Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Data Profiling
Data Profiling
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F471
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-09-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Data Profiling
 • Data Profiling je použití technik analýzy dat na existující datový zdroj, jejichž účelem je odhalení jeho skutečného obsahu, struktury a kvality dat, které jsou v něm obsažené.
 • Data Profiling je spojen s následujícími vlastnostmi:
  • předpokládá se, že stávající metadata jsou chybná nebo nekompletní a dosažení jejich požadované kvality je cílem Data Profilingu,
  • využívají se principy reverzního inženýrství,
  • s ohledem na značné objemy dat v datových zdrojích se Data Profiling realizuje na vybraném vzorku dat, na základě předem specifikovaného objemu vzorku dat a na základě určených metod pro výběr dat do vzorku,
  • použité analýzy vedou k odhalení typických charakteristik uložených dat, které jsou pak posuzována analytikem s cílem zjištění jejich využitelnosti,
  • cílem je i vytvoření znalostní databáze obsahující přesná metadata,
  • na základě přesných metadat a business pravidel se identifikují data, která jim nevyhovují.
 • Postup řešení úloh Data Profilingu na vybraném vzorku dat se člení do těchto kroků:
  • analýza vlastností jednotlivých polí (Column Property Analysis),
  • analýza struktury tabulek (Structure Analysis),
  • analýza jednoduchých pravidel (Simple Data Rules Analysis),
  • analýza komplexních pravidel (Complex Data Rules Analysis),
  • analýza hodnot (Value Rule Analysis).
2. Efekty a přínosy Data Profiling pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Ekonomické efekty, např. v úsporách za ztráty při marketingových kampaních,
 2. Mimoekonomické efekty ve zvýšení celkové úrovně řízení a pověsti firmy vzhledem k zákazníkům,
 3. Snížení časových ztrát při dohledávání chyb v rámci podnikového reportingu.
3. Problémy a omezení spojené s Data Profiling
 1. Ztráty z příjmů za produkty a služby, ve zvýšených nákladech na informační služby i ostatní podnikové aktivity,
 2. Snížení počtu zákazníků,
 3. Snížení kvality služeb pro zákazníky, v chybovosti obchodních dokumentů a s tím spojených ekonomických a časových ztrátách,
 4. Problémy v neefektivitě a neúměrném času běžných řídících a provozních procesů, v nekvalitní vnitrofiremní komunikaci, v nízké kvalitě komunikace s externími partnery a působení na vnější prostředí firmy.