Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : CMMI for Development (CMMI-DEv)
CMMI for Development (CMMI-DEv)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M521
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. CMMI for Development (CMMI-DEv) - celková charakteristika

1.1. Koncepce CMMI-DEv
 • CMMI pro vývoj (CMMI - DEV) je referenční model procesů, který pokrývá celý životní cyklus softwarového produktu.
 • Model CMMI-DEV definuje 22 procesních oblastí.
 • Procesní oblast (Process Area) je skupina navzájem spojených praktik, které pokud implementujeme kolektivně, naplní množinu cílů, jež jsou podstatné pro zlepšení dané oblasti.
 • Model CMMI-DEV p odporuje dva způsoby zlepšování procesů – kontinuální a stupňovitý.
 • V kontextu kontinuálního zlepšování se používá pojem úroveň způsobilosti (Capability Level) , která je definována jako dosažení zlepšení procesů v určité procesní oblasti.
 • Stupňovitá reprezentace pracuje s úrovní zralosti (Maturity Level) , která představuje stupeň zlepšení procesů v rámci předdefinované množiny procesních oblastí, v nichž jsou dosaženy všechny definované cíle.
 • Následující tabulka porovnává úrovně způsobilosti a úrovně zralosti modelu CMMI-DEV.
1.2. Zlepšování procesů
 • Kontinuální reprezentace umožňuje zlepšovat procesy jen v některé procesní oblasti .
 • Proces na úrovni způsobilosti 0 - neúplný proces není vykonáván vůbec nebo jen částečně. Na této úrovni nejsou naplněny některé specifické cíle procesu.
 • Proces na úrovni způsobilosti 1 - vykonávaný proces je takový proces, který vytváří pracovní produkty, specifické cíle procesní oblasti jsou splněny, ale proces není institucionalizován.
 • Institucionalizace je koncept CMMI, který znamená hluboké zakořenění procesu v tom smyslu, že je prováděn konzistentně. Stupeň institucionalizace procesu je adresován generickými cíli CMMI.
 • Řízený proces je vykonávaný proces , který je plánován a realizován na základě politik, proces je monitorován, řízen, kontrolován a vyhodnocován na shodu s popisem.
 • Definovaný proces je řízený proces, který je přizpůsobován specifickým podmínkám na základě postupů definovaných v organizaci.
1.3. Úrovně zralosti
 • Stupňovitá reprezentace definuje pro každou úroveň zralosti (Maturity Level) množinu procesních oblastí, které je třeba zavést.
 • Organizace, která je na úrovni zralosti 1 , má softwarové procesy náhodné a chaotické. Taková organizace obvykle nemá stabilní prostředí pro podporu procesů a její úspěch závisí na kompetencích a heroickém výkonu lidí spíše než na využívání osvědčených postupů. Organizace sice může produkovat fungující produkty či služby, ale často překračuje rozpočet a harmonogram.
 • Organizace na úrovni zralosti 2 mají definovány a zavedeny procesy řízení projektu, procesy jsou institucionalizovány a odpovídají definovaným politikám, jsou prováděny podle popisu a plánu, procesy se monitorují a kontrolují.
 • Organizace na úrovni zralosti 3 dosáhla všechny cíle úrovně zralosti 2 a má definován proces na úrovni organizace, který je popsán ve standardech, procedurách, nástrojích a metodách a institucionalizován , je definováno i přizpůsobování procesů podle typu projektu.
 • Organizace na úrovni zralosti 4 dosáhla všechny cíle úrovně zralosti 2 a 3, procesy jsou řízeny s využitím statistických a kvantitativních technik, jsou definovány metriky pro vybrané podprocesy, ty jsou měřeny a vyhodnocovány a na základě toho je možné předpovídat výkon procesů.
 • Organizace na úrovni zralosti 5 dosáhla všechny cíle úrovně zralosti 2, 3 a 4, procesy se neustále zlepšují na základě chápání příčin změn v průběhu procesů.
 • Stupňovitá reprezentace je vhodnější pro organizace, které mají méně zkušeností se zlepšováním procesů. Pro úroveň zralosti, kterou si organizace zvolí jako cílovou, jsou již definovány procesy, jež musí zavést.
 • Model CMMI-DEV je de facto standardem v oblasti procesů tvorby IT .
 • Zahrnuje jak referenční model softwarových procesů, tak postup posuzování úrovně způsobilosti procesů a zralosti organizace.