Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Test Maturity Model Integration (TMMi)
Test Maturity Model Integration (TMMi)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M106
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Test Maturity Model Integration (TMMi) - celková charakteristika
 • Test Maturity Model Integration (TMMi) je jedním z nejnovějších modelů pro zlepšování procesů testování a snaží se zlepšování procesů testování standardizovat.
1.1. Vývoj a obsah TMMi
 • TMMi byl vytvořen mezi lety 2006 a 2008 nezávislou neziskovou organizací TMMi Foundation .
 • Cílem této organizace bylo vyvinout a dále rozvíjet rozsáhlý, robustní a veřejně dostupný model pro zlepšování procesů testování softwaru.
 • Struktura TMMi přímo vychází ze struktury CMMi a v některých částech se na model CMMi odkazuje (jako například u procesní oblasti configuration management, kde praktiky pro pracovní produkty dle CMMi jsou aplikovatelné na pracovní produkty testování).
 • Rozsah TMMi pokrývá jak testovací aktivity systémově inženýrského charakteru , které pokrývají celkově vývoj systémů (což může, ale nemusí zahrnovat software), tak testovací aktivity zaměřené na softwarově inženýrské disciplíny, které pokrývají přímo vývoj softwarových systémů. (TMMi Foundation, 2012a, s. 7).
 • Pro využití modelu TMMi ke zlepšování procesů testování a pro hodnocení zralosti procesů testování je třeba se dobře orientovat ve struktuře modelu.
1.2. Komponenty TMMi
 • Komponenty modelu TMMi jsou rozděleny do následujících třech kategorií : Povinné (required), očekávané (expected) a informativní (informative):
  • Povinné komponenty popisují, čeho musí organizace dosáhnout, aby byla daná procesní oblast uspokojena, a bez kterých není dané úrovně zralosti dosaženo. Povinnými komponentami jsou v modelu TMMi specifické a generické cíle.
  • Očekávané komponenty popisují, co by měla organizace typicky implementovat, aby dosáhla požadovaných komponent. Očekávanými komponentami jsou v modelu TMMi specifické a generické praktiky, viz dále. Organizace se nemusí řídit přesně podle těchto praktik, ale pokud se těmito doporučovanými praktikami neřídí, musí alespoň aplikovat odpovídající alternativu.
  • Informativní komponenty jsou pro organizaci inspirací, jak dosáhnout povinných komponent a jak aplikovat očekávané komponenty. Informativní komponentami jsou v modelu TMMi sub-praktiky, vzorové pracovní produkty, poznámky, příklady a doporučení.
 • Vztahy mezi komponentami modelu TMMi zachycuje obrázek.