Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Test Maturity Model Integration (TMMi)
Test Maturity Model Integration (TMMi)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M106
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Test Maturity Model Integration (TMMi) - celková charakteristika

Test Maturity Model Integration (TMMi) je jedním z nejnovějších modelů pro zlepšování procesů testování a snaží se zlepšování procesů testování standardizovat.

1.1. Vývoj a obsah TMMi

Test Maturity Model integration (TMMi) byl vytvořen mezi lety 2006 a 2008 nezávislou neziskovou organizací TMMi Foundation. Cílem této organizace bylo vyvinout a dále rozvíjet rozsáhlý, robustní a veřejně dostupný model pro zlepšování procesů testování softwaru. Struktura TMMi přímo vychází ze struktury CMMi a v některých částech se na model CMMi odkazuje (jako například u procesní oblasti configuration management, kde praktiky pro pracovní produkty dle CMMi jsou aplikovatelné na pracovní produkty testování). Rozsah TMMi pokrývá jak testovací aktivity systémově inženýrského charakteru, které pokrývají celkově vývoj systémů (což může, ale nemusí zahrnovat software), tak testovací aktivity zaměřené na softwarově inženýrské disciplíny, které pokrývají přímo vývoj softwarových systémů. [TMMi Foundation, 2012a, s. 7].

Pro využití modelu TMMi ke zlepšování procesů testování a pro hodnocení zralosti procesů testování je třeba se dobře orientovat ve struktuře modelu.

1.2. Komponenty TMMi

Komponenty modelu TMMi jsou rozděleny do následujících třech kategorií: Povinné (required), očekávané (expected) a informativní (informative):

  • Povinné komponenty popisují, čeho musí organizace dosáhnout, aby byla daná procesní oblast uspokojena, a bez kterých není dané úrovně zralosti dosaženo. Povinnými komponentami jsou v modelu TMMi specifické a generické cíle.
  • Očekávané komponenty popisují, co by měla organizace typicky implementovat, aby dosáhla požadovaných komponent. Očekávanými komponentami jsou v modelu TMMi specifické a generické praktiky, viz dále. Organizace se nemusí řídit přesně podle těchto praktik, ale pokud se těmito doporučovanými praktikami neřídí, musí alespoň aplikovat odpovídající alternativu.
  • Informativní komponenty jsou pro organizaci inspirací, jak dosáhnout povinných komponent a jak aplikovat očekávané komponenty. Informativní komponentami jsou v modelu TMMi sub-praktiky, vzorové pracovní produkty, poznámky, příklady a doporučení.

Vztahy mezi komponentami modelu TMMi zachycuje obrázek (viz obr.1).