Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Competitive Intelligence
Competitive Intelligence
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG480
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Competitive intelligence – účel
 • Účelem této podskupiny faktorů, zahrnující pouze jeden faktor, je vymezit podstatu aplikací a nástrojů competitive intelligence a analyzovat jejich efekty a omezení.
2. Competitive intelligence – podstata, možnosti
 • Konkurenční zpravodajství (CI, Competitive Intelligence) je, na rozdíl od průmyslové špionáže, etická a legální činnost využívající veřejně dostupných zdrojů s cílem zvýšit konkurenceschopnost společnosti za pomoci podpory rozhodování, analýzy trhu, identifikace rizik a příležitostí, ať už současných, nebo budoucích a to v nekončícím systematickém procesu (Molnár, 2012).
2.1. Proces konkurenčního zpravodajství
 • Proces lze vnímat:
  • z pozice toho, který konkurenční zpravodajství realizuje a hodlá jeho výsledky využít jako podporu svého rozhodování (tzv. aktivní CI),
  • z pozice toho, který si je vědom, že konkurence využívá konkurenční zpravodajství a hodlá se těmto aktivitám bránit (tzv. pasivní CI).
 • Uvědomění si existence CI představuje schopnost vnímat také veřejný informační prostor. Ten je reprezentován různorodými informacemi ať již v tištěné či elektronické podobě o trhu a subjektech na trhu, které tyto subjekty o sobě poskytují.
 • V oblasti pasivního CI je klíčovým řešením problému tzv. řízení bezpečnosti informací (TG106 ). Musíme však vždy počítat s tím, že regulace na trhu způsobuje, že společnosti musí vyhovět definovaným požadavkům na zveřejňování informací.
 • Aktivní CI je reprezentováno několika klíčovými činnostmi, které jsou vyvolány potřebou získat takovou informaci, která by managementu umožnila kvalifikované rozhodnutí.
2.2. Požadavky na CI
 • Požadavky managementu jsou transformovány do zadání, které je reprezentováno oblastí, v rámci které je definována řada otázek , např. „Na jaké trhy hodlá vstoupit naše konkurence?“. Při identifikaci otázek se využívají metody rozhodovacích stromů, myšlenkových map apod. Funkce aplikací se orientují na podporu uvedených metod. Příkladem takových nástrojů jsou Precision Tree anebo FreeMind.
 • Na základě zadání je proveden sběr informací z veřejného informačního prostoru . Sběr informací (harvesting) představuje využití nejrůznějších vyhledávacích strojů na Internetu (nejen veřejných, ale především placených), stahování výsledků a jejich uchovávání pro provedení analýzy. Principiálně se používají různé rešeršní strategie (stavebních kamenů, rostoucí perly, osekávání apod.).
 • Pro ukládání údajů se nejčastěji využívají nástroje pro správu dokumentů (F504 ).
2.3. Analýza údajů v rámci CI
 • Sebrané údaje jsou podrobeny analýze, při které se hledají odpovědi na položené otázky. Analýza může být (Molnár, 2012):
  • Kontextovou analýzou dokumentů, která umožňuje v souboru dokumentů identifikovat ty, které popisují specifické souvislosti.
  • Obsahovou analýzou dokumentů, jež umožňuje identifikovat za pomoci statistických metod klíčové termíny a jejich vztahy.
  • Vztahovou analýzou poznatků umožňující identifikovat a graficky prezentovat souvislosti, které se vztahují k určité události, lokalitě, organizaci či osobě.
  • Časovou analýzou poznatků, která umožňuje uspořádat data a znázornit mezi informacemi souslednost událostí či vývoj vztahů.
 • K nástrojům v této oblasti patří Tovek Tools, nástroje společnosti IBM (SPSS Modeler, i2), Oracle (Endeca Information Discovery) nebo SAS Institute (SAS Scoring, SAS Miner).
 • Závěry analýzy jsou rozšiřovány jednotlivým zainteresovaným stranám, kterým slouží jako podpora při jejich rozhodnutí. Zpravidla jsou používány komunikační prostředky informačních technologií (elektronická pošta), prostředky sdílení informací - document management systém (F504 ) nebo content management systém (F510 ).
3. Competitive intelligence – přehled faktorů
 • Do podskupiny patří aktuálně pouze jeden faktor orientovaný na základní principy a možnosti CI (Competitive Intelligence) jako relativně nové IT disciplíny (F481 ).
4. Competitive intelligence v kontextu podnikového řízení
 • Efektů využití nástrojů CI je v podnicích dosahováno při podpoře analýz na úrovni strategického řízení, neboť jimi lze připravit vhodné podklady pro širokou škálu metod strategické analýzy (SWOT, SCP rámec, ADL matice, PEST(EL) apod.).
 • Další významnou doménou uplatnění tohoto faktoru je skupina úloh marketingu .
 • Charakteristika metod pro CI je uvedena např. portálu Competia na http://competia.com/50-competitive-intelligence-analysis-techniques.
5. Competitive intelligence v kontextu řízení IT
 • Možnosti competitive intelligence (CI) jsou vyhodnocovány v úloze strategického řízení IT , a to v úloze Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), kde se vyhodnocuje, zda existují aplikace a nástroje CI v podniku, výsledky analýzy se pak promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • V doméně řízení IT služeb se plánování CI projektů realizuje ve skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • V doméně řízení IT zdrojů se faktory CI promítají zejména do hodnocení a plánování personálních zdrojů ve vztahu ke specifickým nárokům na účast uživatelů v úloze Řízení kvalifikace v IT (U231A ), a ve skupině úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ).
 • V doméně řízení ekonomiky IT se CI aplikace promítají zejména do skupiny úloh Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ), především ve vazbě na specifické efekty CI.