Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : EFQM
EFQM
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M004
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. EFQM - celková charakteristika

1.1. Vývoj a obsah EFQM
 • Model excelence EFQM (European Foundation for Quality Management) byl zaveden v roce 1992 jako rámec pro udělování evropské ceny za jakost .
 • Model vychází z předpokladu, že vynikající výsledky podniku mohou být dosaženy pouze za podmínky maximální spokojenosti zákazníků, spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí. To je však podmíněno precizním zvládnutím a řízením procesů , což vyžaduje nejenom vhodně definovanou a rozvíjenou politiku a strategii, ale i propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů a budování vztahů partnerství. To je umožněno adekvátní kulturou a přístupy vedení všech úrovní managementu.
 • Model EFQM se netýká jen řízení kvality, ale představuje cestu k dosažení excelence ve všech činnostech firmy.
 • V současnosti je nejpoužívanějším rámcem byznys excelence v Evropě. V České republice se propagaci a podpoře modelu EFQM věnuje Česká společnost pro jakost.
1.2. Kritéria EFQM
 • Model excelence EFQM obsahuje 9 hlavních kritérií, která jsou rozdělena na dvě skupiny – předpoklady a výsledky :
  • Kritérium „Vedení“ zdůrazňuje vůdčí roli vedení organizace, které má odpovědnost za firemní strategii a plány, zajišťuje finanční, informační, materiální a lidské zdroje.
  • Kritérium „Politika a strategie“ zdůrazňuje úlohu strategie při realizaci vize a politik, které slouží k naplnění strategie.
  • Kritérium „Pracovníci“ hodnotí, jak organizace řídí, rozvíjejí a využívají celkový potenciál svých pracovníků na úrovni jednotlivců, týmů a organizace.
  • Kritérium „Partnerství &zdroje“ - excelentní organizace plánují a řídí externí partnerství, dodavatele a vnitřní zdroje, aby podpořily politiku, strategii a efektivní fungování procesů. Pracovníci, strategie a zdroje jsou určující pro procesy.
  • Kritérium „Procesy“ vede organizace k tomu, aby navrhovaly, řídily a zlepšovaly procesy tak, aby v plném rozsahu vyhovovaly zákazníkům a dalším zainteresovaným a vytvářely pro ně rostoucí hodnotu.
  • Kritérium „Zákazníci výsledky“ - výsledky organizace hodnotí především ve vztahu k zákazníkům.
  • Kritérium „Pracovníci výsledky“ - hodnotí se také spokojenost zaměstnanců.
  • kritérium „Společnost výsledky“ - vztah organizace k okolní společnosti.
  • Poslední kritérium měří dosažené výsledky organizace v klíčových procesech a činnostech, jak finančních, tak nefinančních.
1.3. Přidaná hodnota EFQM
 • Podstatnou charakteristikou modelu excelence je snaha o zvýšení přidané hodnoty pro všechny zainteresované strany s cílem zajištění dlouhodobého úspěchu.
 • Model zahrnuje i sociální odpovědnost firmy a ekologickou udržitelnost .
 • Nejvýznamnějším aspektem Modelu EFQM je možnost sebehodnocení organizace , které poskytuje srovnání s minulými výsledky organizace i s konkurencí a partnery.