Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M202
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. ISO 9001:2008 - celková charakteristika
  • Systém managementu kvality je způsob, jakým organizace řídí a ovládá činnosti, které jsou přímo či nepřímo spojené s naplňováním požadavků zákazníka.
  • Obecně se skládá z organizační struktury spojené s plánováním, s procesy, zdroji a s dokumentací, které se užívají k dosahovánı́ cílů kvality, naplňovánı́ požadavků zákazníků, zlepšovánı́ systému managementu kvality a nakonec i zlepšovánı́ produktů organizace.
  • Cílem normy není definovat jednotný systém managementu kvality ani jednotnou podobu jeho dokumentace pro všechny organizace.
  • V oblasti řízení kvality se výrazně uplatňují zejména normy řady ISO 9000 , které patří u nás k nejznámějším a nejčastěji zaváděným.
  • Základní normou je ČSN EN ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti – Požadavky, ve které jsou specifikovány požadavky na systém řízení jakosti, jehož zavedení umožňuje organizaci prokázat schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů, zvyšovat spokojenost zákazníka a neustále zlepšovat své procesy. Součástí normy jsou i procesy pro zlepšování, neustálou kontrolu a zajištění shody s požadavky zákazníka či příslušných předpisů.