Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Master Data Management, MDM
Master Data Management, MDM
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F465
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-09-08
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Master Data Management
 • Master data jsou vysoce ceněná a klíčová data používaná k podpoře kritických podnikových procesů napříč celým podnikem. Tato data jsou důležitá v každé obchodní transakci, aplikaci, reportu a rozhodovacím procesu,
 • Master Data Management (dle Adastra) představuje sadu procesů, přístupů, metodologií, nástrojů, technologií a řešení, které pomáhají organizacím jednoznačně identifikovat a integrovat celopodnikově sdílená klíčová data. Jako příklad mohou sloužit data zákaznická, data o produktech, službách či lokalitách a další. Tím však úlohy řešení MDM nekončí. Jejich dalším a neméně podstatným přínosem je výrazné zvýšení kvality klíčových dat, jejich konzistence, dostupnosti a důvěryhodnosti. Dále pak mají tyto aplikace na starosti správu významu – sémantiky – klíčových dat a také správu vztahů mezi daty klíčovými a ostatními.
 • V rámci MDM se rozlišuje provozní a analytické MDM:
  • provozní MDM se soustřeďuje na zajištění „jednotného pohledu“ na master data v hlavních transakčních systémech, tj. na místě, kde jsou master data poprvé vytvářena,
  • analytické MDM se orientuje na zajištění „jednotného pohledu“ na master data v datovém skladu.
 • Obdobné řešení a přístup představuje Reference Data Management (RDM) - vztahující se k určitým organizačním jednotkám.
2. Efekty a přínosy Master Data Management pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Zajištění jednoznačnosti, přesnosti, jasného určení, sémantické konsistence a efektivní sdílení dat jako vlastního majetku firmy,
 2. Poskytování komplexních informací o zákazníkovi - úložiště master dat pro zákaznická data poskytuje jediný zdroj pro konsolidaci všech zákaznických aktivit v konzistentní formě a využívá se v transakčních i analytických aplikacích,
 3. Zkvalitnění zákaznických služeb – díky dostupnosti informací a schopnosti reagovat na poptávky, objednávky, dotazy atd.,
 4. MDM snižuje komplexitu integrace nových dat a systémů v podniku a umožňuje mu rychle i s omezenými zdroji reagovat na nové obchodní příležitosti,
 5. Snížení nákladů na podnikovou informatiku – snižuje se objem replikací stejných dat a tedy činností a nákladů s nimi spojených (licenční náklady, náklady na infrastrukturu apod.),
 6. Konzistence dat podporovaná MDM snižuje nedůvěru k datům a zefektivňuje rozhodovací procesy,
 7. Zajištění souladu s  normami a předpisy jako např. Sarbanes-Oxley apod.,
 8. Zjednodušení vývoje aplikací - s konsolidací master dat do centrálního úložiště se zvyšuje i úroveň konsolidace aplikační funkcionality.
3. Problémy a omezení spojené s Master Data Management
 1. Musí být nastaven efektivní systém motivace mezi pracovníky uživatelské sféry i IT,
 2. Musí být jasně deklarována pravidla pro hodnocení kvality dat,
 3. MDM musí být efektivně začleněno do řízení datových zdrojů v rámci řízení IT, a to se všemi podstatnými souvislostmi, včetně ekonomických.