Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Velký podnik
Velký podnik
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Velký podnik - obsahové vymezení faktoru
  • Firmy s počtem nad 500 zaměstnanců a s obratem vyšším než 100 milionů Kč.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Značné pracovní kapacity pro informatiku,
  2. Mnoho vlastních specialistů pro různé oblasti IT,
  3. Značné finanční zdroje pro investice do IT,
  4. IT je pro fungování velkých podniků strategickou záležitostí.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Značná složitost v řízení celé firmy i informatiky,
  2. Značný počet útvarů a dislokovaných poboček, řı́zenı́ informatiky musı́ většı́ úsilı́ věnovat zjišťovánı́ potřeb organizace, cı́lů vrcholového vedenı́ a dalšı́ch vrcholových manažerů,
  3. Heterogenní IT a portfolio aplikací , náročnost integrace,
  4. Vysoký počet dodavatelů IT .