Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : ISO/IEC 38000
ISO/IEC 38000
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M209
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. ISO/IEC 38000 - celková charakteristika
  • ISO/IEC 38500 - Corporate governance of Information technology se zaměřuje na problematiku IT governance. Obsahuje doporučení související s posuzováním, řízením a monitorováním IT řešení ISO/IEC 38500.
  • Cílem standardu Corporate governance of information technology (Správa informačních technologiı́ společnosti) je podporovat efektivní, účinné a přípustné užitı́ IT.
  • Standard byl připraven proto, aby organizacím pomohl realizovat přı́nosy IT, a obsahuje doporučenı́ k posuzovánı́, řízení a monitorovánı́ IT určená pro nejvyšší orgány společnosti, jako jsou vlastníci, členové představenstva nebo ředitelé.
  • Standard zdůrazňuje význam správy IT (IT Governance) pro zajištění souladu s požadavky, ať už jde o požadavky zákonů a předpisů či smluvní závazky, a důležitost IT pro výkonnost organizace .