a harmonogram. Organizace na úrovni zralosti 2 mají definovány a zavedeny procesy řízení projektu, procesy jsou institucionalizovány a odpovídají definovaným politikám, jsou prováděny podle popisu a plánu, procesy se monitorují a kontrolují. Organizace na úrovni zralosti 3 dosáhla všechny cíle úrovně zralosti 2 a má definován proces na úrovni organizace, který je popsán ve standardech, procedurách, nástrojích a metodách a institucionalizován, je definováno i přizpůsobování procesů podle typu projektu. Organizace na úrovni zralosti 4 dosáhla všechny cíle úrovně zralosti 2 a 3, procesy jsou řízeny s využitím statistických a kvantitativních technik, jsou definovány metriky pro vybrané podprocesy, ty jsou měřeny a vyhodnocovány a na základě toho je možné předpovídat výkon procesů. Organizace na úrovni zralosti 5 dosáhla všechny cíle úrovně zralosti 2, 3 a 4, procesy se neustále zlepšují na základě chápání příčin změn v průběhu procesů. Stupňovitá reprezentace je vhodnější pro organizace, které mají méně zkušeností se zlepšováním procesů. Pro úroveň zralosti, kterou si organizace zvolí jako cílovou, jsou již definovány procesy, jež musí zavést.

Model CMMI-DEV je de facto standardem v oblasti procesů tvorby IS/ICT. Zahrnuje jak referenční model softwarových procesů, tak postup posuzování úrovně způsobilosti procesů a zralosti organizace.